Tri a pol minúty šance — prí­le­ži­tosť pre mla­dých gra­fi­kov, prog­ra­má­to­rov a blo­ge­rov

Michal Harvan / 16. februára 2016 / Zo Slovenska

Súťaž Junior Inter­net už po jede­nás­ty­krát umožní mla­dým nad­šen­com počas tri a pol minú­to­vej verej­nej pre­zen­tá­cie for­mou kon­fe­ren­cie pred­lo­žiť na posú­de­nie svoje pro­jekty, tvo­rivú čin­nosť na inter­nete a ďal­šie vízie. Hod­no­ti­teľmi sú ľudia z úspeš­ných webo­vých pro­jek­tov a orga­ni­zá­cií, ktorí okrem hod­no­te­nia aj pora­dia začí­na­jú­cim auto­rom v ich pre­zen­to­vaní sa vo svete online mar­ke­tingu.

So svo­jim pro­jek­tom sa môže do jed­nej zo šies­tich súťaž­ných kate­gó­rií Junior Inter­netu pri­hlá­siť každý mladý tvorca webu, gra­fiky, prog­ra­má­tor apli­ká­cií alebo nezá­vislý blo­ger. Šancu stať sa inter­ne­to­vou osob­nos­ťou ponúka Aso­ciá­cia pre mlá­dež, vedu a tech­niku. Žiaci základ­ných a stred­ných škôl zo Slo­ven­ska môžu regis­tro­vať svoje pro­jekty na webo­vej stránke súťaže Junior Inter­net naj­ne­skôr do 18. feb­ru­ára 2016.

index

Od 1. júla 2016 bude mať Slo­ven­sko dôle­žitú úlohu pred­sed­níc­kej kra­jiny v Rade Európ­skej únie. Po prvý­krát vo svo­jej his­tó­rii si Slo­váci budú môcť na vlast­nej koži vyskú­šať, ako náročné je viesť Európ­sku úniu a hľa­dať spo­ločné rie­še­nia pros­pešné pre všet­kých 28 člen­ských štá­tov,” pove­dal Dušan Chre­nek, vedúci Zastú­pe­nia Európ­skej komi­sie na Slo­ven­sku. Chre­nek ďalej dopl­nil: “Budeme veľmi radi, ak sa tento rok žiaci základ­ných a stred­ných škôl, ktorí sa chcú zapo­jiť do súťaž­nej kate­gó­rie Juni­or­Text, zamys­lia, ako by počas dru­hého pol­roka 2016 malo Slo­ven­sko viesť Európu.”

Junior Internet

Junior Inter­net (JI) sa už tra­dične usku­toční počas mesiaca knihy a inter­netu v dňoch 18. – 19. marca 2016 na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave.

Práve Junior Inter­net 2016 sa môže stať pre mla­dého nad­šenca moder­ných tech­no­ló­gií odra­zo­vým mos­tí­kom do IT sveta. Súťaže sa kaž­do­ročne zúčast­nia tí naj­lepší mladí gra­fici, infor­ma­tici, blo­geri z celého Slo­ven­ska.

Viac info tu.

Junior Internet
Pridať komentár (0)