V kan­ce­lá­rii šéf­di­zaj­néra firmy Apple sa nachá­dza takýto moti­vačno-vul­gárny pla­gát

Erich Veselényi / 30. mája 2016 / Tools a produktivita

Sir Jony Ive je hlavný dizaj­nér spo­loč­nosti Apple. Vďa­číme mu za nád­herné pre­ve­de­nia našich Apple zaria­dení. Aj kvôli tomuto člo­veku je z Apple Apple. Dnes sčasti nakuk­neme do jeho kan­ce­lá­rie, ktorá je, samoz­rejme, plná zau­jí­ma­vých vecí od rôz­nych ske­čov až po rugby loptu. Zame­riame sa však kon­krétne na asi naj­zau­jí­ma­vejší pred­met, ktorý tam môžeme nájsť.

Ide o moti­vačný pla­gát, ktorý je poňatý v tro­chu netra­dič­nom štýle. Kon­krétne na ňom stojí:

good-fucking-design-advice-print_grande

foto: macrumors.com

Ver vo svoje vyje…é ja. Zostaň hore celú vyje…ú noc. Pra­cuj za hra­ni­cami svo­jich vyje.…ch mož­ností. Vedz, kedy sa k…a ozvať a pove­dať svoj názor. K…a, spo­lu­pra­cuj. K…a, neprok­ras­ti­nuj. Stále sa, k…a, uč. Všade hľa­daj vyje…ú inšpi­rá­ciu. Rob vyje…ý networ­king. Vzde­lá­vaj svo­jich vyje.…ch kli­en­tov. K…a, dôve­ruj si. Pýtaj sa o s.…..ú pomoc. Odpo­ve­daj, k…a, na všetko. Maj s.…..ý kon­cept. Nauč sa, ako pri­jať vyje…ú kri­tiku. Sta­raj sa, k…a, o seba. Pou­ží­vaj vyje…ú kon­trolu pra­vo­pisu. Rob vyje…ý výskum. Kresli viac vyje.…ch nápa­dov. Každý prob­lém má vyje…é rie­še­nie. Pre­mýš­ľaj nad všet­kými vyje.….i mož­nos­ťami.”

Auto­rmi tohto pla­gátu sú Bryan Buirge a Jason Bacher zo štú­dia “Good Fuc­king Design Advice”.

Zdroj: thinkapple.com, zdroj titul­nej fotografie:9to5mac.com

Pridať komentár (0)