V roku 2022 budeme mať doma 500 smart hra­čiek

Visibility: Dávid Starinský / 16. september 2014 / Tools a produktivita

Podľa agen­túry Gar­tner nás čaká žia­rivá digi­tálna budúc­nosť, Android apli­ká­cie sa pre­sú­vajú aj na Chro­me­bo­oky a Face­book láka sláv­nych You­Tu­be­rov.


O 8 rokov budeme mať doma 500 inte­li­gent­ných zaria­dení

Aspoň to teda tvrdí agen­túra Gar­tner v tomto reporte. Je to veľa, málo, aku­rát? Pop­ravde ťažko si teraz pred­sta­viť, čo do toho asi počí­tajú, kaž­do­pádne za smart zaria­de­nie pova­žujú všetko, čo bude mať „určitú úro­veň inte­li­gen­cie kom­bi­no­vanú so schop­nos­ťou komu­ni­ko­vať.“

pracka

Obrá­zok @Samsung

Ok, to máme mobil, tab­let, počí­tač, wea­rab­les, ktoré v kaž­dej rodine roku 2022 to treba vyná­so­biť počtom jej čle­nov… Ďalej chlad­nička, mik­ro­vlnka, spo­rák, práčka, umý­vačka, bez­peč­nostné prvky… Osobne som sa stále dopo­čí­tal len k počtu okolo 100, ale Gan­tner ide ďalej.

V správe ráta totiž aj s ešte neob­ja­ve­nými biz­nis modelmi a zaria­de­niami, ktoré do roku 2022 zaru­čene začneme potre­bo­vať. Tešíte sa?

Prvé Android apli­ká­cie pri­chá­dzajú na Chro­me­bo­oky

Google na kon­fe­ren­cii I/O ozná­mil, že bude časom možné por­to­vať Android appky na jeho plat­formu pre­nos­ných počí­ta­čov. V minu­lom týždni sa už začali obja­vo­vať prvé las­to­vičky.

Apli­ká­cie musia byť upra­vené, predsa len note­bo­oky sa od doty­ko­vých zaria­dení ovlá­da­ním značne líšia. Google sa už doho­dol naprí­klad s Ever­note či Vine.

Osobne sa mi ale prí­liš nepoz­dáva nasle­dovný model: Google vydal pre­nosný počí­tač s myš­lien­kou, že všetko na ňom musí bežať „online,“ resp. v rámci tech­no­ló­gii inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov.

Pár rokov potom ale z tohto kon­ceptu poľaví a umožní na neho inšta­lo­vať apli­ká­cie určené pôvodne pre úplne iný seg­ment. Keby Chro­me­bo­oky vedeli od spúš­ťať natívne apli­ká­cie od začiatku, možno sme o nich mohli teraz počú­vať oveľa viac…

Face­book láka naj­väč­šie hviezdy You­Tu­bo­vého neba

Face­bo­oku nestačí neus­tále vylep­šo­vať for­málnu-tech­no­lo­gickú stránku vlast­nej video plat­formy. Sústredí sa aj na obsah.

V Los Ange­les vytvo­ril špe­ciálny tím ľudí, kto­rých úlo­hou je zís­kať si ľudí sto­ja­cich za najús­peš­nej­šími You­Tube kanálmi. Tí majú potom začať zve­rej­ňo­vať svoje diela práve na Face­bo­oku.

Obsah a jeho dis­tri­bú­cia sú odjak­živa nero­zluč­nou dvoj­kou. O dis­tri­bú­ciu sa sta­rajú prog­ra­má­tori FB pri­dá­va­ním nových fun­kcií a zdá sa, že FB dokáže zís­kať aj veľ­kých hrá­čov z oblasti tvorby obsahu.

Face­book týmito krokmi dáva najavo, že s ním v otázke inter­ne­to­vého videa treba začať rátať a pomaly chys­tať faj­nové video­re­klamy…

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)