V Bra­ti­sla­ve sa nachá­dza spl­ne­ný sen všet­kých kávič­ká­rov

/ 18. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Ondrej Bobek

Na rohu Pan­skej a Ven­túr­skej, kde sa sym­bo­lic­ky zbie­ha­jú dve naj­star­šie uli­ce Sta­ré­ho mes­ta je pre­vádz­ka, kto­rá je spl­ne­ním sna všet­kých cof­fe­e­ho­li­cov, Five Points. 

Five Points je svie­ži mla­dý kon­cept, kto­rý ponú­ka kávu z obľú­be­nej slo­ven­skej pra­žiar­ne 9 grams cof­fee.

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Kávičkári.sk.”

Prí­jem­ný dizajn, v kto­rom sa mie­ša hips­ter­či­na s indus­tria­liz­mom, ale aj Paríž s New Yor­kom. Pries­to­ru jed­no­znač­ne domi­nu­je roho­vá čalú­ne­ná lavi­ca tyr­ky­so­vej far­by, kto­rá zvá­dza k pose­de­niu a k výhľa­dom na epi­cen­trum mes­ta. Pre­vádz­ka tak­tiež ukrý­va jed­no, niž­šie pod­la­žie, kde sa nachá­dza kuchy­ňa a obcho­dík s kávou, čajom a kávo­vý­mi dopl­n­ka­mi. Pote­šia sa mu ama­té­ri, ale aj pro­fe­si­oná­li.

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Pokiaľ máte radi prí­jem­nú domác­ku atmo­sfé­ru kaviar­ne, iste sa tu bude­te cítiť dob­re. Menu bolo robe­né s citom a dôra­zom na detail. Z kuchy­ne odpo­rú­ča­me vyskú­šať širo­kú ponu­ku raňa­jok, poliev­ky, osved­če­né kla­si­ky, či obľú­be­né dezer­ty.

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

Ondrej Bobek

zdroj: kavickari.sk

Pridať komentár (0)