Vďa­ka tomu­to domu na kole­sách môžeš žiť sebes­tač­ne a bez akej­koľ­vek zadĺže­nos­ti

Veronika Andorová, existuje.sk / 28. októbra 2016 / Eko

Gre­e­mo­xie, kanad­ský lifes­ty­lo­vý maga­zín, kto­rý sa zaobe­rá eko býva­ním, posta­vil svoj prvý dom na kole­sách s pou­ži­tím recyk­lo­va­ných mate­riá­lov a sys­té­mov obno­vi­teľ­nej ener­gie, kto­rá zaru­ču­je 100% sebes­tač­nosť.

Chce­li dosiah­nuť, aby býva­nie bolo naozaj štý­lo­vé a pri­tom neni­či­lo oko­li­tú prí­ro­du. Dom sa dá jed­no­du­cho zobrať a pre­niesť na iné mies­to, keď­že je skla­da­teľ­ný a má namon­to­va­né kole­sá. Vnút­ri domu sa nachá­dza všet­ko, čo člo­vek k živo­tu potre­bu­je vbu­do­va­ná kúpeľ­ňu so spr­chou, zácho­dom a umý­vad­lom, vyba­ve­nú kuchy­ňu a dokon­ca integ­ro­va­ný zvu­ko­vý sys­tém. Na poscho­dí sa nachá­dza malá spál­ňa.

Domy momen­tál­ne budu­jú na objed­náv­ku, je vhod­ný pre dve oso­by a sto­jí oko­lo 60 000 eur.

Zdroj: existuje.sk, koláž:mymmetmodern.com

Pridať komentár (0)