Úspeš­ná ces­ta slo­ven­ské­ho zľa­vo­vé­ho por­tá­lu

Nikola Brehová / 8. septembra 2016 / Zo Slovenska

Vybu­do­vať nie­čo vlast­né nie je také jed­no­du­ché, ako by sa na prvý pohľad moh­lo zdať. Hlav­ne, ak si člo­vek vybe­rie čis­tú hru.

Tŕňom v oku môžu byť pre nie­ko­ho prá­ve zľa­vo­vé por­tá­ly, kto­ré posky­tu­jú zákaz­ní­kom pro­duk­ty ale­bo služ­by za výhod­né ceny. Ako ale také­to por­tá­ly fun­gu­jú?

Odra­zo­vým mos­tí­kom zľa­vo­vých por­tá­lov bol ame­ric­ký Grou­pon, kto­rý vzni­kol v roku 2008 v Ili­ons. Pôvod­ne šlo o inter­ne­to­vú strán­ku, na kto­rej sa zosku­po­va­li ľudia so záuj­mom o kon­krét­nu zľa­vu. Keď sa naz­bie­ral dosta­toč­ný počet ľudí, zľa­va im bola uplat­ne­ná. Začí­na­li s polo­vič­nou zľa­vou na piz­zu, s kto­rou síd­li­li v rov­na­kej budo­ve, okrem toho ponú­ka­li výhod­né vstu­pen­ky na rôz­ne kul­túr­ne či špor­to­vé podu­ja­tia. Začiat­ky nebo­li jed­no­du­ché, no úspech sa dosta­vil pomer­ne rých­lo.

naj­zná­mej­ším por­tá­lom toh­to typu pat­rí od roku 2010 aj Zľa­vaD­ňa. V augus­te vznik­la myš­lien­ka, v októb­ri už por­tál fun­go­val. Za tým­to úspeš­ným por­tá­lom sto­jí z veľ­kej čas­ti aj CEO Zden­ko Hos­chek. Ces­ta bola však neľah­ká a v por­tó­liu bolo veľa strá­nok ako obedovat.sk či relaxovať.sk.

zdenko_face

Nie­kto­ré por­tá­ly boli úspeš­né, nie­kto­ré nie. V čom leží pod­ľa teba tajom­stvo úspeš­né­ho pro­jek­tu?

Pod­ľa mňa neexis­tu­je zaru­če­ný návod na úspech. Ten sa čas­to dosta­ví až neča­ka­ne a iba spät­ne si člo­vek kla­die otáz­ky, vďa­ka čomu sa to poda­ri­lo. Jedi­nou ces­tou je skú­šať a nene­chať sa odra­diť zly­ha­nia­mi. Tak sme na to šli aj my a až Zľa­vaD­ňa, kto­rá bola náš desia­ty, či pät­nás­ty pro­jekt, zazna­me­na­la význam­ný úspech. Dôle­ži­té však je obklo­piť sa šikov­ný­mi ľuď­mi a pra­co­vať s váš­ňou. Ak nie­kto robí pro­dukt, kto­ré­mu neve­rí, môže to rov­no zaba­liť.“

Začiat­ky Zľa­vaD­ňa nebo­li vôbec jed­no­du­ché. Vyža­do­va­li si nie len čas, ale aj inves­tí­cie. Zden­ko asi rok fun­go­val z vlast­ných úspor, všet­ko dával fir­me a jej potre­bám. Na svo­ju výpla­tu mu jed­no­du­cho nezos­ta­li penia­ze, všet­ko zhl­tol por­tál.

Prvá zľa­va, kto­rú ponú­ka­li sa v momen­te vypre­da­la, mali z nej obrat tisíc eur a boli to kupó­ny na piz­zu. Postup­ne sa por­tál roz­rás­tol a zľa­vy sa dnes dajú apli­ko­vať vo všet­kých kútoch Slo­ven­ska, nie len v Bra­ti­sla­ve. Dnes je mož­né naku­po­vať kupó­ny na jed­lo, ces­to­va­nie, uby­to­va­nie, well­ness, služ­by a tak ďalej.

533w8141

V zahra­ni­čí zľa­vo­vé por­tá­ly doká­žu poskyt­núť až 90%-tnú zľa­vu, čo je dosť vyso­ké per­cen­to. Je to mož­né aj na Slo­ven­sku?

Skôr nie, ako áno. Nie je to však nemož­né. Zľa­vaD­ňa totiž fun­gu­je veľ­mi dob­re aj ako mar­ke­tin­go­vý kanál. Ak si teda náš kli­ent povie, že nás upred­nost­ní pred iný­mi mož­nos­ťa­mi, môže takú­to zľa­vu poskyt­núť aj v rám­ci mar­ke­tin­go­vé­ho roz­poč­tu. Musím pove­dať, že to fun­gu­je naozaj efek­tív­ne.“

Na Slo­ven­sku sa vyvi­nu­lo nie­koľ­ko podob­ných por­tá­lov, kto­ré časom zanik­li. V čom je Zľa­vaD­ňa taká sil­ná, že tie­to tur­bu­len­cie ustá­la?

