V Sili­con Val­ley sa dá zaro­biť 30 000 $ za lov ľudí

Peter Lastovecký / 28. august 2015 / Tools a produktivita

Nie však za ich doslovné love­nie. Lovci ľudí sú HR pra­cov­níci zod­po­vední za obsa­dzo­va­nie pra­cov­ných pozí­cií. V mieste, kde síd­lia všetci veľkí hráči to nie je len o tom, že si dovo­lia nadš­tan­dar­tne pla­tiť svo­jich zamest­nan­cov, tu si musia pri­pla­tiť aj tým, ktorí im vyberú tých naj­lep­ších.

O tom že to berú vážne svedčí fakt, že CEO star­tupu zapla­til rekrú­te­rom v prie­behu roka za náj­de­nie 15 inži­nie­rov do svo­jej firmy sumu 500 000 $. Infor­mo­val o tom šéf spo­loč­nosti Tele­port, star­tup výví­ja­júci soft­vér na pomoc ľudom s odcho­dom za prá­cou.

Také sumy za jednu hlavu vôbec nie su pre­hnané, lovec si bežne necháva pla­tiť 20 – 30% zo všet­kého, z platu zamest­nanca, podielu na akciách a na viac ešte aj bonus keď je uzat­vo­rená zmluva. Prie­merný plat soft­vé­ro­vého inži­niera v Palo Alto, srdci Sili­con Val­ley, je 108 000 $ ročne. Pre tieto mega-kor­po­rá­cie je samoz­rej­mos­ťou pri­ho­diť ešte bonus 15 000 $ a ďal­ších 50 000$ z podielu na akciách spo­loč­nosti.

Pri týchto sumách sa ani nemô­žeme diviť, ako je možné že nie­ktoré star­tupy tak rýchlo minú kapi­tál.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)