Veda vysvet­lila, prečo si na kaž­dej firem­nej párty úplne na mol!

Martin Bohunický / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Pre­mýš­ľal si nie­kedy nad tým, prečo sa po troch drin­koch v bare cítiš tak triezvo a v pohode, kým na firem­nom večierku začneš po troch pivách všet­kých okolo obšťast­ňo­vať svo­jimi naj­hl­b­šími myš­lien­kami? Neboj sa, nie si to len ty. Veda má na toto sprá­va­nie odpo­veď.

Správne, veda vie teraz vysvet­liť, prečo sa autor článku roz­ho­dol na via­noč­nom večierku pove­dať CEO jeho spo­loč­nosti, že doká­za­teľne je každý tretí CEO soci­opat. To nie je vtip. To je život. A takéto veci sa po troch pivách na firem­ných večier­koch dejú. Pre­tože neexis­tuje lepší nápad, ako infor­mo­vať šéfa obrov­skej, nad­ná­rod­nej spo­loč­nosti, že je prav­de­po­dobne soci­opat. Ale nebola to úplne jeho chyba.

Vedci totiž zis­tili, že ľudia si budujú nie­len fyzickú tole­ran­ciu na alko­hol, ale aj psy­cho­lo­gickú. A súvisí to s tým, ako v pohode sa cítiš v pro­stredí, v kto­rom piješ. To zna­mená, že ak si v bare či reštau­rá­cií, kde piješ často, pár pív ti neub­líži. Ak však piješ na mieste, kde sa necí­tiš úplne svoj — naprí­klad vedľa postele svo­jej babky — tri pivá zapô­so­bia ako demi­žón vodky. Jed­nod­cho pove­dané, ak si na mieste, kde sa cítiš dobre, tvoj mozog sa pri­praví na efekt alko­holu, preto má alko­hol menší úči­nok.

Tento fakt ana­ly­zo­vali na Uni­ver­sity of Bir­min­gham a výsledky šoko­vali všet­kých prí­tom­ných. Tole­ran­cia na alko­hol môže byť v dôver­nom pro­stredí až DVOJ­NÁ­SOBNÁ! Zna­mená to, že ak vypi­ješ zvy­čajne 5 pív a potom si dáš 5 pív na det­skej naro­de­ni­no­vej oslave, budeš sa cítiš a sprá­vať, ako keby si ich mal v sebe desať.

Vedci si mys­lia, že telo sa fyzicky pri­praví na efekty alko­hol (ale aj drog), pokiaľ v tom pro­stredí už člo­vek tieto “pro­ce­dúry” absol­vo­val. Aby sme sa dostali k neja­kému záveru. Ak sa nech­ceš opiť, choď tam, kde piješ zvy­čajne. Ak si chu­dobný a chceš sa stries­kať za málo peňazí, choď piť do det­ského kútika v mekáči.

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)