V čom vidím poten­ciál Slo­ven­ska? Vybu­dujme tu obdobu afric­kej Safari!

Martin Bohunický / 7. apríla 2016 / Business

Mám našu kra­jinu nesmierne rád a určite nie som z tých, ktorí by vykri­ko­vali, ako sa tu neo­platí žiť a ako ute­čiem do zahra­ni­čia. Lebo tam je predsa tráva zelen­šia.

A nie som ani z tých, ktorí by kri­ti­zo­vali to, ako sa z našej kra­jiny stáva auto­mo­bi­lová veľ­moc. Som veľmi rád, že k Volk­swa­genu, Peuge­otu a Kia pri­budne aj Jaguar, naj­viac by ma pote­šila aj avi­zo­vaná Tesla. Vždy budem stáť za názo­rom, aby sme sa tejto prí­le­ži­tosti chy­tili, aby sme vycho­vali na stred­ných a vyso­kých ško­lách ľudí, ktorí sa v tomto seg­mente budú pohy­bo­vať ako losos proti prúdu a ktorí sa časom možno stanú medzi­ná­rodne uzná­va­nými odbor­níkmi.

A potom je tu druhý seg­ment – turis­tický ruch. Ten, v kto­rom značne zaos­tá­vame za našim poten­ciá­lom, čo ma nesmierne mrzí. Milu­jem naše hory, naše doliny a našu prí­rodu. Za krá­sou netreba auto­ma­ticky ute­kať do zahra­ni­čia. Prav­dou však je, že keď nedo­ká­žeme sami seba pre­sved­čiť o výni­moč­nosti našej prí­rody, prečo by sem mali jaz­diť z iných kra­jín? Našťas­tie mám v hlave myš­lienku, ktorú som roky pova­žo­val za hlúpu a nezmy­selnú, no vyvrá­til mi ju film a vyjad­re­nia fil­mára Erika Baláža.

zubreajelen_1956_1

foto: Arolla film

Vždy ma fas­ci­no­vala Safari, tak ako ma neskôr fas­ci­no­val Yel­lo­ws­tone. Videl som nád­herné fotky a čítal o zážit­koch, ako sa medzi horia­cimi sek­vo­jami oci­tol istý foto­graf v spo­loč­nosti troch med­ve­ďov.

Ešte skôr som ako malý uva­žo­val, prečo by niečo podobné nemohlo exis­to­vať aj tu. Ak máme takú bohatú prí­rodu, ak tu máme zub­rov, med­vede, vlky, rysy, kam­zíky a mnohé ďal­šie, prečo neexis­tuje mož­nosť zažiť si divo­činu priamo medzi nimi. Iste, bol som mladý a takýto model má v sebe tak 15000 otá­zok a prob­lé­mov, no bol som sní­lek.

A teraz, po tom, čo som videl doku­ment Vlčie Hory si hovo­rím – prečo nie?!

Trú­fam si tvr­diť, že mnohí z nás sú už una­vení zo ZOO. Nebaví nás sle­do­vať zatvo­rené vycvi­čené zvie­ratá, nebaví nás ich naučené sprá­va­nie. Cel­kovo nás pre­stá­vajú baviť tra­dičné modely a sme­ru­jeme k väč­šej slo­bode vo všet­kých oblas­tiach. Aj preto je tak úspešný Uber či Airbnb.

V Polo­ni­nách, na hra­ni­ciach Poľ­ska, Slo­ven­ska a Ukra­jiny exis­tuje jedno z posled­ných území v Európe, ktoré môžeme ozna­čiť za nedot­knuté.

Dokonca by som pove­dal, že v súčas­nosti sú takéto typy par­kov mód­nou vlnou. Láka to celý svet. Keď mi kole­go­via zo západ­nej Európy uka­zo­vali nejaké čísla, má to ozaj­stný poten­ciál. Aj preto si mys­lím, že o pár rokov vznikne aj v Európe park podobný ame­ric­kému Yel­lo­ws­tonu. Nemusí vznik­núť práve vo Vlčích horách, ale bola by to škoda. Rozp­res­tie­rajú sa na území troch štá­tov, jes­tvuje tu naj­kom­plex­nejší eko­sys­tém, žijú tu med­vede, rysy, vlky, bobry, zubry. V Špa­niel­sku môžu kdesi vypus­tiť divoké kone, ale to nebude ono. Preto veľmi chcem, aby sa tento región chy­til svo­jej šance,” pove­dal Erik Baláž pred 2 rokmi v roz­ho­vore pre den­ník Pravda.

kka_09_13_7600

foto: Arolla film

Poško­dilo by to miestnu nedot­knutú prí­rodu? Pri správ­nom nasta­vení pra­vi­diel nie. Ochrá­nilo by ju to pred pyt­liakmi a nele­gál­nymi dre­vo­ru­bačmi? Zrejme áno. Pri­lá­kala by takáto atrak­cia v dobe, keď ľudí neba­via tra­dičné výlety, mnoho nových turis­tov? Určite.

Úprimne dúfam a verím, že sa pre­sta­neme konečne hrať a nejaký inves­tor s lás­kou k prí­rode sa chopí tejto prí­le­ži­tosti. Leží pred nami, ponúka sa nám a tak si konečne pre­staňme zakrý­vať oči a ponúk­nime Európe niečo, čo nikto iný na sta­rom kon­ti­nente nepo­núka.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Arolla film

Pridať komentár (0)