Úspešná cesta slo­ven­ského zľa­vo­vého por­tálu

Nikola Brehová / 8. septembra 2016 / Zo Slovenska

Vybu­do­vať niečo vlastné nie je také jed­no­du­ché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hlavne, ak si člo­vek vybe­rie čistú hru.

Tŕňom v oku môžu byť pre nie­koho práve zľa­vové por­tály, ktoré posky­tujú zákaz­ní­kom pro­dukty alebo služby za výhodné ceny. Ako ale takéto por­tály fun­gujú?

Odra­zo­vým mos­tí­kom zľa­vo­vých por­tá­lov bol ame­rický Grou­pon, ktorý vzni­kol v roku 2008 v Ili­ons. Pôvodne šlo o inter­ne­tovú stránku, na kto­rej sa zosku­po­vali ľudia so záuj­mom o kon­krétnu zľavu. Keď sa naz­bie­ral dosta­točný počet ľudí, zľava im bola uplat­nená. Začí­nali s polo­vič­nou zľa­vou na pizzu, s kto­rou síd­lili v rov­na­kej budove, okrem toho ponú­kali výhodné vstu­penky na rôzne kul­túrne či špor­tové podu­ja­tia. Začiatky neboli jed­no­du­ché, no úspech sa dosta­vil pomerne rýchlo.

naj­zná­mej­ším por­tá­lom tohto typu patrí od roku 2010 aj Zľa­vaDňa. V auguste vznikla myš­lienka, v októbri už por­tál fun­go­val. Za týmto úspeš­ným por­tá­lom stojí z veľ­kej časti aj CEO Zdenko Hos­chek. Cesta bola však neľahká a v por­tó­liu bolo veľa strá­nok ako obedovat.sk či relaxovať.sk.

zdenko_face

Nie­ktoré por­tály boli úspešné, nie­ktoré nie. V čom leží podľa teba tajom­stvo úspeš­ného pro­jektu?

Podľa mňa neexis­tuje zaru­čený návod na úspech. Ten sa často dostaví až neča­kane a iba spätne si člo­vek kla­die otázky, vďaka čomu sa to poda­rilo. Jedi­nou ces­tou je skú­šať a nene­chať sa odra­diť zly­ha­niami. Tak sme na to šli aj my a až Zľa­vaDňa, ktorá bola náš desiaty, či pät­násty pro­jekt, zazna­me­nala významný úspech. Dôle­žité však je obklo­piť sa šikov­nými ľuďmi a pra­co­vať s váš­ňou. Ak nie­kto robí pro­dukt, kto­rému neverí, môže to rovno zaba­liť.“

Začiatky Zľa­vaDňa neboli vôbec jed­no­du­ché. Vyža­do­vali si nie len čas, ale aj inves­tí­cie. Zdenko asi rok fun­go­val z vlast­ných úspor, všetko dával firme a jej potre­bám. Na svoju výplatu mu jed­no­du­cho nezos­tali peniaze, všetko zhl­tol por­tál.

Prvá zľava, ktorú ponú­kali sa v momente vypre­dala, mali z nej obrat tisíc eur a boli to kupóny na pizzu. Postupne sa por­tál roz­rás­tol a zľavy sa dnes dajú apli­ko­vať vo všet­kých kútoch Slo­ven­ska, nie len v Bra­ti­slave. Dnes je možné naku­po­vať kupóny na jedlo, ces­to­va­nie, uby­to­va­nie, well­ness, služby a tak ďalej.

533w8141

V zahra­ničí zľa­vové por­tály dokážu poskyt­núť až 90%-tnú zľavu, čo je dosť vysoké per­cento. Je to možné aj na Slo­ven­sku?

Skôr nie, ako áno. Nie je to však nemožné. Zľa­vaDňa totiž fun­guje veľmi dobre aj ako mar­ke­tin­gový kanál. Ak si teda náš kli­ent povie, že nás upred­nostní pred inými mož­nos­ťami, môže takúto zľavu poskyt­núť aj v rámci mar­ke­tin­go­vého roz­počtu. Musím pove­dať, že to fun­guje naozaj efek­tívne.“

Na Slo­ven­sku sa vyvi­nulo nie­koľko podob­ných por­tá­lov, ktoré časom zanikli. V čom je Zľa­vaDňa taká silná, že tieto tur­bu­len­cie ustála?

