Tri nové tech­no­ló­gie

Richard Bednár / 6. apríla 2014 / Tech a inovácie

Jed­nou z najú­žas­nej­ších vecí na star­tu­poch je kre­a­ti­vi­ta ľudí. Obdi­vu­jem ju a pozo­ru­jem s rov­na­kou váš­ňou s akou si skú­šam nové tech­no­ló­gie, kto­ré pri­ná­ša. Dnes som vybral tri pro­duk­ty, kto­ré sa mi tak zapá­či­li, že moji pria­te­lia o nich budú počú­vať mini­mál­ne celý týž­deň.

Keec­ker – robot do kaž­dej domác­nos­ti

Ak milu­je­te naj­nov­šiu elek­tro­ni­ku, ten­to pria­teľ­ský robot si vás urči­te zís­ka. Môže­me ho nazvať inte­li­gent­ným pro­jek­to­rom, foto­apa­rá­tom ale­bo kame­rou. Môže­te pro­stred­níc­tvom neho hrať hry, vytvá­rať atmo­sfé­ru hviezd­nej oblo­hy ale­bo ana­ly­zo­vať domác­nosť – pohyb, tep­lo­tu a iné. Robot je umiest­ne­ný na kole­sách a je ovlá­da­ný cez smart­fón.

Keec­ker vytvo­ri­la spo­loč­nosť Paris zalo­že­ná ex-pra­cov­ní­kom Goog­le Pier­rom Lebe­au a jej cie­ľom je zlep­šiť naše živo­ty cez ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie. Aktu­ál­na cena robo­ta je 4000 ame­ric­kých dolá­rov, a teda si ho budú zatiaľ môcť dovo­liť len tí naj­bo­hat­ší. Vytvá­ra však nové spo­je­nie medzi tech­no­ló­gi­ou a zába­vou a pri­ná­ša nový, pomer­ne dostup­ný trend robo­tov.

The Kin­sa

Elek­tro­nic­ké tep­lo­me­ry sú už pomer­ne roz­ší­re­né. Pred­stav­te si však, že by nám okrem tep­lo­ty vede­li sle­do­vať prie­beh a vývoj cho­ro­by, odo­slať sprá­vu do prá­ce či ško­ly, ale­bo objed­nať potreb­né lie­ky? O nie­čo také­to sa pokú­sil pro­jekt Kin­sa. Ide o chyt­rý tep­lo­me­ter, kto­rý sa apli­ku­je do úst a násled­ne pomo­cou iPho­nu a apli­ká­cie vytvá­ra plat­for­mu na diag­nos­ti­ku, infor­mo­va­nie a nákup.

Jed­nou z cie­ľo­vých sku­pín, na kto­rý je Kin­sa zame­ra­ná, sú deti. Rodi­čia pomo­cou Kin­sa môžu dostať pres­ný pre­hľad o vývo­ji cho­ro­by aj počas prá­ce. Pomo­cou apli­ká­cie sa dá sle­do­vať aj roz­ší­re­nie cho­ro­by v danej geo­gra­fic­kej oblas­ti ale­bo v ško­le. 

360 Fly a 360 Mik­roF­ly HD pano­ra­ma­tic­ká kame­ra

GoP­ro kame­ry si v posled­nom čase zís­ka­li obrov­ský úspech u všet­kých fanú­ši­kov kva­lit­ných zábe­rov a tech­no­ló­gií. Avšak tech­no­ló­gia napre­du­je a spo­loč­nosť VOXX v spo­lu­prá­ci s EyeSe­e­360 pri­chá­dza s nápa­dom, kto­rý umož­ňu­je zachy­tiť v reál­nom čase videá v 360 stup­ňo­vom uhle. Pozo­ro­va­teľ cez tab­let ale­bo smart­fón môže na diaľ­ku ovlá­dať uhol pohľa­du, pri­blí­žiť si detail, kto­rý si chce ozrej­miť, a tak sa stať na chví­ľu súčas­ťou pries­to­ru, v kto­rom sa fyzic­ky nena­chá­dza. Ak sa fir­my spo­ja s vývo­jár­mi 3D oku­lia­rov, máme sa na čo tešiť.

Kame­ra váži len 120 g a je vode­odol­ná do hĺb­ky pia­tich met­rov. Je ľah­ko umiest­ni­teľ­ná na aký­koľ­vek povrch od lezec­ké­ho oble­če­nia, hel­my, až po motor­ku, či auto. Pre­daj by mal byť spus­te­ný v lete 2014.

zdroj: 360fly.com, kinsahealth.com, keecker.com

Pridať komentár (0)