Uká­zal nám film Warc­raft budúc­nosť CGI?

Ľudovít Nastišin / 19. júna 2016 / Tech a inovácie

Tento mini doku­ment od BBC ťa zobe­rie za oponu filmu Warc­raft.

Uvi­díš v ňom ako Indus­trial Light & Magic vytvo­rili pre tento film špe­ciálne efekty ako ešte nikdy pred tým. Samotná post­pro­duk­cia zabrala obrov­ské množ­stvo času s ohľa­dom na roz­sah CGI. Na vytvo­re­nie uni­kát­nych zábe­rov dokonca potre­bo­vali vytvo­riť aj vlastný soft­vér. Netreba viac hovo­riť, naj­lep­šie bude, keď si to pozrieš sám.

sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Legen­dary Pic­tu­res, Bliz­zard Entair­tain­ment

Pridať komentár (0)