Uber nútene odchá­dza z Maďar­ska

Petra Lančaričová / 15. júla 2016 / Business

Naši južní suse­dia kvôli novej legis­la­tíve už o pár dní prídu o Uber.

Odde­le­nie Uber pre cen­trálnu Európu včera ozná­milo, že UberX končí na maďar­skom trhu. Od tohto mesiaca vchá­dza do plat­nosti nová legis­la­tíva, ktorá im zne­mož­ňuje fun­go­va­nie. Rob Khaz­zam, mana­žér pre cen­trálnu Európu ozná­mil, že Uber odíde z Buda­pešti 24 júla, čo je naozaj veľmi rýchla reak­cia. Ďalej pove­dal, že k tomuto roz­hod­nu­tiu ich pri­viedlo posled­ných 18 mesia­cov legis­la­tív­nych zmien v Maďar­sku.

V Júni bola schvá­lená legis­la­tíva, s cie­ľom obme­dziť akti­vity Uber. Toto bolo možné vďaka par­la­ment­nej väč­šine pre­mi­éra Vik­tora Orbána a jeho pra­vi­co­vej strany Fidesz.

Nový zákon, ktorý vôjde do plat­nosti tento mesiac, umožní maďar­skej komu­ni­kač­nej službe zablo­ko­vať “ile­gál­nym služ­bám” prí­stup na inter­net.

robbieee

foto: uk.busnessinsider.com

Taxi­kári v Maďar­sku, podobne ako naši, pro­tes­to­vali proti Uber taxí­kom. V Maďar­sku poža­do­vali, aby sa Uber stal nezá­kon­ným a ich apli­ká­cia bola blo­ko­vaná. Naj­väč­ším prob­lé­mom pre iné taxi služby je fakt, že Uber nemusí dodr­žia­vať veľa regu­lá­cií, ktoré iné firmy musia.

Uber pou­žíva v Buda­pešti 160 tisíc ľudí, pre kto­rých Uber skončí. Okrem týchto ľudí pos­tihne odchod Uberu aj viac ako 1200 vodi­čov, ktorí môžu stra­tiť vodičské pre­ukazy až na tri roky.

Nie je to zákaz. Uber nebol zaká­zaný, ale násilne vytla­čený z Maďar­ska. Vláda nám nedala žiadnu inú mož­nosť, ako rea­go­vať na nové legis­la­tívy”, pove­dal Rob Khaz­zam.

463192921b2984d508cc0db7c6d9853f

Napriek všet­kému, Uber dúfa, že sa im po neja­kom čase podarí do Maďar­ska vrá­tiť. Mys­líš si, že kra­jiny v okolí Maďar­ska budú pokra­čo­vať v podob­ných legis­la­tí­vach? Mys­líš, že pro­testy našich taxi­ká­rov budú viesť k rov­na­kej ceste alebo naša vláda nebude brá­niť ino­va­tív­nym spo­loč­nos­tiam ako Uber?

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: wtop.com

Pridať komentár (0)