Ves­syl: Pohár, kto­rý povie všet­ko o svo­jom obsa­hu

Techpedia: Harry Gavendová / 15. júna 2014 / Tech a inovácie

Nie len pit­ný režim, ale aj kon­krét­ny obsah nápo­jo­vé­ho lís­t­ku je dôle­ži­tý — pre­to je tu pohár Ves­sel, kto­rý obsa­hu­je sen­zor na rozo­zná­va­nie teku­ti­ny v pohá­ri. Okam­ži­te zobra­zí i nut­rič­nú hod­no­tu a dokon­ca vás vie i upo­zor­niť, že ste dehyd­ro­va­ní. Po spá­ro­va­ní so smart­fó­nom využí­va i apli­ká­ciu, kde sa všet­ko zazna­me­ná­va.

Jus­tin Lee už ako štu­dent bio­me­di­cín­ske­ho inži­nier­stva pred sied­mi­mi rok­mi sní­val o tom, že vyro­bí svo­je vlast­né zaria­de­nie, kto­rým pris­pe­je do kate­gó­rie „inter­net of things“. Súvi­sí s moni­to­ro­va­ním a ukla­da­ním dát o našich kaž­do­den­ných akti­vi­tách, či už ide o domác­nosť, bez­peč­nosť, špor­ty či iné akti­vi­ty.

Lee si nako­niec vzal na muš­ku kla­sic­ký pohár a upra­vil ho tak, že doká­že rozo­znať tisí­ce nápo­jov, kto­ré sa doň nale­jú. A to veľ­mi spo­ľah­li­vo – pod­ľa tes­tov tech­no­lo­gic­kých novi­ná­rov naozaj pohár zobra­zil pres­ný názov teku­ti­ny, kto­rá v ňom bola. Okrem toho sa však záro­veň zobra­zí i nut­rič­ná hod­no­ta nápo­ja. O sen­zo­re Lee veľa neprez­ra­dil, keď­že zaria­de­nie sa dosta­ne do pra­xe až v roku 2015.

Sen­zor však okam­ži­te ana­ly­zu­je nápoj na mole­ku­lár­nej úrov­ni. Obsa­hu­je pro­ce­sor a využí­va množ­stvo algo­rit­mov, kto­ré doká­žu pri­ra­diť teku­ti­nu k jed­né­mu z tisí­cov nápo­jov zo svo­jej data­bá­zy. Nevy­ne­chá dokon­ca ani domá­ce vyro­be­né kok­te­i­ly či smo­ot­hie.

To však nie je všet­ko, Inter­net of things súvi­sí s apli­ká­cia­mi a inak tomu nie je ani v prí­pa­de Ves­syl – pohár obsa­hu­je Blu­e­to­oth modul, vďa­ka kto­ré­mu sa spá­ru­je s apli­ká­ci­ou v smart­fó­ne. Tým­to spô­so­bom vzni­ká celo­den­ný záznam váš­ho pit­né­ho reži­mu, z kto­ré­ho sa veľa dozvie­te o svo­jich návy­koch.

Nad hlav­ným disp­le­jom je však i ten­ká lin­ka, kto­rú nazý­va Lee „Pry­me“ a tá zobra­zu­je, ako ste na tom s hyd­ra­tá­ci­ou. Berie do úva­hy vašu váhu, výš­ku a iné fak­ty, kto­ré zapí­še­te do apli­ká­cie v smart­fó­ne. Násled­ne zobra­zí, aký je stav vody vo vašom orga­niz­me.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)