Veľký deň pre Piano: Spo­loč­nosť ozná­mila spo­lu­prácu s Google!

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Business

Pri­pra­vo­vaný pro­jekt Googlu Acce­le­ra­ted Mobile Pages bude spo­lu­pra­co­vať s Pia­nom.

fresh

Fre­de­ric Fil­loux ozná­mil vo svo­jom článku ďal­šie detaily pro­jektu Acce­le­ra­ted Mobile Pages od Google. AMP je niečo na štýl Ins­tant Artic­les od Face­bo­oku — stránky sa cez neho budú načí­tať aj 10-krát rých­lej­šie, vše­tok pod­statný obsah pri­tom pôjde do pop­re­dia. Cie­ľom je zjed­no­du­šiť záži­tok pre pou­ží­va­te­ľov, ktorí kon­zu­mujú obsah cez mobilné zaria­de­nia.

Súčas­ťou tohoto pro­jektu, na ktorý je potrebný pro­to­kol AMP HTML, sú už takí giganti, ako napr. Twit­ter, Pin­te­rest, Lin­ke­dIn, BBC či Buzz­feed.

Keďže podľa výskumu ľudia hro­madne opúš­ťajú webové stránky, pokiaľ sa nena­čí­tajú do 10 sekúnd (až 58%), Google chce pri­niest úplne nový záži­tok. No nie je to len o rých­losti a výkone. Dis­tri­bú­tori obsahu (média) budú mať mož­nosť svoj obsah pro­mo­vať a zís­kať tak vyš­šie zisky z reklamy a pred­pla­ti­te­ľov. A práve tu pri­chá­dza úloha Piana.

google-amp-project-2

Sme nad­šení z tejto spo­lu­práce a z toho, že môžeme pou­ží­va­te­ľom pri­niesť lepší záži­tok z mobil­ného pre­hlia­da­nia webu. Ale je to aj o médiach — dať im mož­nosť zís­kať prí­jem od pou­ží­va­te­ľov, ktorí majú o obsah záu­jem,” píše sa na blogu Piana.

Spo­loč­nosť Piano vznikla v auguste tohoto roka po spo­jení slo­ven­ského Piano Media a ame­ric­kého Tiny­pass.

Pridať komentár (0)