V reb­ríčku TOP 100 líd­rov ino­vá­cií (v CEE) sa ocitlo 16 Slo­vá­kov

Peter Kováč / 12. októbra 2014 / Tools a produktivita

16 Slo­vá­kov je pomerne úcti­hodné čislo. Hneď za Pol­skom (28) sme v počte zástup­cov skon­čili na 2. mieste. Sounds good!

Zoznam TOP 100 líd­rov New Europe 100 bol vytvo­rený ako súčasť kam­pane, kto­rej cie­ľom je zvi­di­teľ­niť ino­vá­cie v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy pro­stred­níc­tvom ľudí, tímov alebo inšti­tú­cií, ktoré sú hyb­nou silou pozi­tív­nych zmien. 

Som pre­sved­čený, že Slo­ven­sko má reálnu šancu stať sa malým Sil­li­con Val­ley stred­nej Európy. Máme talen­to­va­ných ľudí, skvelé pred­po­klady a už aj prvé úspe­chy v oblasti tech­no­lo­gic­kého exportu,“ hovorí ria­di­teľ slo­ven­ského Googlu Rasťo Kulich.

Nedá sa nespo­me­núť Peťa Komor­níka zo sli.do, ktorý v tomto reb­ríčku hrdo zastu­puje slo­ven­skú star­tu­povú komu­nitu. Obja­vil sa tu aj Michal Štencl, ktorý svo­jím Sygi­com robí skvelú reklamu Slo­ven­sku vo svete, tak ako aj Miro Trnka, Šte­fan Klein a ešte zopár ďal­ších.

Mišo — priali by sme si, aby si o tro­chu viac pod­po­ril slo­ven­skú star­tu­povú scénu. Veď kto iný keď nie ty. ;)

Slo­ven­skí ino­vá­tori v pro­jekte New Europe 100 (v abe­ced­nom poradí):

 • Peter Badík, spo­lu­za­kla­da­teľ, Gre­en­Way Ope­ra­tor
 • Rado­slav Baťo, poradca pre­zi­denta Slo­ven­skej repub­liky Andreja Kisku
 • Tomáš Bella, zástupca šéf­re­dak­tora den­níka SME 
 • Sta­ni­slav Bole­do­vič, zakla­da­teľ a CEO, Teach for Slo­va­kia a Nex­te­ria
 • Vero­nika Fran­kov­ská, pro­jek­tová mana­žérka, Demagog.SK 
 • Peter Haj­din a Adam Zná­šik, spo­lu­ma­ji­te­lia, Kom­plot Adver­ti­sing 
 • Micha­ela Jacová, zakla­da­teľka, StartupAwards.SK a inves­tičná mana­žérka, Neulogy Ven­tu­res 
 • Šte­fan Klein, spo­lu­za­kla­da­teľ a vedúci dizaj­nér, Aero­Mo­bil 
 • Igor Kočiš, CEO a zakla­da­teľ, GA Dril­ling 
 • Peter Komor­ník, CEO, sli.do 
 • Ivana Sen­decká, zakla­da­teľka a CEO, Next Gene­ra­tion Lea­ders of Slo­va­kia 
 • Ján Suchal, Deve­lo­per 
 • Ivan Šte­funko, Mana­ging Par­tner, Neulogy Ven­tu­res 
 • Michal Štencl, zakla­da­teľ a maji­teľ firmy Sygic 
 • Miro­slav Trnka, zakla­da­teľ Esetu
 • Zuzana Wienk, prog­ra­mová ria­di­teľka, Alian­cia Fair Play

Pre Slo­ven­sko s rela­tívne malým domá­cim trhom je export kľú­čom k úspe­chu a inter­net brá­nou do sveta. Bude dôle­žité sta­vať na exis­tu­jú­cich zákla­doch a ďalej roz­ví­jať naše už pros­pe­ru­júce odvet­via ako naprí­klad vývoj soft­véru alebo ino­vá­cie v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle,“ dodal Kulich.

Zdroj: podnikam.webnoviny.sk

Pridať komentár (0)