USA a Rusko plá­nujú návrat na Mesiac, ten­to­krát spolu

Lýdia Repová / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to už 47 rokov, odkedy NASA vyhrala pre­teky so Soviet­skym zvä­zom o to, kto pri­stane na Mesiaci ako prvý.

A teraz sa práve NASA plá­nuje spo­jiť s Rus­kom, aby spo­ločne naplá­no­vali návrat na Mesiac. Samotná spo­lu­práca týchto dvoch veľ­mocí sa pri­tom dala pred­po­kla­dať, keďže Rusko a USA spo­lu­pra­cujú vo ves­míre na ves­mír­nej sta­nici ISS už od roku 1993. No keďže ISS sa plá­nuje v roku 2024 navždy odo­brať do dôchodku, tieto dve kra­jiny sa zame­rali na roz­voj nového pro­jektu.

Aj keď pre NASA nie je už Mesiac zau­jí­mavý, veľa plá­nov kolo­ni­zo­va­nia Marsu sa odvíja práve od orbitu okolo nášho Mesiaca. Naprí­klad, kro­kom číslo dva v troj­k­ro­ko­vom pláne je zachy­te­nie aste­ro­idu a umiest­ne­nie ho na orbit Mesiaca tak, aby ho mohla posádka na palube Orion pre­skú­mať. Malo by sa to udiať už okolo roku 2020.

Image converted using ifftoany

foto: universetoday.com

Preto práve veľké spo­loč­nosti zaobe­ra­júce sa aero­nau­ti­kou, ako Boeing a Lock­heed Mar­tin, pred­ví­dajú do budúcna veľký dopyt po zaria­de­niach do lunár­nej základne a postupne začali tento nápad pred­ha­dzo­vať NASA. Aby to doká­zali, spo­loč­nosti pri­tiahli rus­kých inves­to­rov ako RKK Ener­gia a GKNPT Khru­ni­chev, aby sa zapo­jili do kon­zul­tá­cií a vytvo­rili tak spo­lu­prácu na vývoji prvej funkč­nej lunár­nej sta­nice. Podľa NASA, výhrou pre tieto spo­loč­nosti nie je Mesiac samotný, ale vytvo­re­nie “zastávky” pre astro­nau­tov, ktorí ces­tujú na Mars.

Zatiaľ je však okolo celého pro­jektu veľký roz­ruch, pre­tože nikto nevie, ako bude celá spo­lu­práca pre­bie­hať a čo bude nako­niec jej výsled­kom. Pred­po­kladá sa, že Ruská strana pri­ne­sie do pro­jektu har­dware a know-how pre posta­ve­nie ves­mír­nych modu­lov, ktoré by dopra­vili posádku k sta­nici. Ame­rická strana sprí­stupní svoj sys­tém Space Launch, ktorý NASA vyvíja pre misiu na Mars. Ide o tech­no­ló­giu, ktorú Rusko potre­buje, aby vedelo ves­mírnu sta­nicu umiest­niť na povrch Mesiaca. Po tom, čo bude sta­nica umiest­nená na Mesiaci, ju plá­nujú Ame­rické a Ruské spo­loč­nosti využiť na skú­ma­nie jeho povr­chu, ale aj skú­ma­nie aste­ro­idu, ktorý chce NASA pri­tiah­nuť na orbit. Podľa jed­ného návrhu by koz­mo­nauti a astro­nauti mali pod­stú­piť 400 dňovú misiu na Mesiaci a pri­pra­vo­vať sa tak na expe­dí­ciu na Mars.

insanoglu-marsta-yasayabilirmi-mars-koloni-projesi-evleri

foto: amindir.com

Posledná dohoda medzi USA a Rus­kými spo­loč­nos­ťami bola pre­zen­to­vaná na ISS rese­arch and deve­lop­ment kon­fe­ren­cii v San Diegu, ktorá sa konala medzi 12. a 14. júlom. Zatiaľ však NASA pro­jekt nepo­tvr­dila, takže sa nič nedá pred­po­kla­dať. Dúfame však, že práve takýto pro­jekt spojí USA a Rusko raz a navždy dokopy pre vytvo­re­nie spo­loč­nej ves­mír­nej rodiny.

Zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto:moonpans.com

Pridať komentár (0)