UBER je jak vypá­lená strela. Teraz sa zame­ral na firmy.

Šandi / 1. október 2014 / Tools a produktivita

UBER je jak vypá­lená strela, ktorá naberá nové kra­jiny a stále roz­ši­ruje svoj core biz­nis model.

Teraz si UBER pove­dal, že to skúsi v biz­nis seg­mente. Dnes spus­til službu ”Uber for Busi­ness” — pla­tobný sys­tém pre spo­loč­nosti v 41 kra­ji­nách. Táto služba bola prvý krát spus­tená pred 3 mesiacmi v Ame­rike a Kanade. Neskôr ju Uber otes­to­val v v Anglicku a Fran­cúz­sku.

Teraz si už Uber môže pove­dať, že jeho služba má aj poriadne silnú B2B orien­tá­ciu. Postred­níc­tvom firem­ných účtov, si zamest­nanci firmy môžu na roko­va­nia a stret­nu­tia zobrať Uber a všetko pre­behne cez firemný account. Žiadne pre­plá­ca­nie účtov, výpisy a knihy jázd. Jed­no­du­cho Uber style :).

Oča­káva sa, že malé a stedne veľké firmy začnú postupne tes­to­vať tento bil­ling sys­tém a keď sa osvedčí, Uberu začnú ďal­šie zlaté časy.

Zdroj: TC

Pridať komentár (0)