Twit­teru robí reklamu snáď každý, no aj tak si to vždy nie­čím poka­zia

Michaela Líšková / 17. apríla 2016 / Business

To malé modré logo vtá­čika je všade, kam sa pozrieš. V tele­ví­zií, na inter­nete, v rádiu. Kam­koľ­vek sa oto­číš, spo­loč­nosti, osob­nosti — každý ťa prosí, nalo­guj sa, použi hash­tagy a #pri­daj­sak­timu. Poď s nami na Twit­ter. Nemáš kam utiecť, pre­tože nie je kam.

Prin­tové médiá pomaly vymie­rajú, a Twit­ter ešte sype soľ do rany. Každý blo­ger a novi­nár, ktorý má svoj účet na Twit­teri, je vlastne zamest­nan­com Twit­teru, či už si to pri­zná alebo nie. Dnes je jed­no­duch­šie si na Twit­teri nájsť novi­nára, ktorý bol najb­liž­šie k dia­niu a „fol­lo­wo­vať jeho twe­ety“. A zatiaľ, čo bude člá­nok tohto novi­nára o 15 či 20 minút aj tak napí­saný v rámci jeho den­nej práce, jeho twe­ety budú za ten čas už nie­koľko tisíc­krát pre­twe­e­to­vané ďalej a videné možno aj milión ľuďmi. Aspoň v zahra­ničí určite.

independent.co.uk

foto: inde­pen­dent

Roz­ši­ro­va­nie správ, infor­má­cií, celeb­rit­ných kle­biet, tee­na­ger­ských citá­tov a zná­mych fráz cez Twit­ter je prav­de­po­dobne tým naje­fek­tív­nej­ším spô­so­bom, ktorý dnešná tech­no­ló­gia ponúka.
Pred­tým povo­le­ných 140 zna­kov ťa nútilo prejsť čo naj­skôr k pointe a záro­veň ti umož­ňo­valo zasiah­nuť obrov­ské množ­stvo ľudí. Kon­cept Twit­teru je geniálny, a to aj napriek pôvod­ným plá­nom plat­formy Twit­ter, Inc. byť…nuž, jed­no­du­chý.

Na obzore nie je nič, čo vyzerá, že by mohlo Twit­ter ohro­ziť, možno okrem vlast­nej samo­deš­truk­cie. Hoci sa sna­žili aj iné spo­loč­nosti. Na Face­book ani nemysli. Vo svete ho už ľudia vní­majú ako prí­liš pre­pl­nený prie­sor.
Teraz, keď Face­book už vo svete pou­žíva menej ľudí na to, aby sa znovu spo­jil a užil si so svo­jimi stre­doš­kol­skými kamošmi, je už iba spo­mien­kou na to, čo kedysi bývalo.

A photo taken in the western French city of Rennes on November 7, 2013 shows an official Twitter account on a smartphone. Twitter will make its Wall Street debut on November 7 with a price tag of 26 US dollars per share, bidding to raise up to 2.1 billion US dollars in the most eagerly awaited stock offering since Facebook. A tweet from the company said it would offer 70 million shares on the New York Stock Exchange, generating 1.82 billion US dollars, and give underwriters a 30-day option to purchase an additional 10.5 million shares of common stock. AFP PHOTO / DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images)

foto: mbc

Vyzerá, že sa tu ešte twit­ter chvíľu zdrží. Na Slo­ven­sku sa roz­máha tro­chu pomal­šie, ale tiež nás neobišla. Každý vie, čo Twit­ter je, a mať zalo­žený účet je tak­mer pod­mien­kou najmä pre verejné osob­nosti.
Napriek tomu je Twit­ter, Inc. ako spo­loč­nosť úplne stra­tená. Ak by bol Twit­ter dom, piv­nica by sa už zabá­rala do zeme ako do pohyb­li­vého piesku. Miesto toho, aby pop­ra­co­vali na zákla­doch, vytvá­rajú nové a nové vrstvy, len aby sa udr­žal nad zemou. Počul si o Moments? “To naj­lep­šie z prí­be­hov, ktoré sa na Twit­teri dejú.” Čo to je?! Nikoho to nezau­jíma. Moments je nanič,

Čo chcem pove­dať je, že používanie(podľa mno­hých) nejde dolu vodou z dôvodu, že sú uží­va­te­lia una­vení z Twit­teru ako z kon­ceptu; sú una­vení zo spo­loč­nosti, ktorá spraví päť chyb­ných kro­kov po tom, čo spraví jeden dobrý.
Apli­ká­cia aj počí­ta­čové roz­hra­nie sa stali spo­ma­le­nými a nepre­hľad­nými. Algo­rit­mické zdroje a 1000- zna­kové limity idú tak­po­ve­diac “do kytek”. Všetko, čo bolo spo­čiatku na Twit­teri zau­jí­mavé, je preč. Tak­mer to až vyzerá, ako keby sa sna­žili ľudí zba­viť.

tek.no

foto: tek

Je až zará­ža­júce, keď si člo­vek uve­domí, že spo­loč­nosť, kto­rej obsah je posky­to­vaný zadarmo, ktorá dostáva zadarmo masovú reklamu prak­ticky z kaž­dého kúta Zeme a kto­rej jedi­nou úlo­hou je, aby sa sama nezni­čila, nemôže prísť na to, ako byť udr­ža­teľná. Asi jediná vec, ktorá Twit­teru v roku 2016 pomáha je fakt, že mnoho pou­ží­va­te­ľov zostane a bude dúfať v lep­šiu alter­na­tívu. Či to budú mesiace alebo roky, to nevie nikto.

Zdroj: medium.com, Titulná foto: dotmug.net

Pridať komentár (0)