Uľah­čite roz­chod s vašim spo­lu­za­kla­da­te­ľom

Lukáš Gašparík jr. / 1. marec 2015 / Tools a produktivita

Zalo­že­nie spo­loč­nosti nie je vôbec ľahké. Zo začiatku je tak­mer všetko proti vám, nemáte dosta­tok peňazí, kon­ku­ren­cia vás nebude brať vážne a ešte popri tom všet­kom sa kom­pletne zmení aj váš osobný život.

Váš tím sa stane vaša “rodina”. Nadne­sene pove­dané, vstú­pite do man­žels­tva s vašim spo­lu­za­kla­da­te­ľom. Takže to s kým sa roz­hod­nete vstú­piť do biz­nisu, ovplyvni aj jeho celú exis­ten­ciu. Mnoho krát sa už stalo, že zakla­da­te­lia sa nez­hodli a roz­hodli sa vydať každý svo­jou ces­tou. Čo je však vtedy spra­viť naj­lep­šie, aby to neo­hro­zilo váš pod­nik?

1. Ukon­čite to čo naj­rých­lej­šie

Ide asi o naj­ťaž­šiu, avšak naj­dô­le­ži­tej­šiu úlohu. Ako náhle ste s vašimi spo­lu­za­kla­da­teľmi dospeli k tomu, že sa roz­de­líte, spravte to čo naj­rých­lej­šie. Pre­tože čím viac času tomu budete veno­vať, tým viac dôle­ži­tých malič­kostí vám môže unik­núť a to môže v koneč­nom dôsledku ohro­ziť aj celú vaši firmu.

2. Buďte veľ­ko­rysí

Aj v prí­pade, že ste sa s vašim spo­lu­za­kla­da­te­ľom nez­hodli, necho­vajte sa k sebe s nená­vis­ťou. Pre­tože na začiatku ste do toho išli spolu a keby nebolo jed­ného z vás, asi by ste sa nedos­tali tam kde ste teraz. Keď si budete roz­de­ľo­vať maje­tok a prá­vo­moci, mys­lite pri tom na to, aby nebol ani jeden z vás poško­dení a snažte sa roz­ísť v dob­rom., pre­tože v budúc­nosti sa vám to ešte môže zísť.

3. Nene­chajte nič na náhodu a pre­verte si veci

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších zále­ži­tostí je právne vyrov­na­nie. Samoz­rejme, mali by ste si dôve­ro­vať, avšak veľa krát sa už stalo, že vďaka malej poznámke v zmluve, ktorú si nevši­mol, pri­šiel jeden so spo­loč­ní­kov o svoj podiel či prá­vo­moci. Preto by ste sa vždy mali držať pra­vidla “dôve­ruj, ale pre­ve­ruj”.

4. Iden­ti­fi­kujte prí­činy roz­chodu

Vždy sa určite a zhod­noťte to, čo sa stalo a vysvet­lite si prečo sa to stalo. Toto všetko vám môže pomôcť k tomu, aby ste tieto chyby neopa­ko­vali aj pri vašom ďal­šom pod­ni­kaní. Keď iden­ti­fi­ku­jete miesto, kde sa stala chyba, budete v budúc­nosti obo­zret­nejší a môžete tak zachrá­niť váš ďalší biz­nis.

5. Zdie­ľajte svoju story s osta­nými

Vyroz­prá­vať svoj prí­beh nie­komu inému je veľmi dôle­žité. Veľa ľudí sa síce nechce verejne pri­znať ku svo­jim zly­ha­niam a chy­bám, ale verte, že obo­zná­miť osta­ných s tým, čo sa vlastne stalo, bude mať v koneč­nom dôsledku iba plusy. Jed­nak tým pomôže ostat­ným, aby sa vyva­ro­vali podob­ných chy­bám, na dru­hej strane tým pomô­žete aj sebe. Nebojte sa preto hovo­riť o svo­jich zly­ha­niach, aj to je znak toho, že ste vnú­torne silný.

zdroj: magazine.wework.com

Pridať komentár (0)