Vedel si, že 16 najväčších lodí znečistí ovzdušie viac ako všetky autá sveta?

startstop.sk / 27. novembra 2018 / Auto

  • Hon na au­to­mo­bily, ob­razne po­ve­dané na­berá na ob­rát­kach kaž­dým dňom
  • No sú to sku­točne autá, ktoré zne­čis­ťujú ovzdu­šie v naj­väč­šej miere?
zdroj: PicSnaper
  • Hon na au­to­mo­bily, ob­razne po­ve­dané na­berá na ob­rát­kach kaž­dým dňom
  • No sú to sku­točne autá, ktoré zne­čis­ťujú ovzdu­šie v naj­väč­šej miere?

Ne­us­tále sa sprís­ňu­júce emisné li­mity, do­wn­si­zing, fil­tre pev­ných čas­tíc…To všetko dnes mu­sia tr­pieť mo­to­risti kvôli na­ria­de­niam, ktoré majú chrá­niť ovzdu­šie a ži­votné pro­stre­die vo vše­obec­nosti. No čo ak au­to­mo­bi­lová do­prava nie je tým naj­väč­ším zne­čis­ťo­va­te­ľom ovzdu­šia?

Je to už pár ro­kov, čo brit­ský den­ník Daily Mail uve­rej­nil alar­mu­júce tvr­de­nie, že 16 naj­väč­ších lodí na svete pro­du­kuje viac zne­čis­te­nia ako všetky autá na ce­lom svete. Ak je to sku­točne pravda, prečo sú ešte stále po­va­žo­vané práve autá za kľú­čo­vého pris­pie­va­teľa ku sk­le­ní­ko­vým ply­nom, za­tiaľ čo ná­morný prie­my­sel tak­mer žiadne emisné normy nemá?

Je to všetko o oxi­doch

Stručná od­po­veď na otázku, či je toto tvr­de­nie prav­divé, je jed­no­du­cho „áno“. Ná­kladné lode pro­du­kujú oveľa vyš­šie úrovne oxi­dov síry (SOx) a oxi­dov du­síka (NOx) v po­rov­naní s au­to­mo­bilmi. A tiež je pravda, že tie naj­väč­šie kon­taj­ne­rové lode na svete jed­no­značne vy­pro­du­kujú viac SOx a NOx ako všetky autá na ce­lom svete. Iro­nicky, práve ne­us­tále sa sprís­ňu­júce emisné normy tento roz­diel me­dzi ná­klad­nými lo­ďami a mo­der­nými au­tami ešte viac umoc­ňujú.

V Ne­mecku za­čne pla­tiť zá­kaz pre die­se­lové autá už aj na diaľ­nici!

SOx a NOx ško­dia ži­vot­nému pro­stre­diu rôz­nymi spô­sobmi. Viete na­prí­klad, aké sú dve kľú­čové prí­činy vý­skytu kys­lého dažďa? Správne. Je to oxid uhli­čitý a oxidy síry. Tieto dve ne­bez­pečné látky majú po­ten­ciál dra­ma­ticky ne­priaz­nivo ovplyv­niť eko­sys­témy: na­prí­klad môžu zni­čiť pod­mor­ský ži­vot, či spô­so­bo­vať zá­važné ocho­re­nia dý­cha­cích ciest u ľudí.

Prečo majú kon­taj­ne­rové lode po­vo­lené také vy­soké množ­stvá oxi­dov?

Zvy­šu­júci sa roz­diel me­dzi emi­siami au­to­mo­bi­lov a emi­siami kon­taj­ne­ro­vých pla­vi­diel, umož­nila aj sku­toč­nosť, že ná­morný prie­my­sel ne­pod­lieha toľ­kým emis­ným nor­mám. Práve v tomto mo­mente je vhodné uviesť fakt, že pô­vodný člá­nok brit­ského Daily Mail vzni­kol v roku 2009, teda pred 9 rokmi. V tom čase pod­lie­hal ná­morný prie­my­sel oveľa me­nej emis­ným nor­mám, ako je tomu te­raz.

Dô­vo­dov, prečo tieto normy prišli s ta­kým one­sko­re­ním, môže byť nie­koľko. Sa­moz­rejme, na­čŕta sa mož­nosť prí­tom­nosti po­li­tic­kého lob­bingu s túž­bou ne­ob­me­dzo­vať zis­ko­vosť tohto prie­myslu. No keďže nie sme kon­špi­račný plá­tok, túto otázku ne­cháme ot­vo­renú.

