V reb­ríč­ku TOP 100 líd­rov ino­vá­cií (v CEE) sa ocit­lo 16 Slo­vá­kov

Peter Kováč / 12. októbra 2014 / Lifehacking

16 Slo­vá­kov je pomer­ne úcti­hod­né čis­lo. Hneď za Pol­skom (28) sme v počte zástup­cov skon­či­li na 2. mies­te. Sounds good!

Zoznam TOP 100 líd­rov New Euro­pe 100 bol vytvo­re­ný ako súčasť kam­pa­ne, kto­rej cie­ľom je zvi­di­teľ­niť ino­vá­cie v regi­ó­ne stred­nej a východ­nej Euró­py pro­stred­níc­tvom ľudí, tímov ale­bo inšti­tú­cií, kto­ré sú hyb­nou silou pozi­tív­nych zmien. 

Som pre­sved­če­ný, že Slo­ven­sko má reál­nu šan­cu stať sa malým Sil­li­con Val­ley stred­nej Euró­py. Máme talen­to­va­ných ľudí, skve­lé pred­po­kla­dy a už aj prvé úspe­chy v oblas­ti tech­no­lo­gic­ké­ho expor­tu,“ hovo­rí ria­di­teľ slo­ven­ské­ho Goog­lu Ras­ťo Kulich.

Nedá sa nespo­me­núť Peťa Komor­ní­ka zo sli.do, kto­rý v tom­to reb­ríč­ku hrdo zastu­pu­je slo­ven­skú star­tu­po­vú komu­ni­tu. Obja­vil sa tu aj Michal Štencl, kto­rý svo­jím Sygi­com robí skve­lú rekla­mu Slo­ven­sku vo sve­te, tak ako aj Miro Trn­ka, Šte­fan Kle­in a ešte zopár ďal­ších.

Mišo — pria­li by sme si, aby si o tro­chu viac pod­po­ril slo­ven­skú star­tu­po­vú scé­nu. Veď kto iný keď nie ty. ;)

Slo­ven­skí ino­vá­to­ri v pro­jek­te New Euro­pe 100 (v abe­ced­nom pora­dí):

 • Peter Badík, spo­lu­za­kla­da­teľ, Gre­en­Way Ope­ra­tor
 • Rado­slav Baťo, porad­ca pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky Andre­ja Kis­ku
 • Tomáš Bel­la, zástup­ca šéf­re­dak­to­ra den­ní­ka SME 
 • Sta­ni­slav Bole­do­vič, zakla­da­teľ a CEO, Teach for Slo­va­kia a Nex­te­ria
 • Vero­ni­ka Fran­kov­ská, pro­jek­to­vá mana­žér­ka, Demagog.SK 
 • Peter Haj­din a Adam Zná­šik, spo­lu­ma­ji­te­lia, Kom­plot Adver­ti­sing 
 • Micha­e­la Jaco­vá, zakla­da­teľ­ka, StartupAwards.SK a inves­tič­ná mana­žér­ka, Neulo­gy Ven­tu­res 
 • Šte­fan Kle­in, spo­lu­za­kla­da­teľ a vedú­ci dizaj­nér, Aero­Mo­bil 
 • Igor Kočiš, CEO a zakla­da­teľ, GA Dril­ling 
 • Peter Komor­ník, CEO, sli.do 
 • Iva­na Sen­dec­ká, zakla­da­teľ­ka a CEO, Next Gene­ra­ti­on Lea­ders of Slo­va­kia 
 • Ján Suchal, Deve­lo­per 
 • Ivan Šte­fun­ko, Mana­ging Par­tner, Neulo­gy Ven­tu­res 
 • Michal Štencl, zakla­da­teľ a maji­teľ fir­my Sygic 
 • Miro­slav Trn­ka, zakla­da­teľ Ese­tu
 • Zuza­na Wienk, prog­ra­mo­vá ria­di­teľ­ka, Alian­cia Fair Play

Pre Slo­ven­sko s rela­tív­ne malým domá­cim trhom je export kľú­čom k úspe­chu a inter­net brá­nou do sve­ta. Bude dôle­ži­té sta­vať na exis­tu­jú­cich zákla­doch a ďalej roz­ví­jať naše už pros­pe­ru­jú­ce odvet­via ako naprí­klad vývoj soft­vé­ru ale­bo ino­vá­cie v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le,“ dodal Kulich.

Zdroj: podnikam.webnoviny.sk

Pridať komentár (0)