V čom vidím poten­ciál Slo­ven­ska? Vybu­duj­me tu obdo­bu afric­kej Safa­ri!

Martin Bohunický / 7. apríla 2016 / Business

Mám našu kra­ji­nu nesmier­ne rád a urči­te nie som z tých, kto­rí by vykri­ko­va­li, ako sa tu neo­pla­tí žiť a ako ute­čiem do zahra­ni­čia. Lebo tam je pred­sa trá­va zelen­šia.

A nie som ani z tých, kto­rí by kri­ti­zo­va­li to, ako sa z našej kra­ji­ny stá­va auto­mo­bi­lo­vá veľ­moc. Som veľ­mi rád, že k Volk­swa­ge­nu, Peuge­otu a Kia pri­bud­ne aj Jagu­ar, naj­viac by ma pote­ši­la aj avi­zo­va­ná Tes­la. Vždy budem stáť za názo­rom, aby sme sa tej­to prí­le­ži­tos­ti chy­ti­li, aby sme vycho­va­li na stred­ných a vyso­kých ško­lách ľudí, kto­rí sa v tom­to seg­men­te budú pohy­bo­vať ako losos pro­ti prú­du a kto­rí sa časom mož­no sta­nú medzi­ná­rod­ne uzná­va­ný­mi odbor­ník­mi.

A potom je tu dru­hý seg­ment – turis­tic­ký ruch. Ten, v kto­rom znač­ne zaos­tá­va­me za našim poten­ciá­lom, čo ma nesmier­ne mrzí. Milu­jem naše hory, naše doli­ny a našu prí­ro­du. Za krá­sou netre­ba auto­ma­tic­ky ute­kať do zahra­ni­čia. Prav­dou však je, že keď nedo­ká­že­me sami seba pre­sved­čiť o výni­moč­nos­ti našej prí­ro­dy, pre­čo by sem mali jaz­diť z iných kra­jín? Našťas­tie mám v hla­ve myš­lien­ku, kto­rú som roky pova­žo­val za hlú­pu a nezmy­sel­nú, no vyvrá­til mi ju film a vyjad­re­nia fil­má­ra Eri­ka Balá­ža.

zubreajelen_1956_1

foto: Arol­la film

Vždy ma fas­ci­no­va­la Safa­ri, tak ako ma neskôr fas­ci­no­val Yel­lo­ws­to­ne. Videl som nád­her­né fot­ky a čítal o zážit­koch, ako sa medzi horia­ci­mi sek­vo­ja­mi oci­tol istý foto­graf v spo­loč­nos­ti troch med­ve­ďov.

Ešte skôr som ako malý uva­žo­val, pre­čo by nie­čo podob­né nemoh­lo exis­to­vať aj tu. Ak máme takú boha­tú prí­ro­du, ak tu máme zub­rov, med­ve­de, vlky, rysy, kam­zí­ky a mno­hé ďal­šie, pre­čo neexis­tu­je mož­nosť zažiť si divo­či­nu pria­mo medzi nimi. Iste, bol som mla­dý a taký­to model má v sebe tak 15000 otá­zok a prob­lé­mov, no bol som sní­lek.

A teraz, po tom, čo som videl doku­ment Vlčie Hory si hovo­rím – pre­čo nie?!

Trú­fam si tvr­diť, že mno­hí z nás sú už una­ve­ní zo ZOO. Neba­ví nás sle­do­vať zatvo­re­né vycvi­če­né zvie­ra­tá, neba­ví nás ich nauče­né sprá­va­nie. Cel­ko­vo nás pre­stá­va­jú baviť tra­dič­né mode­ly a sme­ru­je­me k väč­šej slo­bo­de vo všet­kých oblas­tiach. Aj pre­to je tak úspeš­ný Uber či Airb­nb.

V Polo­ni­nách, na hra­ni­ciach Poľ­ska, Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny exis­tu­je jed­no z posled­ných úze­mí v Euró­pe, kto­ré môže­me ozna­čiť za nedot­knu­té.

Dokon­ca by som pove­dal, že v súčas­nos­ti sú také­to typy par­kov mód­nou vlnou. Láka to celý svet. Keď mi kole­go­via zo západ­nej Euró­py uka­zo­va­li neja­ké čís­la, má to ozaj­st­ný poten­ciál. Aj pre­to si mys­lím, že o pár rokov vznik­ne aj v Euró­pe park podob­ný ame­ric­ké­mu Yel­lo­ws­to­nu. Nemu­sí vznik­núť prá­ve vo Vlčích horách, ale bola by to ško­da. Rozp­res­tie­ra­jú sa na úze­mí troch štá­tov, jes­tvu­je tu naj­kom­plex­nej­ší eko­sys­tém, žijú tu med­ve­de, rysy, vlky, bob­ry, zub­ry. V Špa­niel­sku môžu kde­si vypus­tiť divo­ké kone, ale to nebu­de ono. Pre­to veľ­mi chcem, aby sa ten­to regi­ón chy­til svo­jej šan­ce,” pove­dal Erik Baláž pred 2 rok­mi v roz­ho­vo­re pre den­ník Prav­da.

kka_09_13_7600

foto: Arol­la film

Poško­di­lo by to miest­nu nedot­knu­tú prí­ro­du? Pri správ­nom nasta­ve­ní pra­vi­diel nie. Ochrá­ni­lo by ju to pred pyt­liak­mi a nele­gál­ny­mi dre­vo­ru­bač­mi? Zrej­me áno. Pri­lá­ka­la by taká­to atrak­cia v dobe, keď ľudí neba­via tra­dič­né výle­ty, mno­ho nových turis­tov? Urči­te.

Úprim­ne dúfam a verím, že sa pre­sta­ne­me koneč­ne hrať a neja­ký inves­tor s lás­kou k prí­ro­de sa cho­pí tej­to prí­le­ži­tos­ti. Leží pred nami, ponú­ka sa nám a tak si koneč­ne pre­staň­me zakrý­vať oči a ponúk­ni­me Euró­pe nie­čo, čo nikto iný na sta­rom kon­ti­nen­te nepo­nú­ka.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Arol­la film

Pridať komentár (0)