V Holand­sku chcú do roku 2025 zaká­zať autá zne­čis­ťu­júce životné pro­stre­die

Katarína Jenisová / 10. apríla 2016 / Tools a produktivita

Udr­ža­teľná a envi­ron­men­tálne naklo­nená budúc­nosť áut sa čoraz viac dostáva do pove­do­mia. Poli­tici v Holand­sku nedávno pred­sta­vili odvážny plán, kto­rého cie­ľom je do roku 2025 zaká­zať všetky autá, pohá­ňané ben­zí­nom či naf­tou, ktoré týmto spô­so­bom zne­čis­ťujú v znač­nej miere životné pro­stre­die.

Návrh pred­lo­žený členmi robot­níc­kej strany PvdA sa vzťa­huje na zákaz všet­kých áut, vypúš­ťa­jú­cich emi­sie do ovzdu­šia. Podľa odhadu budú môcť pre­daj­co­via áut o nece­lých 10 rokov zákaz­ní­kom ponú­kať len elek­trické alebo vodí­kom pohá­ňané auto­mo­bily.

Netherlands-Electric-Cars-889x592

foto: inhabitat.com

Strana tak­tiež žiada zvý­še­nie inves­tí­cií vlády do auto­ma­ticky ria­de­ných vozi­diel, čím by sa podľa nich mohol vyrie­šiť prob­lém s dopra­vou. Návrh sa stre­tol s pod­po­rou aj nepo­cho­pe­ním. Libe­rálna strana so sil­nou pozí­ciou v kra­jine na čele s poli­tic­kým líd­rom Mar­kom Rut­tom, nazvala návrh prí­liš ambi­ci­ó­nym a nere­ál­nym. Minis­ter hos­po­dár­stva Henk Kamp, ktorý je záro­veň čle­nom libe­rál­nej strany VDD, odha­duje, že v roku 2025 bude v kra­jine len okolo 15% elek­tric­kých auto­mo­bi­lov.

Jan Vos, ktorý odpre­zen­to­val návrh tvrdí, že zatiaľ ide skôr o víziu. Záro­veň dodáva, že Holand­sko by malo nasle­do­vať kroky Dán­ska, Nór­ska a Uru­gu­aja a týmto spô­so­bom ukon­čiť závis­losť kra­jiny na fosíl­nych pali­vách.

tiit

foto: businessinsider.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)