Vďaka tomuto domu na kole­sách môžeš žiť sebes­tačne a bez akej­koľ­vek zadĺže­nosti

Veronika Andorová, existuje.sk / 28. októbra 2016 / Eko

Gre­e­mo­xie, kanad­ský lifes­ty­lový maga­zín, ktorý sa zaoberá eko býva­ním, posta­vil svoj prvý dom na kole­sách s pou­ži­tím recyk­lo­va­ných mate­riá­lov a sys­té­mov obno­vi­teľ­nej ener­gie, ktorá zaru­čuje 100% sebes­tač­nosť.

Chceli dosiah­nuť, aby býva­nie bolo naozaj štý­lové a pri­tom neni­čilo oko­litú prí­rodu. Dom sa dá jed­no­du­cho zobrať a pre­niesť na iné miesto, keďže je skla­da­teľný a má namon­to­vané kolesá. Vnútri domu sa nachá­dza všetko, čo člo­vek k životu potre­buje vbu­do­vaná kúpeľňu so spr­chou, zácho­dom a umý­vad­lom, vyba­venú kuchyňu a dokonca integ­ro­vaný zvu­kový sys­tém. Na poschodí sa nachá­dza malá spálňa.

Domy momen­tálne budujú na objed­návku, je vhodný pre dve osoby a stojí okolo 60 000 eur.

Zdroj: existuje.sk, koláž:mymmetmodern.com

Pridať komentár (0)