Uber núte­ne odchá­dza z Maďar­ska

Petra Lančaričová / 15. júla 2016 / Business

Naši juž­ní suse­dia kvô­li novej legis­la­tí­ve už o pár dní prí­du o Uber.

Odde­le­nie Uber pre cen­trál­nu Euró­pu vče­ra ozná­mi­lo, že UberX kon­čí na maďar­skom trhu. Od toh­to mesia­ca vchá­dza do plat­nos­ti nová legis­la­tí­va, kto­rá im zne­mož­ňu­je fun­go­va­nie. Rob Khaz­zam, mana­žér pre cen­trál­nu Euró­pu ozná­mil, že Uber odíde z Buda­peš­ti 24 júla, čo je naozaj veľ­mi rých­la reak­cia. Ďalej pove­dal, že k tomu­to roz­hod­nu­tiu ich pri­vied­lo posled­ných 18 mesia­cov legis­la­tív­nych zmien v Maďar­sku.

V Júni bola schvá­le­ná legis­la­tí­va, s cie­ľom obme­dziť akti­vi­ty Uber. Toto bolo mož­né vďa­ka par­la­ment­nej väč­ši­ne pre­mi­é­ra Vik­to­ra Orbá­na a jeho pra­vi­co­vej stra­ny Fidesz.

Nový zákon, kto­rý vôj­de do plat­nos­ti ten­to mesiac, umož­ní maďar­skej komu­ni­kač­nej služ­be zablo­ko­vať “ile­gál­nym služ­bám” prí­stup na inter­net.

robbieee

foto: uk.busnessinsider.com

Taxi­ká­ri v Maďar­sku, podob­ne ako naši, pro­tes­to­va­li pro­ti Uber taxí­kom. V Maďar­sku poža­do­va­li, aby sa Uber stal nezá­kon­ným a ich apli­ká­cia bola blo­ko­va­ná. Naj­väč­ším prob­lé­mom pre iné taxi služ­by je fakt, že Uber nemu­sí dodr­žia­vať veľa regu­lá­cií, kto­ré iné fir­my musia.

Uber pou­ží­va v Buda­peš­ti 160 tisíc ľudí, pre kto­rých Uber skon­čí. Okrem tých­to ľudí pos­tih­ne odchod Ube­ru aj viac ako 1200 vodi­čov, kto­rí môžu stra­tiť vodičs­ké pre­uka­zy až na tri roky.

Nie je to zákaz. Uber nebol zaká­za­ný, ale násil­ne vytla­če­ný z Maďar­ska. Vlá­da nám neda­la žiad­nu inú mož­nosť, ako rea­go­vať na nové legis­la­tí­vy”, pove­dal Rob Khaz­zam.

463192921b2984d508cc0db7c6d9853f

Napriek všet­ké­mu, Uber dúfa, že sa im po neja­kom čase poda­rí do Maďar­ska vrá­tiť. Mys­líš si, že kra­ji­ny v oko­lí Maďar­ska budú pokra­čo­vať v podob­ných legis­la­tí­vach? Mys­líš, že pro­tes­ty našich taxi­ká­rov budú viesť k rov­na­kej ces­te ale­bo naša vlá­da nebu­de brá­niť ino­va­tív­nym spo­loč­nos­tiam ako Uber?

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: wtop.com

Pridať komentár (0)