Uber pred­sta­vil svoju víziu lie­ta­jú­cich vozi­diel

Simona Hanzelová / 1. november 2016 / Tech a inovácie

Blíži sa koniec dlhého čaka­nia v koló­nach? Spo­loč­nosť UBER plá­nuje pri­niesť úplne nový spô­sob efek­tív­nej pre­pravy ces­tu­jú­cich pro­stred­níc­tvom auto­nóm­nych vzduš­ných doprav­ných pros­tried­kov, ktoré by mohli byť dokonca lac­nej­šie ako autá.

Spo­loč­nosť Uber, ktorá pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie svo­jím zákaz­ní­kom spro­stred­kúva taxis­lužby po celom svete, naj­nov­šie skúma mož­nosť vývoja špe­ciál­neho lie­ta­jú­ceho doprav­ného pros­triedku, ktorý bude schopný ver­ti­kálne vzliet­nuť a pri­stáť. Uber dokonca pub­li­ko­val 98-stra­novú správu, v kto­rej svoju víziu mest­skej vzduš­nej dopravy načr­táva pod­rob­nej­šie.

V Uberi veria, že takýto futu­ris­tický vzdušný dopravný pros­trie­dok bude jed­ného dňa schopný kaž­do­denne pre­pra­vo­vať masy ľudí, a to dokonca lac­nej­šie ako autá. Hoci pros­trie­dok pri­po­mína heli­kop­téru – na roz­diel od heli­kop­tér, ktoré sú prí­liš hlučné, neefek­tívne, zne­čis­ťujú ovzdu­šie a pre hro­madné pou­ži­tie sú prí­liš drahé – by mal dis­po­no­vať elek­tric­kým poho­nom, mal by tak­tiež byť oveľa tichší a umož­niť rýchle a efek­tívne ces­to­va­nie v rámci mest­skej a prí­mest­skej dopravy.

u1zdroj: az-eandt-live-media.azureedge.net

Cie­ľom Uberu je, aby mest­ská letecká doprava zmier­nila situ­áciu na už aj tak dosť pre­ťa­že­ných doprav­ných úse­koch. Pomo­cou siete malých elek­tric­kých vzduš­ných doprav­ných pros­tried­kov chce zabez­pe­čiť rých­lej­šiu pre­pravu ces­tu­jú­cich. Toto auto­nómne lie­ta­júce vozidlo bude mať naj­väčší význam pre tých, ktorí kaž­do­denne za prá­cou pre­ces­tujú dlhé vzdia­le­nosti.

Spo­loč­nosť Uber však toto lie­ta­júce vozidlo neplá­nuje zostro­jiť sama, ale chce na ňom spo­lu­pra­co­vať s via­ce­rými vývo­jármi vozi­diel. Spo­loč­nosť záro­veň pri­znáva, že vývoj takýchto lie­ta­jú­cich áut potrvá ešte roky. Ich prvotné odhady sú však cel­kom smelé – veria, že svoje ambi­ci­ózne vízie napl­nia už v nad­chá­dza­jú­com desať­ročí. Za naj­väč­šie pre­kážky na ceste futu­ris­tic­kým vozid­lám ozna­čujú súčasné pred­pisy, obme­dze­nia v tech­no­ló­gií baté­rií, hluk vzduš­ných pros­tried­kov, a v nepo­sled­nom rade, aj bez­peč­nosť.

u2zdroj: aviationcv.com

Tra­vis Kala­nick, výkonný ria­di­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ Uberu, týmto odštar­to­val pre­teky s kon­ku­ren­ciou, kto­rou je najmä tech­no­lo­gická spo­loč­nosti Alp­ha­bec Inc. Lar­ryho Pagea, ktorý inves­to­val nemalé peniaze aj do iných star­tu­pov zaobe­ra­jú­cich sa zostro­jo­va­ním lie­ta­jú­cich áut. Zatiaľ však nikto nepri­šiel so žiad­nym živo­ta­schop­ným pro­duk­tom.

u4zdroj: fsmedia.imgix.net

Uber sa v súčas­nosti pokúša aj o zmenu spô­sobu, akým momen­tálne fun­guje osobná pozemná doprava, a preto vytrvalo inves­tuje do auto­nóm­nych – samo­jaz­dia­cich – áut. Spo­loč­nosť dokonca nedávno začala v Pitts­burgu tes­to­vať prvé samo­jaz­diace vozidlá od značky Volvo.

zdroj článku: bloomberg.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž fsmedia.imgix.net/ s3-us-west-2.amazonaws.com

Pridať komentár (0)