Tri nové tech­no­ló­gie

Richard Bednár / 6. apríla 2014 / Tech a inovácie

Jed­nou z najú­žas­nej­ších vecí na star­tu­poch je kre­a­ti­vita ľudí. Obdi­vu­jem ju a pozo­ru­jem s rov­na­kou váš­ňou s akou si skú­šam nové tech­no­ló­gie, ktoré pri­náša. Dnes som vybral tri pro­dukty, ktoré sa mi tak zapá­čili, že moji pria­te­lia o nich budú počú­vať mini­málne celý týž­deň.

Keec­ker – robot do kaž­dej domác­nosti

Ak milu­jete naj­nov­šiu elek­tro­niku, tento pria­teľ­ský robot si vás určite získa. Môžeme ho nazvať inte­li­gent­ným pro­jek­to­rom, foto­apa­rá­tom alebo kame­rou. Môžete pro­stred­níc­tvom neho hrať hry, vytvá­rať atmo­sféru hviezd­nej oblohy alebo ana­ly­zo­vať domác­nosť – pohyb, tep­lotu a iné. Robot je umiest­nený na kole­sách a je ovlá­daný cez smart­fón.

Keec­ker vytvo­rila spo­loč­nosť Paris zalo­žená ex-pra­cov­ní­kom Google Pier­rom Lebeau a jej cie­ľom je zlep­šiť naše životy cez ino­va­tívne tech­no­ló­gie. Aktu­álna cena robota je 4000 ame­ric­kých dolá­rov, a teda si ho budú zatiaľ môcť dovo­liť len tí naj­bo­hatší. Vytvára však nové spo­je­nie medzi tech­no­ló­giou a zába­vou a pri­náša nový, pomerne dostupný trend robo­tov.

The Kinsa

Elek­tro­nické tep­lo­mery sú už pomerne roz­ší­rené. Pred­stavte si však, že by nám okrem tep­loty vedeli sle­do­vať prie­beh a vývoj cho­roby, odo­slať správu do práce či školy, alebo objed­nať potrebné lieky? O niečo takéto sa pokú­sil pro­jekt Kinsa. Ide o chytrý tep­lo­me­ter, ktorý sa apli­kuje do úst a následne pomo­cou iPhonu a apli­ká­cie vytvára plat­formu na diag­nos­tiku, infor­mo­va­nie a nákup.

Jed­nou z cie­ľo­vých sku­pín, na ktorý je Kinsa zame­raná, sú deti. Rodi­čia pomo­cou Kinsa môžu dostať presný pre­hľad o vývoji cho­roby aj počas práce. Pomo­cou apli­ká­cie sa dá sle­do­vať aj roz­ší­re­nie cho­roby v danej geo­gra­fic­kej oblasti alebo v škole. 

360 Fly a 360 Mik­roFly HD pano­ra­ma­tická kamera

GoPro kamery si v posled­nom čase zís­kali obrov­ský úspech u všet­kých fanú­ši­kov kva­lit­ných zábe­rov a tech­no­ló­gií. Avšak tech­no­ló­gia napre­duje a spo­loč­nosť VOXX v spo­lu­práci s EyeSe­e­360 pri­chá­dza s nápa­dom, ktorý umož­ňuje zachy­tiť v reál­nom čase videá v 360 stup­ňo­vom uhle. Pozo­ro­va­teľ cez tab­let alebo smart­fón môže na diaľku ovlá­dať uhol pohľadu, pri­blí­žiť si detail, ktorý si chce ozrej­miť, a tak sa stať na chvíľu súčas­ťou pries­toru, v kto­rom sa fyzicky nena­chá­dza. Ak sa firmy spoja s vývo­jármi 3D oku­lia­rov, máme sa na čo tešiť.

Kamera váži len 120 g a je vode­odolná do hĺbky pia­tich met­rov. Je ľahko umiest­ni­teľná na aký­koľ­vek povrch od lezec­kého oble­če­nia, helmy, až po motorku, či auto. Pre­daj by mal byť spus­tený v lete 2014.

zdroj: 360fly.com, kinsahealth.com, keecker.com

Pridať komentár (0)