Úlohy, ktoré ti dobrý mana­žér nezadá

Nikola Brehová / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Líder, líder­stvo, tímová práca či mana­žér. Slová, s kto­rými sa roz­trhlo v posled­nej dobe vrece. Každý je ukáž­kový tímový hráč a každý chce viesť svoj vlastný tím. Čo ale ukáž­kový mana­žér nerobí?

V kaž­dej knihe o mana­žé­roch náj­deš iné kla­si­fi­ká­cie typov mana­žé­rov. Dozvieš sa v nich, čo má líder robiť, ako sa má sprá­vať, ale čo by robiť nemal a do čoho by nemal nútiť svo­jich zamest­nan­cov?

Kla­mať zákaz­ní­kovi alebo obchod­ní­kovi

Veľa zamest­nan­cov sa už ocitlo v situ­ácii, kedy boli neja­kým spô­so­bom pri­nú­tení kla­mať, pre­tože ich nad­ria­dený chcel zaml­čať istú infor­má­ciu. Aj nevinná lož je lžou. Pre kaž­dého zamest­nanca je to veľmi neprí­jemná situ­ácia a nikto nie je pla­tený za to, aby kla­mal zákaz­ní­kovi či obchod­ní­kovi.

Kla­mať jeden dru­hému

Hor­šie než kla­mať nie­komu z exter­ného pro­stre­dia, je kla­mať kole­gom. Naprí­klad, keď potre­bu­ješ vysvet­liť svoje roz­hod­nu­tie, ktoré nie je pozi­tívne a namiesto toho, aby si sa tomu posta­vil tvá­rou, rad­šej ostat­ných okla­meš, aby si nevy­ze­ral zle.

the-25-best-paying-cities-for-programmers

foto: newscloud.io

Obvi­ňo­vať iných

Silný mana­žér dokáže pre­vziať zod­po­ved­nosť za všetko, čo sa udeje v jeho odde­lení. Neob­vi­ňuje svo­jich pod­ria­de­ných, lebo vie, že v koneč­nom dôsledku je zod­po­vedný aj on. Správny šéf si dokáže pri­znať chybu a uznať, že ťa mal na danú úlohu lep­šie pri­pra­viť a pod­po­riť ťa, že nabu­dúce bude tvoj výkon výborný. To je niečo, čo nedo­káže každý.

judge-2-sq

foto: wired.com 

Zru­šiť alebo posu­núť naplá­no­vanú dovo­lenku bez finanč­nej kom­pen­zá­cie

Je nefér, ak by si mal rušiť naplá­no­vanú dovo­lenku, kvôli svojmu šéfovi. Hlavne, keď máš zapla­tené letenky, zapla­tený hotel a naplá­no­vaný prog­ram. A ešte k tomu ti nie je zamest­ná­va­teľ ochotný poskyt­núť finančnú kom­pen­zá­ciu? Nemal by si sa báť, či budeš môcť ísť na vopred vyba­venú dovo­lenku.

Špe­ho­vať iných zamest­nan­cov

Žia­den schopný mana­žér od teba nebude chcieť, aby si špe­ho­val a doná­šal na svo­jich kole­gov. Je to maxi­málne nepro­fe­si­onálne a proti pra­cov­nej etike. Zis­tiť, ako sa darí novému čle­novi tímu sa dá aj inak ako špe­ho­va­ním. Stačí k nemu byť otvo­rený a nápo­mocný.

speh

foto: stocksnap.io

Držať sa hlú­pych pra­vi­diel a pro­ce­sov iba preto, že už exis­tujú

Je veľa firiem, ktoré sa urputne držia sta­rých vycho­de­ných pra­vi­diel. Tento prí­stup však ešte nikoho nikam nepo­su­nul. Úlo­hou mana­žéra je zavá­dzať lep­šie, funkč­nej­šie a efek­tív­nej­šie pro­cesy. Iba slabý šéf ťa bude nútiť držať sa sta­rých prin­cí­pov s odô­vod­ne­ním „lebo“.

Nezá­u­jem o nápady a názory

Správny mana­žér je vždy zve­davý na tvoje názory a nápady, môžu totiž pris­pieť k ino­vá­ciám

Akcep­to­va­nie zlého hod­no­te­nia v prí­pade, že si zaslú­žiš dobré

Naprí­klad, keď dosta­neš zlé hod­no­te­nie, nie pre svoju prácu, ale preto, že tvoj mana­žér od svojho šéfa dostal obme­dzený počet zamest­nan­cov, kto­rým môže dať pozi­tívne hod­no­te­nie. To je roz­hodne dôvod na výpo­veď.

Pra­co­vať dlhé hodiny bez fyzic­kej alebo psy­chic­kej pauzy

Správny mana­žér dohliadne na to, aby si na chvíľku vypol, natia­hol sa, šiel si po kávu, pre­ho­dil pár slov s kole­gami.

tired

foto: theinertia.com

Neroz­prá­vať o prob­lé­moch

Keď máš niečo na srdci, dobrý šéf si ťa vypo­čuje, bude sa ťa sna­žiť pocho­piť, nájsť spolu s tebou nejaké rie­še­nie, pod­po­riť a tak ďalej. Na pra­co­visku by totiž nemala byť napätá a dusná atmo­sféra.

UpWest-action

foto: timesofisrael.com

zdroj: forbes.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.skilljar.com

Pridať komentár (0)