Tých­to 22 fotiek ťa pre­sved­čí, že už dáv­no žije­me v budúc­nos­ti

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Lifehacking

Budúc­nosť je teraz!

 • Tak na začia­tok, koneč­ne vie­me, ako v sku­toč­nos­ti vyze­rá Plu­to. A je to riad­ny fešák!
1
 • Inva­lid­né vozí­ky zvlád­nu už aj scho­dy
2
 • Tele­fó­ny doká­že­me ohý­bať
3
 • Zvý­raz­ňo­va­če auto­ma­tic­ky zapi­su­jú poznám­ky
4
 • 3D perá
 • Tla­čia­reň ti behá po papie­ri
7
 • Vieš si vytla­čiť 3D model svoj­ho nena­ro­de­né­ho die­ťa­ťa
8
 • Pro­té­zy nikdy nebo­li lep­šie
 • A špe­ciál­ne efek­ty tiež
 • Všet­ko, čo si kedy k živo­tu potre­bo­val máš teraz na jed­nom mies­te
11
 • ..v tvo­jom vrec­ku
12
 • Medzi­ča­som Moto­ro­lu Razr vysta­vu­jú v múzeu
13
 • Exis­tu­jú auto­ma­tic­ké maši­ny na nech­ty
 • Robo­ti doká­žu pos­kla­dať Rubi­ko­vu koc­ku
16
 • Hover­bo­ard je rea­li­tou
17
 • Exis­tu­je skle­ne­ný box, kto­rý ti uká­že, aké je von­ku poča­sie
18
 • Betón doká­že toto
19
 • Ges­ta­mi doká­žeš ovlá­dať čokoľ­vek
 • Teto­va­nia vyma­žeš za pár sekúnd
 • Pamä­ťo­vé kar­ty toho zvlád­nu ove­ľa viac
22
 • Ešte nedáv­no sa zda­lo 8MB ako neko­neč­ný pries­tor
23
 • Je fajn žiť v tej­to dobe

zdroj: buzzfeed.com

Pridať komentár (0)