Tri­krát o skú­se­nos­tiach tých, ktorí majú čo pove­dať

Michal Tomek / 12. apríl 2014 / Tools a produktivita

Víkend možno využiť rôzne – spa­nie, upra­to­va­nie, číta­nie, prí­roda či náv­števy. A nie­kto ho využije na to, aby sa niečo priu­čil. Nie sede­ním nad kni­hami, ale počú­va­ním a cez skú­se­nosti iných. Tých, ktorí niečo vybu­do­vali. Keďže cez víkend je toho času tro­chu viac, ponú­kame vám tri dlh­šie videá.

Zuc­ker­berg

Mark Zuc­ker­berg už tak­mer pra­vi­delne vystu­puje ako spí­ker na Star­tup School orga­ni­zo­va­nej akce­le­rá­to­rom Y Com­bi­na­tor. Ten­to­krát Mark roz­práva naprí­klad o tom, ako vzni­kal prvý Face­book kód. Alebo vedeli ste, že v roku 2005 exis­to­vala iná sieť s náz­vom Face­book Col­lege, ktorá chcela kon­ku­ro­vať Face­bo­oku? Okrem iného Mark hovorí: „Tá chyba ma stála miliardy dolá­rov. Ale to je okej. Idete ďalej, nezá­leží na tom.“ Aká to bola chyba? Všetko sa dozviete z videa.

Quirky

O Quirky sme tu už písali. Spo­loč­nosť zbiera na svo­jom webe dobré nápady a naj­lep­šie pro­jekty prejdú do pro­duk­cie. Zakla­da­teľ Ben Kauf­man v roz­ho­vore uká­zal nie­len nie­ktoré z ich pro­duk­tov, ale hovo­ril aj o zrode celého nápadu. Všetko začalo ešte na škole, keď nemal rád matiku. A prečo sa mladý člo­vek ako on dal na výrobu pred­me­tov?

Inves­tori

Posledné video je tro­chu z iného súdka. Hos­ťami dis­ku­sie sú rizi­koví inves­tori. A to tí naj­po­vo­la­nejší a naj­zná­mejší. Eric Ries stojí za myš­lien­kou a roz­vo­jom hnu­tia Lean Star­tup. Marc Andre­es­sen vytvo­ril prvý roz­ší­rený vyhľa­dá­vač Mosaic, neskôr bol pri zrode Nets­cape-u. Známy je však najmä ako spo­lu­za­kla­da­teľ kapi­tá­lo­vej spo­loč­nosti Andre­es­sen Horo­witz. Tre­tím dis­ku­tu­jú­cim je Chris Dixon — zakla­da­teľ Hunch-u v súčas­nosti tiež pôso­biaci v spo­loč­nosti Andre­es­sen Horo­witz. V roku 2010 ho Busi­nes­sWeek ozna­čil za top angel inves­tora v tech­no­lo­gic­kom odvetví.

Pridať komentár (0)