Uká­zal nám film Warc­raft budúc­nosť CGI?

Ľudovít Nastišin / 19. júna 2016 / Tech a inovácie

Ten­to mini doku­ment od BBC ťa zobe­rie za opo­nu fil­mu Warc­raft.

Uvi­díš v ňom ako Indus­trial Light & Magic vytvo­ri­li pre ten­to film špe­ciál­ne efek­ty ako ešte nikdy pred tým. Samot­ná post­pro­duk­cia zabra­la obrov­ské množ­stvo času s ohľa­dom na roz­sah CGI. Na vytvo­re­nie uni­kát­nych zábe­rov dokon­ca potre­bo­va­li vytvo­riť aj vlast­ný soft­vér. Netre­ba viac hovo­riť, naj­lep­šie bude, keď si to pozrieš sám.

sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Legen­da­ry Pic­tu­res, Bliz­zard Entair­tain­ment

Pridať komentár (0)