Udrž svoje skills vo forme aj v tomto roku

Ivo Kokinda / 24. február 2015 / Tools a produktivita

Som pre­sved­čený, že je dôle­žité sa usi­lo­vať o zdo­ko­na­ľo­va­nie celo­ročne a nie len nára­zovo a pove­dať si, že to stačí na najb­ližší rok, prí­padne dva. Teraz ti pred­kla­dám zopár skil­lov, ktoré keď sa naučíš tak tento rok môžeš skon­čiť spo­kojne a možno aj s neja­kým kari­ér­nym napre­do­va­ním.

Žiadne odvet­vie si nemôže dnes pove­dať, že stačí s vývo­jom tech­no­ló­gii a uspo­ko­jiť sa s aktu­ál­nou úrov­ňou. Tech­no­ló­gia sa mení nesku­točne rých­lym tem­pom. To, čo sta­čilo minulý rok môže byť teraz už zasta­rané a ročne takto zostarne až 30% infor­má­cii.

Ale žiadna panika. Exis­tuje rie­še­nie ako zostať v obraze zo vzni­ka­jú­cimi trendmi a tech­no­ló­giami, rov­nako ako so zruč­nos­ťami na ich zvlád­nu­tie. Kľú­čom k tomu je Con­ti­nu­ous lear­ning“, ktoré ti zabez­pečí kon­ku­renčnú výhodu ako pre jed­not­livca, tak pre väč­šiu orga­ni­zá­ciu.

Tu ti pred­kla­dám top šesť tech zruč­ností, ktoré Plu­ral­sight odpo­ru­čil nie len na „pekné vedieť“, ale na „potrebné vedieť“ v roku 2015:

1. Prog­ra­mo­va­nie

Kódo­va­nie je zruč­nosť číslo jedna v dneš­nom svete. Aj keď kódo­va­nie a pc vedy sú stále na okraji vzde­lá­va­cieho sys­tému, tak tieto schop­nosti sú rov­nako dôle­žité ako naprí­klad číta­nie, či mate­ma­tika.

Našťas­tie bez ohľadu na tvoj vek a súčasnú úro­veň tvo­jich zruč­nosti exi­tujú spô­soby ako to zlep­šiť a nemusí ťa to stáť skoro ani cent. Začni s codeschool.com(https://www.codeschool.com) , ktorý posky­tuje inte­rak­tívne learn-to-code chal­lan­ges spolu so zábav­nými vide­ami, niečo ako teraz ponúka web­re­bel (http://webrebel.sk/ )(čo ale nie zadarmo), alebo Hour of Code(http://hourofcode.com/us) , ktorý ponúka zadarmo hodi­nový tuto­riál kódo­va­nia vo viac ako 30 jazy­koch.

2. Big data

Podľa For­bes má veľkú budúc­nosť spra­co­va­nie veľ­kých obje­mov dát aj v roku 2015. Stále platí, že ak si už nie­kto vytvorí veľké objemy dát o svo­jich zákaz­ní­koch alebo obchod­ných pro­ce­soch, tak je dôle­žité ich vedieť správne zhro­maž­ďo­vať a ana­ly­zo­vať.

Bez ohľadu na to v akej oblasti pra­cu­ješ, tak zber a ana­lýza dát bude hrať kľú­čovú úlohu v tvo­jom napre­do­vaní. Môžeš na to využiť množ­stvo kur­zov (http://www.pluralsight.com/tag/big-data?pageSize=48&sort=new&utm_medium=affiliate&utm_content=314743) , aj keď väč­šina je stále v anglič­tine, ale tú by mal ovlá­dať každý člo­vek, ktorý chce niečo dosiah­nuť.

3. Cloud com­pu­ting

Gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Open­Text Mark Bar­re­ne­chea hovorí, že náklady môžu pokles­núť až o 90% vďaka digi­ta­li­zá­cii nároč­ných infor­mač­ných pro­ce­sov. Tiež pred­po­vedá, že do konca roka uvi­díme hyb­ridné roz­lo­že­nie infor­má­cii, kde nie­ktoré budú ulo­žené v cloude a zvy­šok bude umiest­nený on-pre­mise.

Naučiť sa fle­xi­bilne využí­vať cloud môže zlep­šiť všetko, vrá­tane mož­nosti lep­šie pra­co­vať s zabez­pe­če­nými dátami.

4. Mobil

„Ak nemáš mobilnú stra­té­giu, tak nemáš žiadnu budúcu stra­té­giu.“ Nikdy to nebolo prav­di­vej­šie ako v roku 2015, kedy The Guar­dian pred­po­vedá ras­túci počet spo­loč­ností a teda bude dôle­žité sa naučiť ako zmo­bi­li­zo­vať svoje pro­cesy, ktoré gene­rujú príjmy.

2015 je tiež rok kedy bude hit pre­pá­ja­nie mobile a cloud com­pu­tingu. To zna­mená o mnoho viac cen­trálne koor­di­no­va­ných apli­ká­cii, ktoré bude možné pou­žiť na via­cej zaria­dení.

5. Vizu­ali­zá­cia dát

Dáta sa stále zná­so­bujú a preto je dôle­žité mať medzi nimi poria­dok, aby sa pre­d­išlo cha­osu. Toto je oblasť , kde vizu­ali­zá­cia dát pomôže k spoz­ná­va­niu nových infor­má­cii a obja­vov. Cre­a­tiv Bloq tvrdí, že táto tech­nika môže odkryť o mnoho viac detai­lov pri práci s dátami.

Našťas­tie nemu­síš byť web desig­ner alebo deve­lo­per a vytvá­rať profi info­gra­fiky. Tu je zoznam 10 nástro­jov zadarmo (http://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971) , ktoré môžeš využiť na lep­šiu vizu­ali­zá­ciu tvo­jich dát.

6. Zna­losti UX dizajnu

UX dizaj­néri sa sna­žia kon­co­vému uží­va­te­ľovi zjed­no­du­šiť pou­ži­tie, účin­nosť a dať vše­obecné skú­se­nosti pre­po­je­nia sys­té­mov, naprí­klad web stránky a apli­ká­cii. Teraz to začína byť ešte viac dôle­žité, keďže v posled­nej dobe majú pou­ží­va­te­lia viac mož­nosti prí­stupu na web stránky, vrá­tane mobi­lov a rôz­nych apli­ká­cii.

„Čím zlo­ži­tejší sys­tém, tým viac sa musí anga­žo­vať plá­no­va­nie a archi­tek­túra,“ píše Jacob Gube. No nemu­síš byť profi dizaj­nér aby si mohol ťažiť z UX dizajnu. Pozri si tieto ani­mo­vané videa (http://uxmastery.com/how-to-get-started-in-ux-design/) z UXmas­tery na tému –Ako začať pra­co­vať v UX dizajne.Týchto šesť trendy skil­lov mení spô­sob pod­ni­ka­nia v kaž­dom prie­mysle a spája ho viac so zákaz­níkmi. Zís­ka­nie dosta­toč­ných zna­lostí z týchto oblastí ti zaručí tvoj posun vpred, aj keď už nie kari­érny, ale určite mini­málne osobný.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)