Twit­ter: 23 mili­ó­nov účtov tvo­ria boti

Peter Kováč / 14. august 2014 / Tools a produktivita

Twit­ter stále hľadá spô­soby, ako sa dostať do plusu, každý štvrť­rok pre­hos­po­dári desiatky mili­ó­nov dolá­rov.

Jed­nou z mož­ných ciest sú nové video reklamy, ktoré Twit­ter aktu­álne tes­tuje . Inze­ren­tov chce nalá­kať tým, že vraj video upúta väč­šiu pozor­nosť. Pla­tiť budú za pozre­tie (nie je auto­ma­tické ako u Face­bo­oku) a dostanú k tomu hro­madu ana­ly­tic­kých nástro­jov, aby mohli sle­do­vať zásah videí.

Uží­va­te­ľom sa reklamné videá zobra­zia v time­line rov­nako ako reklamné twe­ety. Nemusí daný kanál sle­do­vať, Twit­ter ho medzi ostatné prís­pevky vloží “nási­lím”. Reklama fun­guje na mobi­loch aj desk­tope.

Z finanč­ných výsled­kov firmy vieme, že Twit­ter má už 271 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov. Teda takých, ktorí sa k účtu pri­hlá­sia aspoň raz za mesiac. Z toho 11% (29,8 mili­óna) využíva neofi­ciálne apli­ká­cie ako Twe­et­bot, 8,5% (23 mili­ó­nov) tvo­ria auto­ma­ti­zo­vané účty píšuce bez ruč­ného zásahu uží­va­teľa a 5% (13,5 mili­óna) tvorí spam a falošné účty.

Pridať komentár (0)