Uni­kátne slo­ven­ské pro­jekty, o kto­rých budeš ešte veľa počuť

Marianna Mikešová / 24. novembra 2016 / Startupy

Už iba týž­deň zostáva do najp­res­tíž­nej­šej slo­ven­skej star­tu­po­vej súťaže Star­tup awards 2016. Fina­listi dostanú šancu pre­zen­to­vať sa pred viac než tisíc­kou hostí z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia a zabo­jujú o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu. Je to skvelá prí­le­ži­tosť, ako sa nie­len zvi­di­teľ­niť, ale zís­kať aj dôle­žitú inves­tí­ciu pre roz­voj biz­nisu.

Zo všet­kých pri­hlá­se­ných star­tu­pis­tov vybrala odborná porota tie, ktoré rie­šia aktu­álne prob­lémy a potreby trhu a majú šancu pre­ra­ziť nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete. Dva­násť naj­lep­ších slo­ven­ských pro­jek­tov ti teraz pred­sta­víme bliž­šie:

Ume­nie a dizajn

 • Bio­cul­ti­va­tor

S týmto vyná­le­zom si budeš môcť vypes­to­vať vlastnú mini bio záh­radu na svo­jom bal­kóne, či už zele­ninu, bylinky alebo kvety. Je to kve­ti­náč budúc­nosti, ktorý má vlastný sys­tém zavla­žo­va­nia rast­lín a je zlo­žený z troch častí. Bio­cul­ti­va­tor kom­bi­nuje tra­dí­ciu záh­rad­kár­če­nia a moderný životný štýl. Pes­to­va­nie rast­lín ešte nikdy nebolo ľah­šie.

945512_971057972998969_7585924038286113037_n

Facebook.com/biocultivator

 • Craf­ting Plas­tics

Módny prie­my­sel je jed­ným z naj­viac zne­čis­ťu­jú­cich na svete. Pro­jekt Craf­ting Plas­tics proti vytvá­ra­niu odpadu bojuje a vytvára udr­ža­teľné dizaj­nové výrobky z bio­plastu. Za pro­jek­tom stoja návrhárky Verena Michels a Vlasta Kubu­šová. Ak hľa­dáš štý­lové a ori­gi­nálne oku­liare, si tu na správ­nej adrese.

cps_foto_kredit_evelyn_bencicova_0

Foto: craftingplastics.com

 • Maguss

Táto uni­kátna mobilná hra ti umožní krá­čať po našej Zemi a pri­tom žiť jed­nou nohou vo fan­tasy svete. Ide o takz­vanú roz­ší­renú rea­litu a ak si otes­to­val hru Poke­mon Go, zrejme vieš, o čom hovo­rím. Aj keď je tvoj život super, nie­kedy je fajn nazrieť do inej rea­lity, v tomto prí­pade plnej čarov a mágie.

14917035_903289173136208_1538390806907162929_o

Foto: facebook.com/MagussWand

Veda

 • Group­sol­ver

Tento pro­jekt slúži ako online plat­forma pre mar­ke­tin­gový výskum, ktorý kom­bi­nuje kvan­ti­ta­tívny a kva­li­ta­tívny prí­stup a kolek­tívne rie­še­nie prob­lé­mov. Využiť ho môžeš na zís­ka­va­nie spät­nej väzby od zákaz­ní­kov pomo­cou jed­no­du­chých dotaz­ní­kov. Pod­ni­ka­te­lia budú s Group­sol­ve­rom vedieť, čo ich zákaz­ník chce, oča­káva alebo čo by zme­nil.

14445222_532149780318707_949167984936275696_o

Foto: facebook.com/groupsolver

 • Mul­tip­le­xDX

Táto medzi­ná­rodná spo­loč­nosť pozos­táva z ame­ric­kej a slo­ven­skej pobočky, síd­lia­cej v Pre­šove. Mul­tip­le­xDX sa zaoberá mole­ku­lár­nou diag­nos­ti­kou pro­stred­níc­tvom hi-tech SD pato­lo­gic­kých slu­žieb. Názov firmy odka­zuje na pou­žitú tech­no­ló­giu Mul­tip­lex.

