Vďaka Citysonder zažiješ unikátne zážitky alebo si na nich zarobíš

Linda Cebrová / 19. februára 2017 / Zo Slovenska

Ho­vorí sa, že jed­nou z naj­lep­ších in­ves­tí­cií, ktoré člo­vek môže uro­biť, je in­ves­tí­cia do zá­žit­kov. Ako sa ti ale po­zdáva myš­lienka in­ka­so­va­nia pe­ňazí za ich po­sky­to­va­nie?

zdroj: joutrip.com/visitbratislava.com

Ho­vorí sa, že jed­nou z naj­lep­ších in­ves­tí­cií, ktoré člo­vek môže uro­biť, je in­ves­tí­cia do zá­žit­kov. Ako sa ti ale po­zdáva myš­lienka in­ka­so­va­nia pe­ňazí za ich po­sky­to­va­nie?

Možno si už po­čul o mož­nosti spro­stred­ko­va­nia zá­žit­kov cez plat­formu Airbnb. Rôzni ľu­dia sa tak roz­hodli oži­viť tu­ris­tický ruch a na svoju cestu za po­zna­ním po­zý­vajú tu­ris­tov, kto­rým ne­stačí len mest­ský sprie­vodca. Me­dzi hos­ti­teľmi sú ľu­dia s rôz­nymi za­mest­na­niami, ale aj štu­denti, ktorí si touto ces­tou ve­dia po­merne slušne pri­vy­ro­biť.

zdroj fo­to­gra­fie:qu­e­bec­ci­ty­fo­od­tours.com

Po­znáš vo svo­jom meste zau­jí­mavé miesta, na ktoré bežný tu­rista len tak ľahko ne­na­trafí? Vy­tvor si na­prí­klad svoju vlastnú per­so­na­li­zo­vanú tour, alebo svojmu hos­ťovi pri­prav pre­hliadku pod­ni­kov, ktoré by v tvo­jom meste ur­čite ne­mal vy­ne­chať.

Zís­kaš nové kon­takty, pria­te­ľov, spo­mienky a ešte si aj pri­vy­ro­bíš. Na po­sky­to­va­nie uni­kát­nych zá­žit­kov sa za­me­riava aj slo­ven­ska plat­forma Ci­ty­son­der. Tá mo­men­tálne zdru­žuje zá­žitky v Bra­ti­slave, Prahe a Bu­da­pešti. Tento pro­jekt je po­sta­vený na myš­lienke, že tie naj­lep­šie zá­žitky na no­vých mies­tach ti spro­stred­kujú lo­kálni ľu­dia.

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/kc­Du­naj

Táto plat­forma sa pri­tom dá vy­užiť aj na dobrú vec. Na Ci­ty­son­der sa ob­ja­vila aj mož­nosť vý­jsť si do prí­rody so psami z miest­neho útulku. Hos­ti­teľ po­tom pe­niaze, ktoré za za túto „službu“ zís­kal da­ro­val útulku. Mož­nosti sú tak­mer ne­ob­me­dzené, všetko je len na tvo­jej fan­tá­zií a pred­sta­vi­vosti. Ci­ty­son­der má na­ozaj pes­trú po­nuku, z kto­rej by si po­kojne vy­brali aj miestni. Tu je pár prí­kla­dov, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať alebo ich aj vy­užiť.

Tour po Bra­ti­slave v his­to­ric­kom ve­te­ráne

zdroj fo­to­gra­fie:vi­sitb­ra­ti­slava.com

Ro­bert po­núka 1,5-ho­di­novú pre­hliadku vo­jen­ských bun­krov a jazdu po­zdĺž zvyš­kov že­lez­nej opony. Všetko v rus­kom ve­te­ráne GAZ 69, takže to bude na­ozaj au­ten­tický zá­ži­tok za cenu 25 eur.

Tour na Bra­ti­slav­ský hrad na se­gwe­y­och

zdroj fo­to­gra­fie:bra­ti­sla­va­man.com

Chceš svo­jim ka­ma­rá­tom uro­biť za­živnú pre­hliadku hlav­ného mesta? Ak by ste ho mali prejsť pešo zrejme by to za­bralo pár ho­dín. Mô­žeš to ale skú­siť na se­gwe­y­och. Za 35 eur uvi­díš všetky vý­znamné bu­dovy nášho hlav­ného mesta a tak­tiež skvelý vý­hľad na Ra­kúsko a Ma­ďar­sko.

Pivná tour v Bra­ti­slave

zdroj fo­to­gra­fie:ti­me­out.com

Bra­ti­slava po­núka ši­rokú po­nuku pi­vární, v kto­rých sa dajú nájsť pivá tej naj­vyš­šej kva­lity. Pe­ter sa roz­ho­dol uľah­čiť náv­štev­ní­kom hlav­ného mesta hľa­da­nie tých naj­lep­ších pre­vá­dzok s naj­lep­šími pi­vami. Zá­u­jem­com ukáže bary a pi­várne, ktoré sám rád nav­šte­vuje, pre­ve­die ich Sta­rým Mes­tom, aby mesto spoz­nali očami člo­veka, ktorý v tomto meste žije.

 

zdroj:ci­ty­son­der.com

Pridať komentár (0)