Tvorba “per­fekt­ného” port­fó­lia dizaj­néra

Webdesigning: Michal Králik / 24. september 2014 / Tools a produktivita

Na začia­tok je treba pove­dať, že per­fektné port­fó­lio web dizaj­néra neexis­tuje! Ide o to, aby spĺňalo svoj účel a bolo vytvo­rené správne. Postupne si prej­deme základné časti, ktoré by dobré port­fó­lio malo obsa­ho­vať a načo sa treba sústre­diť pri jeho tvorbe.

Pri­dr­žia­vajte sa základ­ných pra­vi­diel. Jed­no­du­chosť, pre­hľad­nosť, ľahká navi­gá­cia a oso­bi­tosť.

 1. Nad­pis web stránky.

  Hneď ako poten­ci­onálny zákaz­ník, zamest­ná­va­teľ príde na stránku je potrebné ho upú­tať. K tomu nám slúži chyt­ľavý nad­pis. Je dôle­žité napí­sať kto ste, čo robíte. Čím skôr tým lep­šie.

 2. Chváľte sa kva­li­tou, nie kvan­ti­tou.

  Dizaj­néri sa často sústre­dia na uká­za­nie čo naj­väč­šieho spek­tra prác. To je síce dobré, ale nie je potrebné uka­zo­vať všetko. Ak sa zame­ria­vate na tvorbu webu, ukážte zopár naj­lep­ších, nie všetky. Nie je na škodu ak napí­šete kli­enta, a určite niečo málo o pro­jekte. Ako ste rie­šili prob­lémy a čo ste ku tomu pou­žili. Ak je možné, pop­roste kli­enta o pár riad­kov, čo si mys­lia o spo­lu­práci a pri­dajte ju ku pro­jektu. Bude to pôso­biť ľud­skej­šie. Neuka­zujte len pro­jekty, ktoré ste robili pre nie­koho iného ale ukážte aj veci, ktoré ste robili len tak. Tým dáte najavo, že sa stále zlep­šu­jete a že len nero­bíte pre peniaze ale aj pre zábavu. Často sú tieto pro­jekty naj­lep­šie, lebo vám nikto nevyt­vára bari­éry.

 3. Ukážte, čo ponú­kate.

  Nene­chajte ľudí zby­točne mys­lieť. Každý nemusí hneď vedieť čo má vaša stránka pred­sta­vo­vať, a preto to hneď dajte najavo. Do port­fó­lia zapra­cujte o čo sa zau­jí­mate. O prácu v štú­diu alebo si vás má kli­ent oslo­viť priamo. Nie každý vie čo to je web dizaj­nér, tak napíšte aké sú vaše schop­nosti s čím ste už pra­co­vali. Čím kre­a­tív­nej­šie to poj­mete, tým lep­šie.

 4. Bio­gra­fia.

  Neza­bud­nite na svoj prí­beh. Ľudia majú radi prí­behy, tak napíšte ten váš. Pri­dajte fotku a buďte osobný. Čím ste chceli byť ako dieťa alebo čo je vaše obľú­bené jedlo. Nemalo by to byť len v odráž­kach pred­chá­dza­júce skú­se­nosti. Ukážte čo je za opo­nou. Pred­stavte sa a snažte sa byť ori­gi­nálny.

 5. Kon­takt.

  Keď už sa pre­zen­tu­jete, mys­lite že sa chcete “pre­dať”. Tak nechajte ľudí aby vás mohli kon­tak­to­vať. Pri­dajte odkazy na sociálne siete, kde vás môžu nájsť alebo kde vám môžu nechať odkaz. Dajte jasne najavo, akým spô­so­bom vás naj­lep­šie zasti­hnúť.

 6. Aktu­ál­nosť.

  Kva­litné port­fó­lio nie je otáz­kou jed­ného dňa a ani mesiaca. Pri­dá­vajte stále nové, aktu­álne práce. Ak máte blog alebo nie­kam píšete pri­pojte odkaz. Ukážte, že sa chcete stále učiť, napre­do­vať a že ste neza­sta­vili na mieste.

 7. Port­fó­lio nemusí byť web stránka.

  Keď už roz­prá­vame o správ­nom port­fó­liu nemu­síme naň minúť ani euro. V dneš­nej dobe s množ­stvom mož­ností si môžme vybrať. Pre nie­koho je dobré mať vlastný web. Vlastný mail a aktu­ali­zo­vať si veci sám. Potom tu sú mož­nosti ako je Behance, kde si môžete vytvo­riť pro­fil a vlastné port­fó­lio a zdie­ľať práce. Ďalej tu je novší Dribble, ďal­šia forma pre­zen­tá­cie. Ďalej sa budeme veno­vať hlavne vlast­ným on-line port­fó­liám.

Zopár inšpi­rá­cií nako­niec.

kennymax.sk
web graphic designer Kennymax

www.slvczch.comFilip-Slovacek

adam.coAdam-Coulombe-Graphic-Designer

www.julienrenvoye.comJulien-Renvoye-Web-Design-Illustration

rdcreativedesign.euRob-Davis-Graphic-Designer

philmartinezdesign.comPhil-Martinez-Design

vitor.ccWeb-MobileApps-Vt

lorenzoverzini.comLorenzo-Verzini

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)