Vypi­chol by som asi 3 fak­to­ry: lokál­ne pozna­nie trhu, šikov­ní ľudia a poc­ti­vá prá­ca. Keď sme zakla­da­li Zľa­vaD­ňa, mali sme už pomer­ne dob­ré vzťa­hy s reštau­rá­cia­mi aj hotel­mi z pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov ako bolo Obedovať.sk. To nám nesmier­ne pomoh­lo aj pri medzi­ná­rod­nej kon­ku­ren­cii. Šťas­tie sme mali aj na ľudí. Som hrdý na náš tím, kto­rý za viac než 6 rokov posu­nul náš por­tál na pro­fe­si­onál­nu úro­veň aj v európ­skom merad­le. No a v nepo­sled­nom rade to bolo veľa poc­ti­vej prá­ce. Na roz­diel od mno­hých sme si veľ­mi strá­ži­li finan­cie, nema­li sme úve­ry, ani sme sa nespo­lie­ha­li na inves­to­rov, čiže sme mali zdra­vý a udr­ža­teľ­ný rast.“

nahlad-novy-zlavadna-notebook-1

Pred časom ste spus­ti­li kam­paň #Objav­te­Slo­ven­sko, kto­rá zazna­me­na­la veľ­mi pozi­tív­ny ohlas. Čo vás moti­vo­va­lo ísť prá­ve do takej­to kam­pa­ne a ako ju zatiaľ hod­no­tíš?

Nad tou­to myš­lien­kou sme uva­žo­va­li už dlh­šie. V prvom rade nás štva­lo, že Slo­ven­sko nemá poriad­nu pro­pa­gá­ciu u nás doma. Väč­ši­na ľudí ide mož­no do Tatier, ale potom už ces­tu­je k moru. Bolo nám to ľúto, pre­to­že Slo­ven­sko má toho nesmier­ne veľa, čo môže ponúk­nuť. V dru­hom rade je to samoz­rej­me fakt, že cez Zľa­vaD­ňa ponú­ka­me prá­ve služ­by, teda uby­to­va­nie, reštau­rá­cie a podob­ne. Vie­me ľudí nie len vyzvať a inšpi­ro­vať, aby ces­to­va­li po Slo­ven­sku, ale im túto skú­se­nosť aj spro­stred­ko­vať. Chce­li sme pomôcť ces­tov­né­mu ruchu, a tým pádom aj pod­ni­ka­te­ľom u nás. Je to beh na dlhé tra­te, ale mys­lím, že sa kam­paň naozaj vyda­ri­la a oslo­vi­la množ­stvo ľudí. Z let­nej kam­pa­ne sme sa roz­hod­li dokon­ca spra­viť dlho­do­bý pro­jekt.“

Ak sa člo­vek pre­lús­ka množ­stvom biz­nis mode­lov, kto­ré eko­no­mic­ká teória ponú­ka, s isto­tou nara­zí aj na takz­va­ný win-win biz­nis model. Dôvo­dom je sku­toč­nosť, že ide o situ­áciu, kedy zís­ka­jú obe stra­ny. Nemu­sí ísť nevy­hnut­ne o peňaž­ný pro­fit, no žiad­na stra­na nesmie ťahať za krat­ší koniec. Pri zľa­vo­vých por­tá­loch sa ponú­ka model win-win-win, keď­že sú zapo­je­né tri stra­ny.

Apli­ku­ješ to aj pri svo­jom biz­ni­se? Je biz­nis zľa­vo­vých por­tá­lov výhod­ný pre všet­ky zúčast­ne­né stra­ny?

Nemô­žem hovo­riť za celý trh, no bez féro­vých vzťa­hov a pod­mie­nok by dnes Zľa­vaD­ňa nebo­la jas­ným líd­rom na trhu. Ak v pod­ni­ka­ní člo­vek nehľa­dá výhod­né ponu­ky pre všet­ky stra­ny, skôr či neskôr ho to dobeh­ne. Vždy sa sna­ží­me spra­viť ponu­ku výhod­nú pre všet­ky zúčast­ne­né stra­ny.“

zdenko_oblek

Slo­ven­ský trh je viac menej už satu­ro­va­ný z pohľa­du obje­mu všet­kých zliav. Žia­den biz­nis nemô­že rásť done­ko­neč­na, a tak je tomu aj tu. Pre­to sa tis­ne otáz­ka, aké sú ďal­šie plá­ny s por­tá­lom Zľa­vaD­ňa do budúc­na? Vidíš ty sám ešte poten­ciál na rast? 

Urči­te áno, inak by sme to tu moh­li zaba­liť :) Momen­tál­ne sme inves­to­va­li veľa času do posil­ne­nia našej znač­ky. Zme­ni­li sme našu vizu­ál­nu iden­ti­tu, redi­zaj­no­va­li celý web a podob­ne. Zľa­vaD­ňa nám tak­po­ve­diac dospe­la a chce­li sme to dať naja­vo aj tak­to. V podob­ných akti­vi­tách chce­me pokra­čo­vať, pre­to­že je ešte stá­le dosť ľudí, kto­rí nevy­uží­va­jú naše služ­by. Okrem toho ešte exis­tu­jú na trhu seg­men­ty, kto­ré sme na strán­ke nema­li. Bude­me pokra­čo­vať v poc­ti­vej prá­ci a verím, že bude pokra­čo­vať aj rast.“

Pridať komentár (0)