Unikla finálna podoba faceliftovanej vlajkovej lode BMW radu 7

Startstop.sk / 7. januára 2019 / Auto

  • BMW radu 7 ge­ne­rá­cie G11 je s nami bez zmien od roku 2015
  • Na pre­lome leta a je­sene prišlo k jej pred­sta­ve­niu na no­to­ricky zná­mom au­to­sa­lóne v ne­mec­kom Frank­furte
zdroj: motor1.com
  • BMW radu 7 ge­ne­rá­cie G11 je s nami bez zmien od roku 2015
  • Na pre­lome leta a je­sene prišlo k jej pred­sta­ve­niu na no­to­ricky zná­mom au­to­sa­lóne v ne­mec­kom Frank­furte

Mo­del pri­nie­sol zmeny na via­ce­rých fron­toch. Di­zajn, ktorý má pod pat­ro­ná­tom tým Ka­rima Ha­biba, sa ne­sie v „kor­po­rát­nej­ších“ lí­niách v zmysle, že ni­kdy ne­bolo jed­no­duch­šie si po­pliesť radu 7 na­prí­klad s men­šou ra­dou 5. Na­priek tomu ho mnohí hod­no­tia po­zi­tívne.

Pre mno­hých veľmi po­te­šu­jú­cou in­for­má­ciou bolo za­cho­va­nie ag­re­gátu V12 vo ver­zií M760. Za zmienku ur­čite stojí, že prí­cho­dom tejto ge­ne­rá­cie prišla piata ge­ne­rá­cia iD­rive s no­vým touch­pa­dom a do­ty­ko­vým disp­le­jom. Sve­tové pr­ven­stvo za­zna­me­nal rad 7 v ob­lasti au­to­ma­tic­kého par­ko­va­nia. Pr­ven­stvo za­zna­me­ná­vame aj pod ka­po­tou. Za­zna­me­ná­vame to­tižto prvý dies­lový ag­re­gát so štvo­r­i­cou tur­bo­dú­cha­diel v mo­deli 750d. Mo­tor do­sa­huje už pri 1000 otáč­kach vý­kon 450 Nm.

One­dlho sa však doč­káme zmien. V pr­vom štvrť­roku 2019 príde oča­ká­vaný fa­ce­lift BMW radu 7 ge­ne­rá­cie G11/12. Podľa do­stup­ných in­for­má­cií pôjde o vý­raz­nejší fa­ce­lift ako sme boli po­sledné roky zvyk­nutí z pre­doš­lej ge­ne­rá­cie.

In­te­riér sa v zá­sade prí­liš ne­zmení. Di­zajn, pre­pra­co­va­nie a úro­veň lu­xusu zo­stanú na pri­bližne rov­na­kej úrovni. Av­šak fa­ce­lif­to­vaný mo­del do­stane zrejme nový sys­tém iD­rive z ak­tu­ál­nych mo­de­lov 8 a X5. Takže by mali byť za­bez­pe­čené naj­mo­der­nej­šie vy­chy­távky do­stupné od BMW. Ra­di­kál­nej­šie zmeny však prídu v spo­ji­tosti s ex­te­ri­é­rom vo­zidla. Ako bolo spo­me­nuté rad 7 bol kri­ti­zo­vaný za zlo­ži­tej­šiu od­liš­nosť od men­ších mo­de­lov. Zmeny budú pod­nik­nuté v ob­lasti pred­ných ľad­vi­niek, budú o po­zna­nie väč­šie. Veľ­kostne bliž­šie k chys­ta­nému mo­delu X7.

Tak isto „žiabre“ za pred­nými ko­le­sami ne­budú šikmé ale zvis­lej­šie. Zmeny prídu aj v prí­pade pred­ných a za­dných sve­tiel, nesú sa v du­chu no­vej gra­fiky sve­tiel po­dobne ako ne­dávno pred­sta­vená rada 3. Mo­to­ri­zá­cie by mali zo­stať za­cho­vané teda rad 7 po­núkne štvor, šesť, osem aj dva­násť val­cové ag­re­gáty. Tak isto aj po­nuka mož­nosti vý­bav (stan­dard, M Sport, Pure Excel­lence a In­di­vi­dual). Mo­der­ni­zo­vaný rad 7 by sa na trhu mal ob­ja­viť v lete.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)