Vedci zostro­jili robota, ktorý má mäkké telo. Inšpi­rá­ciou im bola cho­bot­nica

Eva Takáčová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Cho­bot­nice sú mimo­riadne fas­ci­nu­júce tvory, z kto­rých množ­stvo dizaj­né­rov či vyná­lez­cov čerpá inšpi­rá­ciu. V tomto prí­pade sa stali pred­lo­hou k prvému robo­tovi na svete, kto­rého telo je mäkké a ohybné.

Vo svete robo­tiky a inži­nier­stva je vytvo­re­nie robota z mäk­kých kom­po­nen­tov niečo ako svätý grál.
Na zostro­je­nie zaria­de­nia schop­ného fle­xi­bilne sa pre­miest­ňo­vať i cez úzke pries­tory, je potrebné nájsť spô­sob, ako sa pri jeho kon­štruk­cii vyhnúť pev­ným čas­tiam.

Octo­bot, prvý robot tohto druhu, vzni­kol vďaka dvom odbor­ní­kom v oblasti apli­ko­va­ného inži­nier­stva a mecha­niky z Har­vardu. Jeho iba dvoj­cen­ti­met­rové telo neob­sa­huje žiadne pevné časti kon­štruk­cie. Pre dosia­hnu­tie žela­nej pruž­nosti je jeho telo vyro­bené pomo­cou 3D tla­čiarne zo sili­kónu a fle­xi­bil­ných mik­ro­ob­vo­dov.

1b

Zdroj: news.harvard.edu

Pohyb chá­pa­diel zabez­pe­čuje kon­tro­lo­vané prú­de­nie plynu a kva­pa­liny v obvo­doch. Pali­vom je pero­xid vodíka. Ten sa che­mic­kou reak­ciou, kto­rej kata­ly­zá­to­rom je pla­tina, roz­kladá v komo­rách na mole­kuly vody a kys­líka. Uzat­vá­ra­ním ven­ti­lov v obvode vzni­kajú zmeny tlaku v chá­pad­lách, čím hyd­ro­gé­lový atra­ment kon­tro­lo­vane pohy­buje kon­krét­nymi čas­ťami robota.

Octo­bot je navr­hnutý tak, aby demon­štro­val integ­rá­ciu pokro­ko­vého dizajnu s auto­nóm­nymi fun­kciami,” hovorí pro­fe­sorka Jen­ni­fer A. Lewis.

Súčasný model robota je iba vo veľ­kosti ľud­skej dlane a kvôli rezer­vo­áru paliva vo veľ­kosti 1 mili­li­ter dokáže fun­go­vať maxi­málne 8 minút. Vývoj doko­na­lej­ších robo­tov posta­ve­ných na tomto prin­cípe, otvára ved­com obzory k širo­kému využi­tiu tejto tech­no­ló­gie. Takto agilné a pris­pô­so­bivé roboty môžu byť uži­točné na výskumné účely, pri mimo­riad­nych uda­los­tiach alebo ako pros­trie­dok vojen­ského dohľadu.

1a

Zdroj: iflscience.com

Robert Wood, pro­fe­sor Inži­nier­stva a apli­ko­va­nej vedy na Har­vard­skej uni­ver­zite, pova­žuje Octo­bota za začia­tok novej éry v robo­tike: “Tento výskum nám potvr­dil, že môžeme pomerne jed­no­du­cho vyro­biť robota pozos­tá­va­jú­ceho iba z mäk­kých kom­po­nen­tov, čo nám dáva pries­tor na kre­ova­nie ešte kom­plex­nej­šieho dizajnu.”

Zdroj článku a obráz­kov: iflscience.comnews.harvard.edu, zdroj titul­nej foto­f­ra­fie: bigthink.com/pixabay.com

Pridať komentár (0)