Twisto: “Nie sme ďal­šia nudná pla­tobná metóda”

Startupjobs.cz / 7. august 2014 / Tools a produktivita

U Twisto sme vyspo­ve­dali Michala a Lukáša. Vychut­najte si zau­jí­mavý roz­ho­vor.

Čo Twisto robí? 

Nie sme ďal­šia nudná pla­tobná metóda na trhu ani platba na splátku. Sna­žíme sa oto­čiť kon­cept online náku­pov o 360 ° a chceme pri­blí­žiť online nákup k nákupu v reál­nom obchode, kde pla­títe až keď máte tovar v ruke a ste maxi­málne spo­kojní. My za vás pla­tíme eshopu ihneď a vy potom do 14 dní po roz­ba­lení a vyskú­šaní nám.

Ako Vás napadlo roz­be­hnúť Twisto? Čo bola Vaša inšpi­rá­cia?

Hlavne vďaka frus­trá­cii z naku­po­va­nia online v Čechách — prob­lémy s vrá­te­ním tovaru, a pod. Inšpi­rá­cia prišla zo zahra­ni­čia, kde podobný kon­cept fun­guje veľmi dobre.

Dlho­dobo chceme byť niečo ako Ama­zon Prime (platba jed­ným klik­nu­tím), ale na akom­koľ­vek eshope.

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia Twisto? 

Pri­bližne pred 3 týžd­ňami sa nám stalo, že jedna pani miesto platby na náš účet poslala presne odpo­čí­tanú hoto­vosť v obálke (ani nie dopo­ru­čene) na adresu eshopu.

Koľko objed­ná­vok ste už spro­stred­ko­vali?

Od začiatku evi­du­jeme nie­koľko tisíc objed­ná­vok, naše hlavné zame­ra­nie však nie je na množ­stvo, ale na pomer objed­ná­vok, ktoré sú na jed­not­li­vých esho­poch vyko­nané cez nás — ide nám teda o kva­litu kon­ver­zie a pri­danú hod­notu pre našich par­tne­rov.

Môžete pre­zra­diť niečo o sys­téme, ktorý vyhod­notí, či zákaz­ní­kovi nákup povolí alebo nie? 

Srdce nášho pro­jektu je vytvo­re­nie ino­va­tív­neho vyhod­no­co­va­cieho algo­ritmu a iný pohľad na zákaz­níka, ako majú dnes tra­dične banky, ktoré hádžu zákaz­ní­kov do ška­tu­liek. Už dnes vyhod­no­cu­jeme cca 150 kri­té­rií u kaž­dej objed­návky, resp. zákaz­níka. Našou ambí­ciou je ďalej roz­ví­jať tento algo­rit­mus a pri­dá­vať kri­té­riá, vďaka kto­rým odlí­šime dob­rých zákaz­ní­kov od tých zlých.

Aký tovar a v akej hod­note zákaz­níci naj­čas­tej­šie naku­pujú?

Toto je hlavne dané našimi exis­tu­jú­cimi par­tnermi. Aktu­álne je naj­po­pu­lár­nej­šia spodná bie­li­zeň v prie­mer­nej hod­note 50€.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Twisto? 

Tím, ktorý sa nám poda­rilo dať dokopy. Nebál by som sa pove­dať, že tak dob­rých vývo­jo­vých tímov v Čechách moc nenáj­dete. Fun­gu­jeme hlavne dobre aj po ľud­skej stránke.

Čo chys­táte nové?

Okrem zapo­je­nia nových par­tne­rov (esho­pov) je naša vízia do konca roka vytvo­riť niečo ako účet pre nákupy online, kde zákaz­ník naku­puje celý mesiac u viac esho­pov, a potom na konci mu príde iba jedna fak­túra, ktorú pohodlne zaplatí.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu? 

Hľa­dáme nie­koho, kto sa nebojí búrať sta­tus quo (ísť proti vlne) a robiť veci inak aj keď ostatní v Čechách hovo­ria, že to tu nemôže fun­go­vať (a že sme spadli na hlavu).

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Máme v tíme diev­čatá. Nie sme kor­po­rát — pra­vi­delné hodi­nové porady každý deň u nás nenáj­dete, neplá­nu­jeme prácu úplne presne na 2 roky dopredu, nemáme CRM na to, kto pôjde na záchod a kedy. :-) Po tech­no­lo­gic­kej stránke tiež nie sme úplne štan­dardní, pre vývoj pou­ží­vame pri­márne Pyt­hon a fra­me­work Django, z data­báz napr. Post­gre­SQL alebo Mon­goDB.

Čo pova­žu­jete za naj­dô­le­ži­tej­šie u záu­jem­cov o prácu? 

Drive”, rov­naké spo­ločné hod­noty a samoz­rejme k nám musí sedieť aj po ľud­skej stránke.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz? 

Budeme radi, keď Twisto vyskú­šate a ak Vás napadne, ako našu službu ďalej zlep­šiť, alebo čo by sme mali zme­niť, napíšte nám na dotaz@twisto.cz.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)