Ves­syl: Pohár, ktorý povie všetko o svo­jom obsahu

Techpedia: Harry Gavendová / 15. júna 2014 / Tech a inovácie

Nie len pitný režim, ale aj kon­krétny obsah nápo­jo­vého lís­tku je dôle­žitý — preto je tu pohár Ves­sel, ktorý obsa­huje sen­zor na rozo­zná­va­nie teku­tiny v pohári. Okam­žite zobrazí i nut­ričnú hod­notu a dokonca vás vie i upo­zor­niť, že ste dehyd­ro­vaní. Po spá­ro­vaní so smart­fó­nom využíva i apli­ká­ciu, kde sa všetko zazna­me­náva.

Jus­tin Lee už ako štu­dent bio­me­di­cín­skeho inži­nier­stva pred sied­mimi rokmi sní­val o tom, že vyrobí svoje vlastné zaria­de­nie, kto­rým pris­peje do kate­gó­rie „inter­net of things“. Súvisí s moni­to­ro­va­ním a ukla­da­ním dát o našich kaž­do­den­ných akti­vi­tách, či už ide o domác­nosť, bez­peč­nosť, športy či iné akti­vity.

Lee si nako­niec vzal na mušku kla­sický pohár a upra­vil ho tak, že dokáže rozo­znať tisíce nápo­jov, ktoré sa doň nalejú. A to veľmi spo­ľah­livo – podľa tes­tov tech­no­lo­gic­kých novi­ná­rov naozaj pohár zobra­zil presný názov teku­tiny, ktorá v ňom bola. Okrem toho sa však záro­veň zobrazí i nut­ričná hod­nota nápoja. O sen­zore Lee veľa neprez­ra­dil, keďže zaria­de­nie sa dostane do praxe až v roku 2015.

Sen­zor však okam­žite ana­ly­zuje nápoj na mole­ku­lár­nej úrovni. Obsa­huje pro­ce­sor a využíva množ­stvo algo­rit­mov, ktoré dokážu pri­ra­diť teku­tinu k jed­nému z tisí­cov nápo­jov zo svo­jej data­bázy. Nevy­ne­chá dokonca ani domáce vyro­bené kok­te­ily či smo­ot­hie.

To však nie je všetko, Inter­net of things súvisí s apli­ká­ciami a inak tomu nie je ani v prí­pade Ves­syl – pohár obsa­huje Blu­e­to­oth modul, vďaka kto­rému sa spá­ruje s apli­ká­ciou v smart­fóne. Týmto spô­so­bom vzniká celo­denný záznam vášho pit­ného režimu, z kto­rého sa veľa dozviete o svo­jich návy­koch.

Nad hlav­ným disp­le­jom je však i tenká linka, ktorú nazýva Lee „Pryme“ a tá zobra­zuje, ako ste na tom s hyd­ra­tá­ciou. Berie do úvahy vašu váhu, výšku a iné fakty, ktoré zapí­šete do apli­ká­cie v smart­fóne. Následne zobrazí, aký je stav vody vo vašom orga­nizme.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)