V Ube­ri ťa zaj­tra čaká akcia #VYMEN­KNI­HU

Rišo Néveri / 23. marca 2016 / Business

Už dlh­šiu dobu pre­tr­vá­va riva­li­ta medzi tro­ma apli­ká­cia­mi Hopin taxi, Lif­ta­go a Uber. Tak to aspoň vní­ma­jú nie­kto­ré médiá a nie­kto­rí zákaz­ní­ci. Sku­toč­nosť je však tro­cha iná.

freshNews

Z troch apli­ká­cií sa dve tak­mer vôbec neči­nia a jedi­ná jed­na roz­umie slo­vu Mar­ke­ting a budo­va­niu bran­du. Okrem zried­ka­vých situ­ácií, keď som sa potre­bo­val odviezť a nena­šiel som voľ­né­ho Uber vodi­ča, ale­bo neodz­ne­lo meno apli­ká­cie v kan­ce­lá­rii som o Lif­ta­gu posled­né mesia­ce (okrem laun­chu v Bra­ti­sla­ve) nepo­čul ani slo­vo a to už rad­šej Hopin ani nespo­mí­nam.
Do mai­lo­vej schrán­ky mi medzi­ča­som pri­chá­dza pra­vi­del­ná infor­má­cia o novej akcii Ube­ru, kto­rá sa ten­to krát roz­hod­la pod­po­riť jed­nu z naj­lep­ších vzde­lá­va­cích akti­vít vôbec — číta­nie.

Už zaj­tra, štvr­tok 24.3. medzi 8:00 a 18:00 orga­ni­zu­je Uber v Bra­ti­sla­ve akciu s náz­vom #VYMEN­KNI­HU. Zober svo­ju obľú­be­nú kniž­ku, objed­naj si Uber, pošli ju ďalej a urob radosť nie­ko­mu ďal­šie­mu! Jed­no­du­chý a skve­lý nápad, kto­rý nie je ani výni­moč­ne ino­va­tív­ny, ale je pres­ne tým, čo Uber robí Ube­rom.

Táto znač­ka tomu jed­no­du­cho roz­umie. Namies­to toho, aby rekla­mo­va­la svo­je služ­by, obha­dzo­va­la sa naj­niž­ší­mi cena­mi ale­bo nadá­va­la na kon­ku­ren­ciu, orga­ni­zu­je pre svo­jich zákaz­ní­kov jed­no­du­ché akcie, v kto­rých sa skrý­va hod­no­ta a jas­ná sprá­va, že fir­ma pozná svo­jich zákaz­ní­kov, vie, čo ich oslo­ví a aké prob­lé­my ich a spo­loč­nosť trá­pia. Jas­ným dôka­zom bola nedáv­na akcia, v rám­ci kto­rej ťa Uber ZADAR­MO odvie­zol voliť. 

Zno­vu sa opa­ku­jem a zrej­me sa to ešte v budúc­nos­ti sta­ne, táto znač­ka tomu jed­no­du­cho roz­umie a kým sa ona stá­va “znač­kou ľudí”, kon­ku­ren­cia si stá­le hun­dre “nefér” a uka­zu­je prs­tom na Uber.

foto: redak­cia

Zdroj: newsroom.uber.com/slovakia, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsroom.uber.com/slovakia

Pridať komentár (0)