Twit­teru svitá na temné časy, čísla nevy­ze­rajú vôbec ružovo!

Martin Kráľ / 6. február 2015 / Tools a produktivita

Twit­ter doká­zal za posledné tri mesiace roku 2014 utŕ­žiť 479 mili­ó­nov dolá­rov, čo bolo o 97% viac ako v rov­na­kom období roku 2013.

Firme sa zní­žila tiež čistá strata z 511 mili­ó­nov na 125 mili­ó­nov. V oboch ohľa­doch pozi­tívny trend, ale potrvá ešte možno rok, než sa firma dostane do plusu. Za celý rok Twit­ter utr­žil 1,4 miliardy s čis­tou stra­tou 578 mili­ó­nov dolá­rov, v roku 2013 dosiahli tržby 665 mili­ó­nov a strata bola 645 mili­ó­nov.

V budúc­nosti tiež Twit­ter môže trá­piť spo­ma­lený rast počtu uží­va­te­ľov. Na konci roka mal 288 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov za mesiac, čo je o 20% viac než v roku 2013, ale len o 1,4% viac ako na konci tre­tieho štvrť­roka. Za tri mesiace Twit­ter naz­bie­ral len o 4 mili­óny uží­va­te­ľov viac. Mobilnú ver­ziu Twit­teru pou­žíva 80% z nich.

Za celé tri mesiace Twit­ter zobra­zil time­line 182 miliard­krát. Na jed­ného prie­mer­ného uží­va­teľa vychá­dza 210 zobra­zení stre­amu za mesiac. Za kaž­dých 100 zobra­zení Twit­ter utŕ­žil 2,37 dolára, čo je o 60% viac než v roku 2013.

Väč­šina tržieb Twit­teru pochá­dza z reklamy, obzvlášť z tej mobil­nej (88%). Naďa­lej tiež platí, že väč­šina peňazí sa pre­točí v Ame­rike, medzi­ná­rodné tržby pred­sta­vujú len 34% z celku. Okrem reklamy ešte Twit­ter utr­žil 47 mili­ó­nov dolá­rov za licen­co­va­nie dát. Tento peňažný tok by sa do budúcna mal roz­ší­riť, pre­tože firma tiež potvr­dila, že začne posky­to­vať dáta Googlu, ktorý ich bude využí­vať na vyhľa­dá­va­nie v reál­nom čase.

Pridať komentár (0)