Týchto 5 chýb stojí medzi tebou a tvo­jim prvým zaro­be­ným mili­ó­nom

Ľudovít Nastišin / 14. september 2015 / Tools a produktivita

Vytvo­riť sedem ciferný online biz­nis bolo pred asi 10 rokmi nanaj­výš neprav­de­po­dobné, no ako sa tech­no­ló­gia posúva vpred, obja­vuje sa stále viac tých sedem cifer­ných. So súčas­nou tech­no­ló­giou, zdrojmi, men­to­rin­gom, výsku­mom a dostup­nými infor­má­ciami je to už omnoho jed­no­duch­šie. No aj napriek tomu drvivá väč­šina túto sumu nedo­siahne.

Prečo? Uče­nie sa nie je pre väč­šinu ľudí prob­lém a nedos­ta­tok infor­má­cií to nie je určite, pre­tože ešte nikdy ich nebolo viac dostup­ných ako teraz. Je to nedos­ta­tok reál­nej pozor­nosti a kon­zis­tentné štu­do­va­nie tých správ­nych infor­má­cií zmi­xos­vané s nekon­zis­tent­nou exe­kú­ciou a imple­men­tá­ciou, čo drží väč­šinu ľudí v úzadí. Nejde o to si niečo vypo­čuť a zapa­mä­tať si to. Je treba tie myš­lienky a stra­té­gie zasa­diť do stá­lej praxe a opa­ko­vať ich, pokiaľ sa nestanú auto­ma­tické. Musíte suma­ri­zo­vať kľú­čové myš­lienky, zlep­šiť per­spek­tívu a potom uro­bíť oveľa inte­li­gen­tnejší krok. Tých dôvo­dov, prečo väč­šina sedem cifier nedo­siahne je hro­mada, ale tu uvá­dzame top 5.

1. Väč­šina sa viac zame­riava na doko­na­losť a nie na expe­ri­men­to­va­nie.

Hľa­da­nie doko­na­losti ma stálo 100,000 dolá­rov v posled­ných rokoch. Za ten čas, kedy mili­onár vyskú­šal a otes­to­val osem rôz­nych expe­ri­men­tov bez focusu a doko­na­losti väč­šina ľudí sa s tým svo­jim nápa­dom nedos­tala ešte ani na trh. Z tých 8 boli možno dve, ktoré sa javili zis­kovo. To na čo nará­žam je, že ich nepa­ra­ly­zo­vala túha po doko­na­losti ale pohá­ňala ich túžba skú­ša­nia a hľa­da­nia.

Scio — isra­eli star­tup

Vyskú­šajte všetky svoje šia­lené myš­lienky. Nezá­leží na tom, ako šia­lene znejú, vyskú­šajte ich. Zis­tite, ktoré fun­gujú a potom opti­ma­li­zujte ich efek­ti­vitu. Vyskú­šajte všetky jej variá­cie. Zis­tite, ktorá fun­guje naj­lep­šie. Myš­lienky sú nanič dokiaľ sa neu­sku­toč­nia.

2. Väč­šina nedos­ta­točne pre­mýšľa do budúcna.

Ťažko na cvi­čisku, ľahko na bojisku.“

Jed­nou z najp­re­hlia­da­nej­ších prí­le­ži­tostí pre pod­ni­ka­teľa je mať pri­pra­vený resp. si jasne sta­no­vený cieľ. Sku­točne pro­duk­tívni ľudia vedia, čo chcú dosiah­nuť a sústre­dia sa na to. S takýmto mind­se­tom využí­vajú reverzné inži­nier­stvo a roz­de­lia to na nie­koľko men­ších usku­toč­ni­teľ­ných úloh. Stra­te­gické pre­mýš­ľa­nie nad budúc­nos­ťou vás vie ochrá­niť pred mno­hými vecami a okrem týchto vás aj naučí schop­nosti pred­po­ve­dať.

Naplá­nujte si svoju dlho­dobú stra­té­giu ešte pred tak­tic­kým plá­nom. Stra­té­gia uka­zuje kam chcete ísť, kým chcete byť a aký typ kli­enta chcete pri­tiah­nuť. Tak­tika pomôže s tým, ako to dosiah­nuť. Nikdy to nebude reálna stra­té­gia, ak neprejde týmito dvoma tes­tami: to, čo sa sna­žite robiť je pre vášho exis­tu­jú­ceho a poten­ciál­neho kli­enta dôle­žité a záleží mu na tom, a po druhé: odli­šuje vás to od kon­ku­ren­cie.

