V Uberi ťa zaj­tra čaká akcia #VYMEN­KNIHU

Rišo Néveri / 23. marca 2016 / Business

Už dlh­šiu dobu pre­tr­váva riva­lita medzi troma apli­ká­ciami Hopin taxi, Lif­tago a Uber. Tak to aspoň vní­majú nie­ktoré médiá a nie­ktorí zákaz­níci. Sku­toč­nosť je však tro­cha iná.

freshNews

Z troch apli­ká­cií sa dve tak­mer vôbec neči­nia a jediná jedna roz­umie slovu Mar­ke­ting a budo­va­niu brandu. Okrem zried­ka­vých situ­ácií, keď som sa potre­bo­val odviezť a nena­šiel som voľ­ného Uber vodiča, alebo neodz­nelo meno apli­ká­cie v kan­ce­lá­rii som o Lif­tagu posledné mesiace (okrem laun­chu v Bra­ti­slave) nepo­čul ani slovo a to už rad­šej Hopin ani nespo­mí­nam.
Do mai­lo­vej schránky mi medzi­ča­som pri­chá­dza pra­vi­delná infor­má­cia o novej akcii Uberu, ktorá sa tento krát roz­hodla pod­po­riť jednu z naj­lep­ších vzde­lá­va­cích akti­vít vôbec — číta­nie.

Už zaj­tra, štvr­tok 24.3. medzi 8:00 a 18:00 orga­ni­zuje Uber v Bra­ti­slave akciu s náz­vom #VYMEN­KNIHU. Zober svoju obľú­benú knižku, objed­naj si Uber, pošli ju ďalej a urob radosť nie­komu ďal­šiemu! Jed­no­du­chý a skvelý nápad, ktorý nie je ani výni­močne ino­va­tívny, ale je presne tým, čo Uber robí Ube­rom.

Táto značka tomu jed­no­du­cho roz­umie. Namiesto toho, aby rekla­mo­vala svoje služby, obha­dzo­vala sa naj­niž­šími cenami alebo nadá­vala na kon­ku­ren­ciu, orga­ni­zuje pre svo­jich zákaz­ní­kov jed­no­du­ché akcie, v kto­rých sa skrýva hod­nota a jasná správa, že firma pozná svo­jich zákaz­ní­kov, vie, čo ich osloví a aké prob­lémy ich a spo­loč­nosť trá­pia. Jas­ným dôka­zom bola nedávna akcia, v rámci kto­rej ťa Uber ZADARMO odvie­zol voliť. 

Znovu sa opa­ku­jem a zrejme sa to ešte v budúc­nosti stane, táto značka tomu jed­no­du­cho roz­umie a kým sa ona stáva “znač­kou ľudí”, kon­ku­ren­cia si stále hun­dre “nefér” a uka­zuje prs­tom na Uber.

foto: redak­cia

Zdroj: newsroom.uber.com/slovakia, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsroom.uber.com/slovakia

Pridať komentár (0)