V Aberc­rom­bie & Fitch dochá­dza k zeme­tra­se­niu! Na pláne sú veľké zmeny

Alexandra Dulaková / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Po minulé roky exis­to­val okolo ame­ric­kej značky obrov­ský ošiaľ. Aj keď na Slo­ven­sku nikdy neexis­to­vala ofi­ciálna pre­dajňa Aberc­ro­mie & Fitch, ľudia si k nej našli cestu a pre­niesli ju aj do nášho lokál­neho pove­do­mia. Lenže nedávno Aberc­ro­mie značne klesli pre­daje a ona sa roz­hodla radi­kálne rea­go­vať.

Kto nemal na tričku alebo svetri losa, nepat­ril cel­kom do klubu cool pre­ppy detí a ado­les­cen­tov v polo trič­kách, káro­va­ných koše­liach a kar­di­gá­no­vých svet­roch. A zrejme tam sa skrý­val pôvod ich dneš­ných prob­lé­mov. Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou Aberc­ro­mie & Fitch boli totiž vždy tíne­džeri v stre­doš­kol­skom a gym­na­ziál­nom veku. Ako­náhle títo ľudia vyrástli a zis­tili, že exis­tujú aj lep­šie a výhod­nej­šie značky, pre­stali u Aberc­rom­bie naku­po­vať. A u novej gene­rá­cie si značka zrejme až takú obľubu vybu­do­vať nedo­ká­zala.

Jed­no­du­chým rie­še­ním je podľa Aberc­rom­bie zme­niť dizajn a výzor oble­če­nia tak, aby sa hodil nie­len tým, čo ešte drú lavice od ôsmej do pol štvr­tej, ale aj dvad­siat­ni­kom. O dneš­ných dvad­siat­ni­koch je známe, že si na svoje oble­če­nie síce potr­pia, ale ide im skôr o to, aby mali kúsky aj nejakú kva­litu a hod­notu. Naučili sa, že kva­litné oble­če­nie, ktoré záro­veň neza­ťa­žuje životné pro­stre­die, nájdu aj v H&M a Zare. Okrem toho začali tíne­džeri inves­to­vať do iných veci, naprí­klad jedla – na ktoré míňajú rov­nako veľa ako na oble­če­nie – a elek­tro­niky. Mladý člo­vek si rad­šej bude šet­riť na nový iPhone ako na znač­kovú bundu.

Vlast­nými ťahmi si značka tiež veľmi nepo­lep­šila. Pred dvomi rokmi naprí­klad vyvo­lala škan­dál, keď jej CEO vyhlá­sil, že Aberc­rom­bie nie je pre tuč­ných a ška­re­dých ľudí. Zákaz­ní­kom sa tiež nepá­čilo, že oble­če­nie nad istú veľ­kosť (nie­kedy dokonca XL) v pre­dajni nenájdu, pri­čom bolo dobre známe, že vo všet­kých poboč­kách zamest­najú len ľudí, ktorí sú fyzicky atrak­tívni. Keďže sa čoraz viac ľudí sta­via proti podob­ným for­mám šika­no­va­nia, zrejme sa roz­hodli rad­šej zájsť do obcho­dov, kde sa ani menej pekný a tučný člo­vek nebude cítiť ako úplný votre­lec.

Po pre­hod­no­tení pro­dukč­nej stra­té­gie sa teda Aberc­rom­bie roz­hodlo zahá­jiť pro­duk­ciu nad­ča­so­vých kús­kov, kto­rými oslo­via široké pub­li­kum, nie­len hŕs­tku násť­roč­ných, ktorí majú radi tričká s fareb­nými logami a čip­ko­va­nými volá­nikmi. Tým chcú napra­viť nedávny pre­pad pre­daja o 14 per­cent. Nové kúsky by na sebe nemali mať výrazné logá, mali by mať jed­no­du­chý nek­rik­ľavý dizajn a mali by sa hodiť člo­veku s vycib­re­ným vku­som rov­nako ako zanep­ráz­dne­nému igno­ran­tovi mód­nych tren­dov.

Kým Hol­lis­ter ostane taký ako dopo­siaľ, Aberc­rom­bie sa posu­nie vyš­šie na veko­vej škále. Obja­vujú sa ale aj kri­tické pred­po­klady, podľa kto­rých sa značka po tejto zmene stane prí­liš oby­čaj­nou a až prí­liš podob­nou všet­kému ostat­nému. Predsa len, boli to práve volá­ni­kové plá­žové šatičky, farebné tričká s výraz­ným logom a káro­vané košele, ktoré Aberc­rom­bie & Fitch pre­slá­vili.

Je otázne, či táto zásadná zmena k nad­ča­so­vým a jed­no­du­chým kús­kom dokáže stra­tenú popu­la­ritu dohnať.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)