Ved­ci zostro­ji­li robo­ta, kto­rý má mäk­ké telo. Inšpi­rá­ci­ou im bola cho­bot­ni­ca

Eva Takáčová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Cho­bot­ni­ce sú mimo­riad­ne fas­ci­nu­jú­ce tvo­ry, z kto­rých množ­stvo dizaj­né­rov či vyná­lez­cov čer­pá inšpi­rá­ciu. V tom­to prí­pa­de sa sta­li pred­lo­hou k prvé­mu robo­to­vi na sve­te, kto­ré­ho telo je mäk­ké a ohyb­né.

Vo sve­te robo­ti­ky a inži­nier­stva je vytvo­re­nie robo­ta z mäk­kých kom­po­nen­tov nie­čo ako svä­tý grál.
Na zostro­je­nie zaria­de­nia schop­né­ho fle­xi­bil­ne sa pre­miest­ňo­vať i cez úzke pries­to­ry, je potreb­né nájsť spô­sob, ako sa pri jeho kon­štruk­cii vyhnúť pev­ným čas­tiam.

Octo­bot, prvý robot toh­to dru­hu, vzni­kol vďa­ka dvom odbor­ní­kom v oblas­ti apli­ko­va­né­ho inži­nier­stva a mecha­ni­ky z Har­var­du. Jeho iba dvoj­cen­ti­met­ro­vé telo neob­sa­hu­je žiad­ne pev­né čas­ti kon­štruk­cie. Pre dosia­hnu­tie žela­nej pruž­nos­ti je jeho telo vyro­be­né pomo­cou 3D tla­čiar­ne zo sili­kó­nu a fle­xi­bil­ných mik­ro­ob­vo­dov.

1b

Zdroj: news.harvard.edu

Pohyb chá­pa­diel zabez­pe­ču­je kon­tro­lo­va­né prú­de­nie ply­nu a kva­pa­li­ny v obvo­doch. Pali­vom je pero­xid vodí­ka. Ten sa che­mic­kou reak­ci­ou, kto­rej kata­ly­zá­to­rom je pla­ti­na, roz­kla­dá v komo­rách na mole­ku­ly vody a kys­lí­ka. Uzat­vá­ra­ním ven­ti­lov v obvo­de vzni­ka­jú zme­ny tla­ku v chá­pad­lách, čím hyd­ro­gé­lo­vý atra­ment kon­tro­lo­va­ne pohy­bu­je kon­krét­ny­mi čas­ťa­mi robo­ta.

Octo­bot je navr­hnu­tý tak, aby demon­štro­val integ­rá­ciu pokro­ko­vé­ho dizaj­nu s auto­nóm­ny­mi fun­kcia­mi,” hovo­rí pro­fe­sor­ka Jen­ni­fer A. Lewis.

Súčas­ný model robo­ta je iba vo veľ­kos­ti ľud­skej dla­ne a kvô­li rezer­vo­á­ru pali­va vo veľ­kos­ti 1 mili­li­ter doká­že fun­go­vať maxi­mál­ne 8 minút. Vývoj doko­na­lej­ších robo­tov posta­ve­ných na tom­to prin­cí­pe, otvá­ra ved­com obzo­ry k širo­ké­mu využi­tiu tej­to tech­no­ló­gie. Tak­to agil­né a pris­pô­so­bi­vé robo­ty môžu byť uži­toč­né na výskum­né úče­ly, pri mimo­riad­nych uda­los­tiach ale­bo ako pros­trie­dok vojen­ské­ho dohľa­du.

1a

Zdroj: iflscience.com

Robert Wood, pro­fe­sor Inži­nier­stva a apli­ko­va­nej vedy na Har­vard­skej uni­ver­zi­te, pova­žu­je Octo­bo­ta za začia­tok novej éry v robo­ti­ke: “Ten­to výskum nám potvr­dil, že môže­me pomer­ne jed­no­du­cho vyro­biť robo­ta pozos­tá­va­jú­ce­ho iba z mäk­kých kom­po­nen­tov, čo nám dáva pries­tor na kre­ova­nie ešte kom­plex­nej­šie­ho dizaj­nu.”

Zdroj člán­ku a obráz­kov: iflscience.comnews.harvard.edu, zdroj titul­nej foto­f­ra­fie: bigthink.com/pixabay.com

Pridať komentár (0)