Učíš sa prog­ra­mo­vať? Toto je vec, kto­rú by si urči­te nemal vyne­chať

Kristína Šuvadová / 5. februára 2016 / Lifehacking

Ak sa prá­ve učíš nový prog­ra­mo­va­cí jazyk (mož­no aj tvoj prvý), urči­te sa ti zíde neja­ká dob­rá rada. Pla­tí pre všet­ky kódo­va­cie jazy­ky, ako pre začia­toč­ní­kov tak aj pre zbeh­lých prog­ra­má­to­rov.

Súčas­ťou uče­nia sa nové­ho prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka bude aj stres, zúfals­tvo, bez­ná­dej a všet­ky tomu podob­né poci­ty. V istom momen­te nebu­deš roz­umieť ničo­mu a niko­mu a kaž­dou pri­bú­da­jú­cou chy­bou budeš mať stá­le väč­šiu a väč­šiu chuť rozm­lá­tiť stôl.

Môžeš si to však uľah­čiť tým, že si budeš robiť oby­čaj­né poznám­ky. Veľa pozná­mok. Vždy, vša­de, o všet­kom a zakaž­dým, dokon­ca aj pria­mo do kódo­va­cie­ho prog­ra­mu.

Poznám­ky mi nesku­toč­ne pomoh­li. Bez nich by som mal o polo­vi­cu menej poznat­kov a dru­hú polo­vi­cu by som po pár týžd­ňoch zabu­dol,” hovo­rí Nate Swan­ner, redak­tor The­Next­Web. Na fot­ke niž­šie je už jeho dru­hý zápis­ník za ten­to rok.

digit1

Písa­nie pozná­mok mi pomá­ha obno­vo­vať sta­ré poznat­ky a zdo­ko­na­ľo­vať sa. Je to ako vede­nie vnú­tor­né­ho dia­ló­gu medzi sebou samým.”

To isté sa dá uplat­ňo­vať aj bez zoši­ta, len sa v tom potom hor­šie zorien­tu­ješ. Pri kódo­va­ní si nepíš poznám­ky do zát­vo­riek, ale medzi dve lomít­ka “//”, aby si kód nena­ru­šil.

Všet­ko, čo ti napad­ne, píš hneď v tom momen­te. Nebu­de ti potom ľúto, že si zabu­dol na ten úžas­ný nápad, kto­rý mohol byť pre­lo­mo­vým.

Digi­tál­ne písa­nie pozná­mok je uži­toč­né hlav­ne pri tvor­be via­ce­ro apli­ká­cií naraz. Vďa­ka tomu budeš schop­ný pre­pí­nať aj medzi via­ce­rí­mi kódo­va­cí­mi jazyk­mi. Prí­pad­ne ak robí­te via­ce­rí na jed­nom pro­jek­te, pomô­že to tomu dru­hé­mu pocho­piť tvoj prog­ra­mo­va­cí štýl.

Si tak tro­chu pun­tič­kár? Exis­tu­je mno­ho apli­ká­cií na zapi­so­va­nie pozná­mok, do kto­rých si dokon­ca môžeš pri­dá­vať aj fot­ky. Zapí­sa­né infor­má­cie trie­dia pod­ľa dňa a mesia­ca tak, aby si v nich mal čo naj­väč­ší poria­dok. Pri­da­ním hash­ta­gu sa budeš môcť ku kon­krét­ne­mu poj­mu hoci­ke­dy rých­lo vrá­tiť.

K ušet­re­niu mno­ho času a ner­vov ti teda pomô­že taká­to úpl­ná bana­li­ta — robe­nie si pozná­mok. Nikdy sa ti už potom nesta­ne, aby si tú istú chy­bu spra­vil dva krát po sebe.

figit2

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)