Uber — Praha sa konečne doč­kala!

Peter Kováč / 13. augusta 2014 / Business

Od dnes budete v Prahe stre­tá­vať luxusnú “taxi službu” Uber. Tá vyvo­láva veľké vášne v USA aj v Európe, pre­tože nabú­rava kla­sic­kým taxi spo­loč­nos­tiam biz­nis. Uber spája súkrom­ných licen­co­va­ných vodi­čov, alebo men­šie spo­loč­nosti a zastre­šuje ich vlast­ným sys­té­mom objed­ná­vok a pla­tieb.

Všetko fun­guje pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie, kto­rou ces­tu­júci objedná auto a tiež zaplatí. Už žiadne pís­ka­nie, máva­nie, tele­fo­no­va­nie ani vyťa­ho­va­nie peňa­ženky, niečo ako Hopin, len trošku pre­pra­co­va­nej­šie.

V Prahe zatiaľ jaz­dia len pré­mi­ové vozidlá UberB­lack, teda luxusné čierne sedany (Škoda Superb, Mer­ce­des Benz triedy E …).V Prahe je nástupná taxa 40 korún (1,45 eura) a následne 4 koruny (15 cen­tov) za minútu, resp. 23 korún (0,83 eura) za kilo­me­ter. Mini­málne musí zákaz­ník zapla­tiť 100 korún (3,60 eura), rov­nako stojí aj zru­še­nie objed­návky. Uber tak v Prahe išiel pod ceny kon­ku­renč­ného Tick Tacku, ktorý pre­vádz­kuje Roman Jan­čura (Stu­dent Agency, Regi­oJet).

Hlavnú kri­tiku si firma vydo­byla za službu UberX, ktorá je oveľa lac­nej­šia, pre­tože nekla­die také nároky na vozidlo. UberX taxi­ká­rom sa môže stať tak­mer každý. Práve UberX naprí­klad zaká­zal pod hroz­bou veľ­kej pokuty bel­gický Bru­sel.

A teraz tu mám svoju kla­sickú otázku. Kedy Uber príde do Brati…A zas na čo sa vôbec pýtam. :)

Pridať komentár (0)