3. Väč­šina sa nikdy nenaučí inte­li­gen­tne dele­go­vať.

Zaria­diť, aby ostatní uro­bili niečo tak dobre alebo lep­šie, ako vy, je jed­nou z naj­ťaž­ších úloh líder­stva, no je nevy­hnutná, ak chcete, aby váš pod­nik pre­rás­tol do sied­mych cifier. Pred­tým ako začnete stra­te­gicky dele­go­vať a budo­vať tím musíte vedieť, kto ste a čo je pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie. Hneď ako si sta­no­víte vaše naj­cen­nej­šie hod­noty, dajte ich na papier a zakom­po­nujte ich do firem­ných štan­dar­dov. Kon­zis­ten­tne tieto hod­noty sys­te­ma­ti­zujte a zapra­cú­vajte do firmy.

Váš tím musí byť „value based“. Ak nie­kto dokáže uro­biť to, čo vy aspoň z 80 %, mal by to robiť. Keď dele­gu­jete prácu uis­tite sa, že osoba čo to má nasta­rosti bola pri­jatá s jas­ným cie­ľom a defi­no­va­nou úlo­hou. Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov najíma pri­rýchlo a vyha­dzuje prí­liš pomaly. Malo by to byť naopak. Nají­majte pomaly, vyha­dzujte rýchlo.

4. Väč­šina robí nesprávne obchody.

Mili­onári si uve­do­mujú, že nikdy nebudú bohatí, ak vyme­nia svoj čas za peniaze. Je to dobré na začiatku, keď začí­nate, no v istom bode sa musíte sústre­diť na rast a napre­do­va­nie. Boju­jete vopred pre­hratý boj ak chcete dosiah­nuť sedem cifier a meníte svoj čas za ďal­šie peniaze. Nedo­siah­nete sedem cifier, ak budete robiť stále viac a viac toho, čo vám zaro­bilo „len“ šesť cifier.

Zame­rajte sa na to aby ste naplno využili kon­zis­tentný prí­jem bez usku­toč­ne­nia tohto nevý­hod­ného obchodu. Je veľa mož­ností – inves­to­va­nie do majektu, angel inves­ting, vybu­do­va­nie online impé­ria, par­tner­stvo, affi­liate mar­ke­ting, rôzne prog­ramy a pod. Zamys­lite sa nad svo­jím živo­tom a zis­tite, či maxi­málne využí­vate svoj čas. Ak meníte čas za peniaze, uis­tite sa na 100%, že to stojí za to. Je to tak jed­no­du­ché.

5. Väč­šina je zame­raná na svoje ego a nie na zákaz­níka.

Ľudia sa zau­jí­majú o to, čo dokáže váš biz­nis uro­biť pre nich. Mnohí pod­ni­ka­te­lia sa sna­žia pre­dať svoje skú­se­nosti a exper­tízu. Veria, že ľudia im chcú zapla­tiť za to, čo vedia, no nie je to tak. Chcú si kúpiť rie­še­nie na svoj prob­lém či dosiah­nuť to, počom túžia. Chcú výsledky. Chcú vyrie­šiť svoj prob­lém a zre­du­ko­vať čo naj­viac námahy na to, aby to dosiahli. Nesta­rajú sa o vás.

Sku­točne roz­umiete dopod­robna tomu, čo vaši zákaz­níci chcú? Je treba si uve­do­miť, že prav­de­po­dob­nosť reak­cie trhu na to, čo chcete vy je nulová. Ide o zákaz­ní­kov. Vaši zákaz­níci sú mar­ke­tin­goví odbor­níci, takže sa uis­tite, že máte spra­vené svoje due dil­li­gence. Náj­dite spô­sob, ako zis­tiť, čo chcú, roz­prá­vajte sa s nimi o tom, čo potre­bujú, po čom túžia, čo ich trápi a pod. Zákaz­níci chcú zábavu a osobnú cestu cez všetky body záujmu. Do you deli­ver?

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)