Die­sel­gate v praxi: Naf­tové Volk­swa­geny kon­čia na “hro­mad­ných cin­to­rí­noch”

Prob­lé­mom je fakt, že do is­tej miery je ná­morná do­prava po­dobná tej au­to­mo­bi­lo­vej. Nie­len, že lode sú stále väč­šie a pro­du­kujú viac emi­sií, lodí, a najmä tých veľ­kých kon­taj­ne­ro­vých, je kaž­dým ro­kom viac. A vy­púš­ťajú do ovzdu­šia stále viac ne­bez­peč­ných oxi­dov SOx a NOx.

Čo možno uro­biť na zvrá­te­nie tohto trendu?

Po­kroky v tech­no­ló­gii pri­pra­vujú cestu k trans­for­má­cii lodí na níz­ko­emisné pla­vidlá. Ná­morný prie­my­sel tak čelí rov­na­kému prob­lému, ako ten au­to­mo­bi­lový. Lodné mo­tory mu­sia mať na­in­šta­lo­vané rôzne typy do­da­toč­ných za­ria­dení, ktoré zni­žujú emi­sie na vý­stupe. No kľú­čo­vým tech­no­lo­gic­kým po­kro­kom, ktorý je pre od­vet­vie lod­nej do­pravy dô­le­žitý, je kva­palný zemný plyn alebo inak po­ve­dané LNG. Ak by LNG bolo pri­már­nym pa­li­vom všet­kých lodí, pred­sta­vo­valo by to naj­väčší tech­no­lo­gický po­krok v ná­mor­nom prie­mysle za po­sled­ných 100 ro­kov.

Prob­lé­mom je sku­toč­nosť, že v sú­čas­nosti lodné a ob­zvlášť veľké kon­taj­ne­rové pla­vidlá spa­ľujú naftu, res­pek­tíve topné oleje. Práve tie pa­livá pri spa­ľo­vaní pro­du­kujú enormné množ­stvá oxi­dov SOx a NOx. To je dô­vod, prečo 16 naj­väč­ších lodí pro­du­kuje viac týchto emi­sií oxi­dov ako všetky autá na svete.

Nie­koľko fak­tov na zá­ver

Ak­tu­álne naj­väč­šou kon­taj­ne­ro­vou lo­ďou je OOCL Hong Kong. Daily Mail v článku z roku 2009 ako naj­väč­šiu loď sveta uvá­dza Emma Ma­ersk. Od­vtedy sa v reb­ríčku naj­väč­ších lodí pre­padla až na 17. miesto. To len po­tvr­dzuje fakt, akým tem­pom expan­duje ná­morná do­prava.

Kon­taj­ne­rová loď OOCL Hong Kong je dlhá 399,9 metra, váži vyše 210-ti­síc ton a do­káže pre­pra­viť 21 413 kon­taj­ne­rov. Loď po­háňa dvoj­taktný die­se­lový mo­tor MAN B&W 11G95ME-C so 14-timi val­cami, ktorý pro­du­kuje vý­kon 75 570 kW (teda 75,57 MW), čo je ek­vi­va­len­tom 103-ti­síc kon­ských síl. Rov­nako veľkú loď OOCL Ger­many po­háňa die­se­lový dvoj­taktný 14-val­cový mo­tor Wärt­silä-Sul­zer RTA96-C s vý­ko­nom až 80 080 kW (109-ti­síc koní). Pri pl­nom za­ťa­žení lode spot­re­bujú pri­bližne 9 ton pa­liva za ho­dinu, čo pred­sta­vuje pri­bližne 10-ti­síc lit­rov. Zau­jí­ma­vos­ťou ale je, že obe lode sú už vy­ro­bené podľa prí­snej­ších emis­ných štan­dar­dov a sú po­va­žo­vané za “níz­ko­emisné”. Pre po­rov­na­nie, spo­mí­naná Emma Ma­ersk s ka­pa­ci­tou tak­mer 18-ti­síc kon­taj­ne­rov spot­re­bo­vala za ho­dinu 14-ti­síc lit­rov pa­liva.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)