USA a Rus­ko plá­nu­jú návrat na Mesiac, ten­to­krát spo­lu

Lýdia Repová / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to už 47 rokov, odke­dy NASA vyhra­la pre­te­ky so Soviet­skym zvä­zom o to, kto pri­sta­ne na Mesia­ci ako prvý.

A teraz sa prá­ve NASA plá­nu­je spo­jiť s Rus­kom, aby spo­loč­ne naplá­no­va­li návrat na Mesiac. Samot­ná spo­lu­prá­ca tých­to dvoch veľ­mo­cí sa pri­tom dala pred­po­kla­dať, keď­že Rus­ko a USA spo­lu­pra­cu­jú vo ves­mí­re na ves­mír­nej sta­ni­ci ISS už od roku 1993. No keď­že ISS sa plá­nu­je v roku 2024 navž­dy odo­brať do dôchod­ku, tie­to dve kra­ji­ny sa zame­ra­li na roz­voj nové­ho pro­jek­tu.

Aj keď pre NASA nie je už Mesiac zau­jí­ma­vý, veľa plá­nov kolo­ni­zo­va­nia Mar­su sa odví­ja prá­ve od orbi­tu oko­lo náš­ho Mesia­ca. Naprí­klad, kro­kom čís­lo dva v troj­k­ro­ko­vom plá­ne je zachy­te­nie aste­ro­idu a umiest­ne­nie ho na orbit Mesia­ca tak, aby ho moh­la posád­ka na palu­be Ori­on pre­skú­mať. Malo by sa to udiať už oko­lo roku 2020.

Image converted using ifftoany

foto: universetoday.com

Pre­to prá­ve veľ­ké spo­loč­nos­ti zaobe­ra­jú­ce sa aero­nau­ti­kou, ako Boeing a Lock­he­ed Mar­tin, pred­ví­da­jú do budúc­na veľ­ký dopyt po zaria­de­niach do lunár­nej základ­ne a postup­ne zača­li ten­to nápad pred­ha­dzo­vať NASA. Aby to doká­za­li, spo­loč­nos­ti pri­tiah­li rus­kých inves­to­rov ako RKK Ener­gia a GKNPT Khru­ni­chev, aby sa zapo­ji­li do kon­zul­tá­cií a vytvo­ri­li tak spo­lu­prá­cu na vývo­ji prvej funkč­nej lunár­nej sta­ni­ce. Pod­ľa NASA, výhrou pre tie­to spo­loč­nos­ti nie je Mesiac samot­ný, ale vytvo­re­nie “zastáv­ky” pre astro­nau­tov, kto­rí ces­tu­jú na Mars.

Zatiaľ je však oko­lo celé­ho pro­jek­tu veľ­ký roz­ruch, pre­to­že nikto nevie, ako bude celá spo­lu­prá­ca pre­bie­hať a čo bude nako­niec jej výsled­kom. Pred­po­kla­dá sa, že Rus­ká stra­na pri­ne­sie do pro­jek­tu har­dwa­re a know-how pre posta­ve­nie ves­mír­nych modu­lov, kto­ré by dopra­vi­li posád­ku k sta­ni­ci. Ame­ric­ká stra­na sprí­stup­ní svoj sys­tém Spa­ce Launch, kto­rý NASA vyví­ja pre misiu na Mars. Ide o tech­no­ló­giu, kto­rú Rus­ko potre­bu­je, aby vede­lo ves­mír­nu sta­ni­cu umiest­niť na povrch Mesia­ca. Po tom, čo bude sta­ni­ca umiest­ne­ná na Mesia­ci, ju plá­nu­jú Ame­ric­ké a Rus­ké spo­loč­nos­ti využiť na skú­ma­nie jeho povr­chu, ale aj skú­ma­nie aste­ro­idu, kto­rý chce NASA pri­tiah­nuť na orbit. Pod­ľa jed­né­ho návrhu by koz­mo­nau­ti a astro­nau­ti mali pod­stú­piť 400 dňo­vú misiu na Mesia­ci a pri­pra­vo­vať sa tak na expe­dí­ciu na Mars.

insanoglu-marsta-yasayabilirmi-mars-koloni-projesi-evleri

foto: amindir.com

Posled­ná doho­da medzi USA a Rus­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi bola pre­zen­to­va­ná na ISS rese­arch and deve­lop­ment kon­fe­ren­cii v San Die­gu, kto­rá sa kona­la medzi 12. a 14. júlom. Zatiaľ však NASA pro­jekt nepo­tvr­di­la, tak­že sa nič nedá pred­po­kla­dať. Dúfa­me však, že prá­ve taký­to pro­jekt spo­jí USA a Rus­ko raz a navž­dy doko­py pre vytvo­re­nie spo­loč­nej ves­mír­nej rodi­ny.

Zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto:moonpans.com

Pridať komentár (0)