V Podu­naj­ských Bis­ku­pi­ciach vznik­ne na mies­te ťaž­by vod­ný rekre­ač­ný rezort

Marianna Mikešová / 15. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Sehring Bratislava

Ako odstrá­niť jamy po ťaž­ke štr­ku? Nija­ko! Pre­čo nevy­užiť už vytvo­re­né na nie­čo nové? Spo­loč­nosť Seh­ring, kto­rá v Podu­naj­ských Bis­ku­pi­ciach nie­koľ­ko rokov ťaži­la štr­ko­pie­sok, pri­chá­dza so zau­jí­ma­vým rekre­ač­ným pro­jek­tom.

Jamy, kto­ré vznik­li po ťaž­be chce nemec­ká spo­loč­nosť pre­me­niť na štr­ko­vis­ká, kto­ré budú srd­com nové­ho vod­né­ho rezor­tu s náz­vom Bis­ku­pic­ká lagú­na. Ten má vznik­núť na pozem­koch s roz­lo­hou tak­mer 35 hek­tá­rov. Spo­loč­nosť Seh­ring Bra­ti­sla­va, kto­rá na okra­ji Bra­ti­sla­vy pre­bra­la ťaž­bu štr­ku po miest­nom poľ­no­hos­po­dár­skom druž­stve, plá­no­va­la využi­tie mies­ta na iné úče­ly už pri pod­pi­se zmlu­vy na pre­ná­jom.

Foto: screenshot/Sehring Bra­ti­sla­va

Až o nie­koľ­ko rokov neskôr je koneč­ne jas­nej­šie, aký zámer má fir­ma s pozem­ka­mi. Vznik­nu­té vod­né plo­chy by sa mali pre­po­jiť do jed­né­ho kon­cep­tu a keď­že tu bola zis­te­ná dob­rá kva­li­ta vody na kúpa­nie, rekre­ač­né úče­ly sú logic­kou mož­nos­ťou. Spo­loč­nosť si už pre pro­jekt obsta­ra­la urba­nis­tic­kú štú­diu. Pod­ľa aktu­ál­nych plá­nov má pre­me­na štr­kov­ne na rekre­ač­ný are­ál pre­be­hnúť v dvoch eta­pách.

Prvá sa začne v roku 2020 po ukon­če­ní ťaž­by a jej cie­ľom je úpra­va are­álu na plo­chu vhod­nú na kúpa­nie so všet­kým, čo k tomu pat­rí. Pláž by mala byť vytvo­re­ná z vyťa­že­né­ho štr­ko­pies­ku, samoz­rej­mos­ťou bude zeleň, mies­ta pre špor­to­va­nie a trá­ve­nie voľ­né­ho času či gas­tro stán­ky. Okrem zacho­va­nia vod­ných plôch sa plá­nu­je aj ich zväč­še­nie. V ďal­šej eta­pe by mala vznik­núť nová vod­ná plo­cha a tiež výstav­ba cha­to­vej a záh­rad­kár­skej osa­dy.

Foto: screenshot/Sehring Bra­ti­sla­va

Napriek tomu, že spo­loč­nosť je zmluv­ne zavia­za­ná ukon­čiť ťaž­bu na tom­to mies­te, plá­nu­je začať ďal­šiu ťaž­bu v blíz­kos­ti pôvod­né­ho mies­ta. Tí, kto­rí by sa teši­li, že táto neob­ľú­be­ná akti­vi­ta sa v miest­nej loka­li­te skon­čí, tak mož­no budú skla­ma­ní. Nová rekre­ač­ná plo­cha však bude pre mno­hých skve­lým let­ným lákad­lom a ak sa plá­ny sku­toč­ne zre­a­li­zu­jú, môže byť novým povzbu­de­ním turis­tic­ké­ho ruchu aj živo­ta Bra­ti­slav­ča­nov.

Pridať komentár (0)