Týchto 10 strá­nok ma naučilo prog­ra­mo­vať

Martin Bohunický / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Boli časy, keď vedeli prog­ra­mo­vať len naj­ge­e­ko­vejší gee­ko­via. To už však dnes neplatí. 

Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, fre­e­lan­ce­rov a mar­ke­té­rov sa jed­no­značne zhodne na tom, že zna­losť prog­ra­mo­va­cieho jazyka môže výrazne posil­niť tvoje šance na úspech. Posledný rok som sa preto sám učil prog­ra­mo­vať. Pomohlo mi to stať sa oveľa fle­xi­bil­nej­ším a cel­kovo lep­ším pod­ni­ka­te­ľov — pokiaľ môj tím potre­buje pomoc, som tam pre nich.

Odte­raz už pre tvoj pro­jekt nepot­re­bu­ješ žiad­neho deve­lo­pera. Budeš ním sám. Tu je zoznam desia­tich strá­nok, ktoré ťa naučia prog­ra­mo­vať:

1. Fre­e­co­de­camp

Tento web ponúka kurzy: HTML a CSS, Full Stack Javasc­ript, databázy..a mnohé ďal­šie. Po skon­čení pro­jektu sa môžeš okam­žite stať súčas­ťou nezis­kovky a začať reálne pra­co­vať.

2. The Odin Pro­ject

Skvelý zdroj infor­má­cií a zna­lostí, pokiaľ chceš byť Web Deve­lo­pe­rom. Podobné ako Fre­e­co­de­camp, len zame­rané na Ruby on Rails.

3. Uda­city

Tieto kurzy idú fakt do hĺbky. V žiad­nom inom sa nejde tak do detai­lov. Všetko je rozo­braté do posled­nej čiarky a každá lek­cia je nasle­do­vaná prí­kla­dom.

4. Tre­e­house

Na tejto stránke ma zau­jal pre­dov­šet­kým veľmi user-friendly dizajn. Na Tre­e­house sa naučíš Web Deve­lop­ment, Web Design, Rails, Ruby, Pyt­hon, Swift a mnohé ďal­šie. 

5. Thinks­ter

Asi naj­lepší zdroj na uče­nie Angu­larJS. Pra­vi­delne pri­dá­vajú obsah pre Swoft, MEAN Stack, Django, Fire­base atď.

6. Code­a­ca­demy

Veľmi dobre spra­co­vaná prí­ručka zadarmo pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Obsa­huje Rails, Angu­larJS, HTML a CSS, Javasc­ript, jQu­ery, PHP, Pyt­hon a ďal­šie.

7. Stuk.io

Skvelá stránka pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť Ruby on Rails cez rie­še­nie reál­nych pro­jek­tov — dating appky, sociálne siete a podobne.

8. Dash

Dobré miesto kde začať. Nauč sa HTML, CSS a Javasc­ript cez reálne pro­jekty.

9. Code­4S­tar­tup

Nauč sa prog­ra­mo­vať s pro­jektmi ako Udemy, Airbnb a ďal­šie.

10. One Month

Veľa­vravný názov sľu­buje, že aký­koľ­vek jazyk v ponuke ťa naučí za mesiac. K dis­po­zí­cií je Rails, HTML, Pyt­hon a Swift.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)