Uber po taxi­ká­roch naštve aj kuri­é­rov: Pred­sta­vu­jeme Uber­Rush!

Martin Bohunický / 16. október 2015 / Business

Keď si najb­liž­šie niečo objed­náš, môže ti to pri­niesť šofér Uberu. Uber defi­ni­tívne ukon­čil svoj expe­ri­ment a spra­vil z Uber­Rush rea­litu. Dote­raz fun­go­vala služba v New York City, od stredy sa pri­dali San Fran­cisco a Chi­cago. 

Čo je Uber­Rush? Jed­no­du­cho donáška. Ako keby si sa v aute vozil ty, no miesto teba sa vezie tovar. Skvele to fun­guje s lokál­nymi fir­mami. Jed­no­du­cho už nemu­síš čakať nie­koľko dní, kým ti tovar príde. S novou fun­kciou Uberu je to otázka nie­koľ­kých minút.

A dá sa byť aj kre­a­tívny. Repor­térka Busi­ness Insi­der tes­to­vala službu tak, že si zabudla na roko­vaní kabát. Objed­nala si šoféra cez Uber a ten jej ho za 20 minút pri­nie­sol. Celé ju to stálo 11 dolá­rov. Pôso­bivé. No sku­toční zákaz­níci sú hlavne malé firmy.

Máš reštau­rá­ciu, obrov­ský nával a nestí­haš roz­nášky? Zavo­laj si Uber na pomoc. Máš knih­ku­pec­tvo a chceš pri­dať ľuďom mož­nosť doru­če­nia do nie­koľ­kých minút? Pri­daj Uber ako mož­nosť dopravy. Prie­merná donáška stojí od 5 do 7 dolá­rov, z čoho 75 – 80% ide šofé­rovi a zvy­šok spo­loč­nosti. Doru­čo­va­teľmi sa môžu dokonca stať aj cyk­listi.

Naj­väč­šou kon­ku­ren­ciu pre Uber­Rush sú poš­tové služby, kuri­éry, donášky jedla a podobne. Aj preto sa o ňom hovorí ako o “zabi­já­kovi FedEx-u”. Niet sa čo diviť. So sie­ťou šofé­rov, ktorú Uber má, sú mož­nosti neko­nečné. 

Uvi­díme, ako sa nová fun­kcia pre­sadí. Apli­ká­cia zostáva prak­ticky nezme­nená, táto mož­nosť je zatiaľ pomerne skrytá. Svoje zásielky môžeš pri­tom sle­do­vať v reál­nom čase. My si zatiaľ uží­vajme, že máme Uber v Bra­ti­slave. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, či aj poš­tové služby napo­kon pri­pra­via takú vzburu, ako to robia momen­tálne taxi­kári na celom svete. Pokrok neza­sta­víš, sorry. 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)