Úplný zákaz vodenia psov do Tatier môže byť čoskoro realitou

TASR, Linda Cebrová / 11. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Nový na­vrho­vaný náv­števný po­ria­dok TA­NAP-u robí vrásky na čele mno­hým psíč­ka­rom
  • Ini­cia­tíva Zvie­rací om­buds­man na­vrhuje na­miesto ce­lo­ploš­ného zá­kazu psov zvý­še­nie po­kút na 2000 eur
  • A to v prí­pade, ak nie je zviera uvia­zané na vôdzke
zdroj: pexels.com
  • Nový na­vrho­vaný náv­števný po­ria­dok TA­NAP-u robí vrásky na čele mno­hým psíč­ka­rom
  • Ini­cia­tíva Zvie­rací om­buds­man na­vrhuje na­miesto ce­lo­ploš­ného zá­kazu psov zvý­še­nie po­kút na 2000 eur
  • A to v prí­pade, ak nie je zviera uvia­zané na vôdzke

Na­vrho­vaný zá­kaz po­hybu psov v Ta­trans­kom ná­rod­nom parku (TA­NAP) po­va­žuje ini­cia­tíva Zvie­rací om­buds­man za ne­pri­me­rane re­štrik­tívny krok. Na­miesto zá­kazu na­vrhuje zvý­še­nie po­kút za po­hyb so zvie­ra­ťom, ktoré nie je uvia­zané na vôdzke. Ini­cia­tíva preto chce k ná­vrhu no­vého náv­štev­ného po­riadku po­dať hro­madnú pri­po­mienku. Do­po­siaľ mali psy do TA­NAP-u umož­nený prí­stup pod pod­mien­kou, že budú uvia­zané.

„Hoci chá­peme, že ne­do­dr­žia­va­nie tohto opat­re­nia zo strany ma­ji­te­ľov zvie­rat si vy­ža­duje tvr­d­šie po­stupy v zá­ujme ochrany je­di­neč­nej ta­trans­kej prí­rody, ce­lo­plošný zá­kaz po­hybu psov v TA­NAP-e možno po­va­žo­vať za ne­pri­me­rane re­štrik­tívny krok, ktorý pos­tihne všet­kých ma­ji­te­ľov bez roz­dielu – aj dis­cip­li­no­va­ných náv­štev­ní­kov. Dom­nie­vame sa, že naše prí­rodné bo­hat­stvo by ne­malo byť psič­ká­rom upie­rané iba preto, lebo časť náv­štev­ní­kov ne­reš­pek­tuje platné pra­vidlá,” zdô­vod­nila zvie­ra­cia om­buds­manka Zu­zana Sta­nová.

zdroj: pe­xels.com

Ini­cia­tíva na­vrhuje na­miesto ce­lo­ploš­ného zá­kazu zvý­še­nie po­kút za po­hyb v TA­NAP-e so zvie­ra­ťom, ktoré nie je uvia­zané na vôdzke, na 2000 eur. „Len ta­kéto opat­re­nie ne­bude zby­točne a vo­pred tres­tať poc­ti­vých ma­ji­te­ľov psov. Takto vy­soko ur­čená san­kcia zá­ro­veň zod­po­vedá aj spo­lo­čen­skej ne­bez­peč­nosti a zá­važ­nosti prie­stupku a je pri­me­raná chrá­ne­nému zá­ujmu, kto­rým je v tomto prí­pade ochrana ta­trans­kej prí­rody,” po­ve­dala Sta­nová.

Ini­cia­tíva sa tak pri­dala k via­ce­rým kri­ti­kom na­vrho­va­ného náv­štev­ného po­riadku TA­NAP-u. Ne­páči sa ani Slo­ven­skému ho­ro­le­zec­kému spolku JA­MES, vo­dá­kom či skial­pi­nis­tom.

zdroj: pe­xels.com

Správa ná­rod­ného parku na­vrhla sprís­ne­nie, keďže mnohí tu­risti ne­reš­pek­to­vali sú­časné pra­vidlá a voľne po­be­hu­júce psy na­há­ňali chrá­nené zvie­ratá. Podľa ria­di­teľa Správy TA­NAP-u Pavla Majka si za na­vrho­vaný zá­kaz po­hybu psov môžu ľu­dia do is­tej miery aj sami.

„Toto vy­hod­no­cu­jeme ako zá­sadný a ne­ga­tívny vplyv v al­pín­skom stupni. Psy, ktoré ľu­dia púš­ťajú voľne, pre­na­sle­dujú divú zver, chrá­nené ži­vo­čí­chy a často sa ich boja aj ľu­dia. Preto po­ža­du­jeme, aby sa psy v ná­rod­nom parku ne­vys­ky­to­vali,” zdô­vod­nil pred ča­som pre mé­diá Majko.

zdroj: pe­xels.com

Stret­núť psa na hor­skom chod­níku či na hor­ných sta­ni­ciach la­no­viek nie je nič vý­ni­močné. Ich ma­ji­te­lia bý­vajú rôzni, tak ako ple­mená, s kto­rými sa roz­hodli vy­ra­ziť na túru. Na jed­nej strane mnohí dô­sledne dbajú na po­kyny Správy TA­NAP-u, od­pra­tá­vajú po psoch ex­kre­menty a dr­žia sa s nimi v pro­stredí, ktoré ich pes do­káže zvlád­nuť. Exis­tujú však aj ex­trémy – na­prí­klad keď zá­chra­nári po­čas za­chra­ňo­vali tu­ris­tov aj s ich psom v ma­síve Ger­la­chov­ského štítu.

Pri roz­ho­do­vaní sa či svojho do­má­ceho mi­lá­čika brať alebo ne­brať do chrá­ne­ného úze­mia by sme sa preto mali ria­diť najmä zdra­vým roz­umom – dbať na po­vahu, po­sluš­nosť a v ne­po­sled­nom rade aj na na fy­zickú kon­dí­ciu psa.

zdroj: TASR

Pridať komentár (0)