1418201839

Foto: multiplexdx.com

 • A.I. Diag­no­sis

Pro­jekt na diag­nos­tiku rako­viny pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gie Arti­fi­cial Intel­li­gence Diag­no­sis, teda s využi­tím ume­lej inte­li­gen­cie. Tech­no­ló­gia využíva uče­nie stro­jov a dokáže pre­zrieť až 17-tisíc vzo­riek tka­niva. Naroz­diel od ľud­ského fak­tora tu nie je riziko chy­bo­vosti, preto je diag­nos­tika úspeš­nej­šia a pres­nej­šia.

bigstock-medicine-doctor-working-with-m-43167979

Foto: bitnavi.com

Spo­loč­nosť

 • COr­vus

Tento skvelý nástroj má za cieľ pomá­hať nevi­dia­cim alebo slabo vidia­cim ľuďom. Tí sú zvy­čajne odká­zaní na pomoc dru­hých a nedo­kážu byť samos­tatní. COr­vus im život uľahčí hla­so­vým navá­dza­ním, efek­tív­nou mobil­nou komu­ni­ká­ciou, pri­vo­la­ním pomoci, ale naprí­klad aj číta­ním obsahu disp­leja.

lg-wine-smart-large

Foto: corvuskit.com

 • Kar­ma­dilo

Už si nie­kedy videl, aby ti za tvoj názor nie­kto zapla­til? S apli­ká­ciou Kar­ma­dilo je to rea­lita. Fir­mám ponúka mar­ke­tin­gové služby a zís­kava dáta od ich zákaz­ní­kov za peniaze, ktoré venuje nezis­kov­kám. Odme­ňuje však aj uží­va­te­ľov, ktorí za poskyt­nu­tie názoru zís­kajú kre­dit, ktorí tiež putuje na dob­ro­činné účely.

screen-2x800

Foto: apkpure.com

 • Stemi

Ďal­šia uži­točná apli­ká­cia, ktorá dokáže zachrá­niť život. Slúži pre ľudí, ktorí trpia kar­di­olo­gic­kým ocho­re­ním a môžu dostať infarkt. Stemi pre­pája pacien­tov zo záchra­nármi, ktorí hneď vedia, že ich treba okam­žite pre­viezť do kar­di­ocen­tra a nie do vše­obec­nej nemoc­nice. Auto­rom nápadu je lekár Mar­tin Stu­den­čan.

0000028141

Foto: datalan.sk

Digi­tal

 • Agent­Ba­lance

Rie­še­nie pre efek­tívnu spo­lu­prácu mana­žé­rov so zamest­nan­cami je tu. Pomo­cou tohto nástroja môžu mana­žéri, (naprí­klad call cen­tier) zis­ťo­vať spo­koj­nosť agen­tov, ich men­tálnu ener­giu, moti­vá­ciu a tak ďalej. Pro­stred­níc­tvom týchto dát môžu s Agent­Ba­lance zlep­šo­vať ich pra­covný výkon.

13103355_894472417328869_1386069698591786414_n

Foto: facebook.com/agentbalance

 • eDocu

S týmto pro­jek­tom môžeš využí­vať poten­ciál QR kódu alebo NFC čipu na maxi­mum. Svoje služby eDocu cieli na pod­ni­ka­te­ľov, mana­žé­rov, kon­štruk­té­rov… Stačí oske­no­vať kód a uží­va­teľ si môže pre­čí­tať návod na pou­ži­tie, inštruk­cie a kopu ďal­šieho. Do kódu je možné ukla­dať aké­koľ­vek infor­má­cie a jed­no­du­cho ich spra­vo­vať.

10345562_1607215672835926_172168031723207908_n

Foto: facebook.com/eDocu

 • Pyg­ma­lios

Pro­jekt slúži pre ana­lýzu zákaz­ní­kov v reál­nom čase. No nie tých naku­pu­jú­cich na inter­nete, ale v kamen­nom obchode. Neuve­ri­teľné? S Pyg­ma­liom môže pre­dajca zme­rať, koľko času zákaz­ník strá­vil v jeho obchode, v ktoré dni okolo neho pre­chá­dza, ale aj to, čo si kúpil, a ktoré odde­le­nie v obchode je naj­nav­šte­vo­va­nej­šie.

12743573_908325702619487_6045282117397206438_n

Foto: facebook.com/Pygmalios

Finá­lový gala­ve­čer Star­tup Awards 2016 sa usku­toční už 2. decem­bra v bra­ti­slav­skom Istro­po­lise. Cel­kový víťaz si odne­sie cenu v hod­note 50 000 eur a víťaz z kaž­dej kate­gó­rie v hod­note získa cenu v hod­note 5 000 eur. Všetci fina­listi dostanú mož­nosť zúčast­niť sa podu­ja­tia Foun­ders Sum­mit v Bra­ti­slave.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/facebook.com

Pridať komentár (0)