Veľ­ký deň pre Pia­no: Spo­loč­nosť ozná­mi­la spo­lu­prá­cu s Goog­le!

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Business

Pri­pra­vo­va­ný pro­jekt Goog­lu Acce­le­ra­ted Mobi­le Pages bude spo­lu­pra­co­vať s Pia­nom.

fresh

Fre­de­ric Fil­loux ozná­mil vo svo­jom člán­ku ďal­šie detai­ly pro­jek­tu Acce­le­ra­ted Mobi­le Pages od Goog­le. AMP je nie­čo na štýl Ins­tant Artic­les od Face­bo­oku — strán­ky sa cez neho budú načí­tať aj 10-krát rých­lej­šie, vše­tok pod­stat­ný obsah pri­tom pôj­de do pop­re­dia. Cie­ľom je zjed­no­du­šiť záži­tok pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí kon­zu­mu­jú obsah cez mobil­né zaria­de­nia.

Súčas­ťou toho­to pro­jek­tu, na kto­rý je potreb­ný pro­to­kol AMP HTML, sú už takí gigan­ti, ako napr. Twit­ter, Pin­te­rest, Lin­ke­dIn, BBC či Buzz­fe­ed.

Keď­že pod­ľa výsku­mu ľudia hro­mad­ne opúš­ťa­jú webo­vé strán­ky, pokiaľ sa nena­čí­ta­jú do 10 sekúnd (až 58%), Goog­le chce pri­niest úpl­ne nový záži­tok. No nie je to len o rých­los­ti a výko­ne. Dis­tri­bú­to­ri obsa­hu (média) budú mať mož­nosť svoj obsah pro­mo­vať a zís­kať tak vyš­šie zis­ky z rekla­my a pred­pla­ti­te­ľov. A prá­ve tu pri­chá­dza úlo­ha Pia­na.

google-amp-project-2

Sme nad­še­ní z tej­to spo­lu­prá­ce a z toho, že môže­me pou­ží­va­te­ľom pri­niesť lep­ší záži­tok z mobil­né­ho pre­hlia­da­nia webu. Ale je to aj o médiach — dať im mož­nosť zís­kať prí­jem od pou­ží­va­te­ľov, kto­rí majú o obsah záu­jem,” píše sa na blo­gu Pia­na.

Spo­loč­nosť Pia­no vznik­la v augus­te toho­to roka po spo­je­ní slo­ven­ské­ho Pia­no Media a ame­ric­ké­ho Tiny­pass.

Pridať komentár (0)