Vďa­ka nové­mu sklu Goril­la Glass 5 už svoj mobil tak ľah­ko neroz­bi­ješ

Daška Vanková, thinkapple.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Dnes bol pred­sta­ve­ný nový pro­dukt s náz­vom Goril­la Glass 5 od fir­my Cor­ning. Toto sklo je navr­hnu­té pre mobil­né zaria­de­nia a ponú­ka lep­šiu ochra­nu pro­ti roz­bi­tiu pri náhod­nom páde.

Zdroj: macrumors.com

Na videu môžeš vidieť pád tes­to­va­cej make­ty skla z výš­ky až 1,6 met­ra! Sklo bolo po páde nepo­ru­še­né. Pod­ľa šta­tis­tík tak­to síce dopad­lo 80% tes­tov, ale Goril­la Glass 5 by mal tvoj mobil ochrá­niť natoľ­ko, že na skle nezos­ta­ne ani náznak po páde.

Goril­la Glass 5 popu­tu­je na smart­fó­ny asi koncom roka 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: wccftech.com

Pridať komentár (0)