Úlo­hy, kto­ré ti dob­rý mana­žér neza­dá

Nikola Brehová / 14. júla 2016 / Lifehacking

Líder, líder­stvo, tímo­vá prá­ca či mana­žér. Slo­vá, s kto­rý­mi sa roz­trh­lo v posled­nej dobe vre­ce. Kaž­dý je ukáž­ko­vý tímo­vý hráč a kaž­dý chce viesť svoj vlast­ný tím. Čo ale ukáž­ko­vý mana­žér nero­bí?

V kaž­dej kni­he o mana­žé­roch náj­deš iné kla­si­fi­ká­cie typov mana­žé­rov. Dozvieš sa v nich, čo má líder robiť, ako sa má sprá­vať, ale čo by robiť nemal a do čoho by nemal nútiť svo­jich zamest­nan­cov?

Kla­mať zákaz­ní­ko­vi ale­bo obchod­ní­ko­vi

Veľa zamest­nan­cov sa už ocit­lo v situ­ácii, kedy boli neja­kým spô­so­bom pri­nú­te­ní kla­mať, pre­to­že ich nad­ria­de­ný chcel zaml­čať istú infor­má­ciu. Aj nevin­ná lož je lžou. Pre kaž­dé­ho zamest­nan­ca je to veľ­mi neprí­jem­ná situ­ácia a nikto nie je pla­te­ný za to, aby kla­mal zákaz­ní­ko­vi či obchod­ní­ko­vi.

Kla­mať jeden dru­hé­mu

Hor­šie než kla­mať nie­ko­mu z exter­né­ho pro­stre­dia, je kla­mať kole­gom. Naprí­klad, keď potre­bu­ješ vysvet­liť svo­je roz­hod­nu­tie, kto­ré nie je pozi­tív­ne a namies­to toho, aby si sa tomu posta­vil tvá­rou, rad­šej ostat­ných okla­meš, aby si nevy­ze­ral zle.

the-25-best-paying-cities-for-programmers

foto: newscloud.io

Obvi­ňo­vať iných

Sil­ný mana­žér doká­že pre­vziať zod­po­ved­nosť za všet­ko, čo sa ude­je v jeho odde­le­ní. Neob­vi­ňu­je svo­jich pod­ria­de­ných, lebo vie, že v koneč­nom dôsled­ku je zod­po­ved­ný aj on. Správ­ny šéf si doká­že pri­znať chy­bu a uznať, že ťa mal na danú úlo­hu lep­šie pri­pra­viť a pod­po­riť ťa, že nabu­dú­ce bude tvoj výkon výbor­ný. To je nie­čo, čo nedo­ká­že kaž­dý.

judge-2-sq

foto: wired.com 

Zru­šiť ale­bo posu­núť naplá­no­va­nú dovo­len­ku bez finanč­nej kom­pen­zá­cie

Je nefér, ak by si mal rušiť naplá­no­va­nú dovo­len­ku, kvô­li svoj­mu šéfo­vi. Hlav­ne, keď máš zapla­te­né leten­ky, zapla­te­ný hotel a naplá­no­va­ný prog­ram. A ešte k tomu ti nie je zamest­ná­va­teľ ochot­ný poskyt­núť finanč­nú kom­pen­zá­ciu? Nemal by si sa báť, či budeš môcť ísť na vopred vyba­ve­nú dovo­len­ku.

Špe­ho­vať iných zamest­nan­cov

Žia­den schop­ný mana­žér od teba nebu­de chcieť, aby si špe­ho­val a doná­šal na svo­jich kole­gov. Je to maxi­mál­ne nepro­fe­si­onál­ne a pro­ti pra­cov­nej eti­ke. Zis­tiť, ako sa darí nové­mu čle­no­vi tímu sa dá aj inak ako špe­ho­va­ním. Sta­čí k nemu byť otvo­re­ný a nápo­moc­ný.

speh

foto: stocksnap.io

Držať sa hlú­pych pra­vi­diel a pro­ce­sov iba pre­to, že už exis­tu­jú

Je veľa firiem, kto­ré sa urput­ne držia sta­rých vycho­de­ných pra­vi­diel. Ten­to prí­stup však ešte niko­ho nikam nepo­su­nul. Úlo­hou mana­žé­ra je zavá­dzať lep­šie, funkč­nej­šie a efek­tív­nej­šie pro­ce­sy. Iba sla­bý šéf ťa bude nútiť držať sa sta­rých prin­cí­pov s odô­vod­ne­ním „lebo“.

Nezá­u­jem o nápa­dy a názo­ry

Správ­ny mana­žér je vždy zve­da­vý na tvo­je názo­ry a nápa­dy, môžu totiž pris­pieť k ino­vá­ciám

Akcep­to­va­nie zlé­ho hod­no­te­nia v prí­pa­de, že si zaslú­žiš dob­ré

Naprí­klad, keď dosta­neš zlé hod­no­te­nie, nie pre svo­ju prá­cu, ale pre­to, že tvoj mana­žér od svoj­ho šéfa dostal obme­dze­ný počet zamest­nan­cov, kto­rým môže dať pozi­tív­ne hod­no­te­nie. To je roz­hod­ne dôvod na výpo­veď.

Pra­co­vať dlhé hodi­ny bez fyzic­kej ale­bo psy­chic­kej pau­zy

Správ­ny mana­žér dohliad­ne na to, aby si na chvíľ­ku vypol, natia­hol sa, šiel si po kávu, pre­ho­dil pár slov s kole­ga­mi.

tired

foto: theinertia.com

Neroz­prá­vať o prob­lé­moch

Keď máš nie­čo na srd­ci, dob­rý šéf si ťa vypo­ču­je, bude sa ťa sna­žiť pocho­piť, nájsť spo­lu s tebou neja­ké rie­še­nie, pod­po­riť a tak ďalej. Na pra­co­vis­ku by totiž nema­la byť napä­tá a dus­ná atmo­sfé­ra.

UpWest-action

foto: timesofisrael.com

zdroj: forbes.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.skilljar.com

Pridať komentár (0)