Týchto 22 fotiek ťa pre­svedčí, že už dávno žijeme v budúc­nosti

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Tech a inovácie

Budúc­nosť je teraz!

 • Tak na začia­tok, konečne vieme, ako v sku­toč­nosti vyzerá Pluto. A je to riadny fešák!
1
 • Inva­lidné vozíky zvládnu už aj schody
2
 • Tele­fóny doká­žeme ohý­bať
3
 • Zvý­raz­ňo­vače auto­ma­ticky zapi­sujú poznámky
4
 • 3D perá
 • Tla­čia­reň ti behá po papieri
7
 • Vieš si vytla­čiť 3D model svojho nena­ro­de­ného die­ťaťa
8
 • Pro­tézy nikdy neboli lep­šie
 • A špe­ciálne efekty tiež
 • Všetko, čo si kedy k životu potre­bo­val máš teraz na jed­nom mieste
11
 • ..v tvo­jom vrecku
12
 • Medzi­ča­som Moto­rolu Razr vysta­vujú v múzeu
13
 • Exis­tujú auto­ma­tické mašiny na nechty
 • Roboti dokážu pos­kla­dať Rubi­kovu kocku
16
 • Hover­bo­ard je rea­li­tou
17
 • Exis­tuje skle­nený box, ktorý ti ukáže, aké je vonku poča­sie
18
 • Betón dokáže toto
19
 • Ges­tami doká­žeš ovlá­dať čokoľ­vek
 • Teto­va­nia vyma­žeš za pár sekúnd
 • Pamä­ťové karty toho zvládnu oveľa viac
22
 • Ešte nedávno sa zdalo 8MB ako neko­nečný pries­tor
23
 • Je fajn žiť v tejto dobe

zdroj: buzzfeed.com

Pridať komentár (0)