Učíš sa prog­ra­mo­vať? Toto je vec, ktorú by si určite nemal vyne­chať

Kristína Šuvadová / 5. februára 2016 / Tools a produktivita

Ak sa práve učíš nový prog­ra­mo­vací jazyk (možno aj tvoj prvý), určite sa ti zíde nejaká dobrá rada. Platí pre všetky kódo­va­cie jazyky, ako pre začia­toč­ní­kov tak aj pre zbeh­lých prog­ra­má­to­rov.

Súčas­ťou uče­nia sa nového prog­ra­mo­va­cieho jazyka bude aj stres, zúfals­tvo, bez­ná­dej a všetky tomu podobné pocity. V istom momente nebu­deš roz­umieť ničomu a nikomu a kaž­dou pri­bú­da­jú­cou chy­bou budeš mať stále väč­šiu a väč­šiu chuť rozm­lá­tiť stôl.

Môžeš si to však uľah­čiť tým, že si budeš robiť oby­čajné poznámky. Veľa pozná­mok. Vždy, všade, o všet­kom a zakaž­dým, dokonca aj priamo do kódo­va­cieho prog­ramu.

Poznámky mi nesku­točne pomohli. Bez nich by som mal o polo­vicu menej poznat­kov a druhú polo­vicu by som po pár týžd­ňoch zabu­dol,” hovorí Nate Swan­ner, redak­tor The­Next­Web. Na fotke niž­šie je už jeho druhý zápis­ník za tento rok.

digit1

Písa­nie pozná­mok mi pomáha obno­vo­vať staré poznatky a zdo­ko­na­ľo­vať sa. Je to ako vede­nie vnú­tor­ného dia­lógu medzi sebou samým.”

To isté sa dá uplat­ňo­vať aj bez zošita, len sa v tom potom hor­šie zorien­tu­ješ. Pri kódo­vaní si nepíš poznámky do zát­vo­riek, ale medzi dve lomítka “//”, aby si kód nena­ru­šil.

Všetko, čo ti napadne, píš hneď v tom momente. Nebude ti potom ľúto, že si zabu­dol na ten úžasný nápad, ktorý mohol byť pre­lo­mo­vým.

Digi­tálne písa­nie pozná­mok je uži­točné hlavne pri tvorbe via­cero apli­ká­cií naraz. Vďaka tomu budeš schopný pre­pí­nať aj medzi via­ce­rími kódo­va­cími jazykmi. Prí­padne ak robíte via­cerí na jed­nom pro­jekte, pomôže to tomu dru­hému pocho­piť tvoj prog­ra­mo­vací štýl.

Si tak tro­chu pun­tič­kár? Exis­tuje mnoho apli­ká­cií na zapi­so­va­nie pozná­mok, do kto­rých si dokonca môžeš pri­dá­vať aj fotky. Zapí­sané infor­má­cie trie­dia podľa dňa a mesiaca tak, aby si v nich mal čo naj­väčší poria­dok. Pri­da­ním hash­tagu sa budeš môcť ku kon­krét­nemu pojmu hoci­kedy rýchlo vrá­tiť.

K ušet­re­niu mnoho času a ner­vov ti teda pomôže takáto úplná bana­lita — robe­nie si pozná­mok. Nikdy sa ti už potom nestane, aby si tú istú chybu spra­vil dva krát po sebe.

figit2

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)