Vďaka Poké­mon GO sa zdvoj­ná­so­bil pre­daj exter­ných baté­rií

Timotej Vančo / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Z hry Poké­mon Go nepro­fi­tujú iba jej tvor­co­via, ale okrem iného aj pre­daj­co­via exter­ných baté­rii.

Ľudia naozaj nesran­do­vali, keď hovo­rili, že potre­bujú extra baté­rie pre dlh­šie hra­nie Poké­mon Go. Na základe odsle­do­va­ných úda­jov NPD Group v USA stú­pol pre­daj exter­ných baté­rií dvoj­ná­sobne počas prvých dvoch týž­dňov od uve­de­nia hry Poké­mon Go na trh.

mmpme5dfligu3hadotdp

foto: gizmodo.com

Šta­tis­tiky uka­zujú, že pre­daj exter­ných baté­rií kon­štan­tne stúpa o 101 per­cent každý rok. Poké­mon Go vyšiel 6. júla a iba pár dní na to (presne od 10. až 23. júla) sa pre­dalo 1,2 mili­óna exter­ných mobil­ných nabí­ja­čiek.

Ako jediné vysvet­le­nie sa zdá byť Poké­mon Go. NPD Group dodáva, že baté­rie s logami alebo neja­kým súvi­som s hrou Poké­mon Go sa samoz­rejme pre­dá­vali a pre­dá­vajú v obrov­ských počtoch.

Naprí­klad baté­ria v tvare poké­ball-u ide doslova na dračku. Aj Alza má teraz akciu na externú baté­riu s popi­som – „Povinná výbava na lov Poké­mo­nov!“

externalbattery

foto: alza.sk

Otáz­kou teraz je, ako sa bude vyví­jať vzťah baté­rií k hre Poké­mon Go behom najb­liž­ších týž­dňov. Či bude pre­daj stále stú­pať alebo klesne na staré čísla. Môžeme pred­po­kla­dať, že feno­mén hra­nia Poké­mon Go začne kle­sať a slab­núť. Z čoho vyplýva, že pre­daj exter­ných baté­rii tak­tiež poklesne.

Nian­tic sa ale vyjad­rili, že plá­nujú dať von ešte nejaké nové hry a aktu­ali­zá­cie, takže roz­hodne nemô­žeme pove­dať, že za pár dní alebo týž­dňov si na toto celo­sve­tové šia­len­stvo ani nespo­me­nieme.

Pokeball-Power-Bank-For-Pokemon-Go-Portable-Charger-External-Battery-For-Pokemon-Toy-Cosplay-Ball-Powerbank

foto: m.aliexpress.com

zdroj článku: theverge.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: gizmodo.com

Pridať komentár (0)