Vypi­chol by som asi 3 fak­tory: lokálne pozna­nie trhu, šikovní ľudia a poc­tivá práca. Keď sme zakla­dali Zľa­vaDňa, mali sme už pomerne dobré vzťahy s reštau­rá­ciami aj hotelmi z pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov ako bolo Obedovať.sk. To nám nesmierne pomohlo aj pri medzi­ná­rod­nej kon­ku­ren­cii. Šťas­tie sme mali aj na ľudí. Som hrdý na náš tím, ktorý za viac než 6 rokov posu­nul náš por­tál na pro­fe­si­onálnu úro­veň aj v európ­skom meradle. No a v nepo­sled­nom rade to bolo veľa poc­ti­vej práce. Na roz­diel od mno­hých sme si veľmi strá­žili finan­cie, nemali sme úvery, ani sme sa nespo­lie­hali na inves­to­rov, čiže sme mali zdravý a udr­ža­teľný rast.“

nahlad-novy-zlavadna-notebook-1

Pred časom ste spus­tili kam­paň #Objav­te­Slo­ven­sko, ktorá zazna­me­nala veľmi pozi­tívny ohlas. Čo vás moti­vo­valo ísť práve do takejto kam­pane a ako ju zatiaľ hod­no­tíš?

Nad touto myš­lien­kou sme uva­žo­vali už dlh­šie. V prvom rade nás štvalo, že Slo­ven­sko nemá poriadnu pro­pa­gá­ciu u nás doma. Väč­šina ľudí ide možno do Tatier, ale potom už ces­tuje k moru. Bolo nám to ľúto, pre­tože Slo­ven­sko má toho nesmierne veľa, čo môže ponúk­nuť. V dru­hom rade je to samoz­rejme fakt, že cez Zľa­vaDňa ponú­kame práve služby, teda uby­to­va­nie, reštau­rá­cie a podobne. Vieme ľudí nie len vyzvať a inšpi­ro­vať, aby ces­to­vali po Slo­ven­sku, ale im túto skú­se­nosť aj spro­stred­ko­vať. Chceli sme pomôcť ces­tov­nému ruchu, a tým pádom aj pod­ni­ka­te­ľom u nás. Je to beh na dlhé trate, ale mys­lím, že sa kam­paň naozaj vyda­rila a oslo­vila množ­stvo ľudí. Z let­nej kam­pane sme sa roz­hodli dokonca spra­viť dlho­dobý pro­jekt.“

Ak sa člo­vek pre­lúska množ­stvom biz­nis mode­lov, ktoré eko­no­mická teória ponúka, s isto­tou narazí aj na takz­vaný win-win biz­nis model. Dôvo­dom je sku­toč­nosť, že ide o situ­áciu, kedy zís­kajú obe strany. Nemusí ísť nevy­hnutne o peňažný pro­fit, no žiadna strana nesmie ťahať za kratší koniec. Pri zľa­vo­vých por­tá­loch sa ponúka model win-win-win, keďže sú zapo­jené tri strany.

Apli­ku­ješ to aj pri svo­jom biz­nise? Je biz­nis zľa­vo­vých por­tá­lov výhodný pre všetky zúčast­nené strany?

Nemô­žem hovo­riť za celý trh, no bez féro­vých vzťa­hov a pod­mie­nok by dnes Zľa­vaDňa nebola jas­ným líd­rom na trhu. Ak v pod­ni­kaní člo­vek nehľadá výhodné ponuky pre všetky strany, skôr či neskôr ho to dobehne. Vždy sa sna­žíme spra­viť ponuku výhodnú pre všetky zúčast­nené strany.“

zdenko_oblek

Slo­ven­ský trh je viac menej už satu­ro­vaný z pohľadu objemu všet­kých zliav. Žia­den biz­nis nemôže rásť done­ko­nečna, a tak je tomu aj tu. Preto sa tisne otázka, aké sú ďal­šie plány s por­tá­lom Zľa­vaDňa do budúcna? Vidíš ty sám ešte poten­ciál na rast? 

Určite áno, inak by sme to tu mohli zaba­liť :) Momen­tálne sme inves­to­vali veľa času do posil­ne­nia našej značky. Zme­nili sme našu vizu­álnu iden­titu, redi­zaj­no­vali celý web a podobne. Zľa­vaDňa nám tak­po­ve­diac dospela a chceli sme to dať najavo aj takto. V podob­ných akti­vi­tách chceme pokra­čo­vať, pre­tože je ešte stále dosť ľudí, ktorí nevy­uží­vajú naše služby. Okrem toho ešte exis­tujú na trhu seg­menty, ktoré sme na stránke nemali. Budeme pokra­čo­vať v poc­ti­vej práci a verím, že bude pokra­čo­vať aj rast.“

Pridať komentár (0)