Viacerí Slováci sa postavili za tolerantnosť v našej krajine spolu so značkou Absolut

Linda Cebrová / 16. novembra 2018 / Marketing & Reklama

  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, kto­rej tvá­rou sa stala Slo­venka Na­tá­lia s af­ric­kými ko­reňmi, prišla s jas­ným cie­ľom
  • Uká­zať, že pes­trosť nám pri­stane a pre­bu­diť v Slo­vá­koch to­le­ran­ciu. A to sa aj po­da­rilo
  • Slo­váci sa po­sta­vili za ina­kosť a roz­ma­ni­tosť a vďaka nim Ab­so­lut pris­peje or­ga­ni­zá­cii Ľu­dia proti ra­sizmu su­mou 5 000 eur
zdroj: ABSOLUT
  • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, kto­rej tvá­rou sa stala Slo­venka Na­tá­lia s af­ric­kými ko­reňmi, prišla s jas­ným cie­ľom
  • Uká­zať, že pes­trosť nám pri­stane a pre­bu­diť v Slo­vá­koch to­le­ran­ciu. A to sa aj po­da­rilo
  • Slo­váci sa po­sta­vili za ina­kosť a roz­ma­ni­tosť a vďaka nim Ab­so­lut pris­peje or­ga­ni­zá­cii Ľu­dia proti ra­sizmu su­mou 5 000 eur

Sú­čas­ťou úspeš­nej kam­pane bol špe­ciálny pla­y­list na plat­forme Spo­fity Slo­ven­sko hrá všet­kými far­bami. Práve ten bol dô­ka­zom toho, že značka vo svo­jej kam­pani nechce len upo­zor­ňo­vať na prob­lém ra­sizmu, ktorý na Slo­ven­sku po­tvr­dil aj pries­kum značky, ale aj pri­chá­dza s kon­krét­nymi činmi.

Ľu­dia po­čú­va­ním pes­ni­čiek z pla­y­listu Slo­ven­sko hrá všet­kými far­bami to­tiž pris­pie­vali na dobrú vec. Vďaka hudbe mohli vy­zbie­rať až 5 000 eur, ktoré po­pu­tujú or­ga­ni­zá­cii Ľu­dia proti ra­sizmu.

„Veľmi si ce­níme, že Slo­váci uká­zali spo­lu­pat­rič­nosť a po­cho­pili, že pes­trosť nám všet­kým pri­stane. Vďaka nim sa nám po­da­rilo vy­zbie­rať 5 000 eur, ktoré pod­po­ria ší­re­nie od­kazu to­le­ran­cie a oslavu roz­ma­ni­tosti a ina­kosti. Pre­tože kaž­dou far­bou je naša párty pes­trej­šia a ži­vot zá­bav­nejší,“ uviedla brand ma­na­žérka značky Ab­so­lut Zu­zana Ma­gá­lová.

Slo­váci majú o men­ši­nách skres­lené in­for­má­cie

Vy­zbie­rané pe­niaze vy­užije or­ga­ni­zá­cia Ľu­dia proti ra­sizmu na ďal­šiu nad­stavbu a do­kon­če­nie pro­jektu Ar­gu­men­tuj.sk, ktorý zhro­maž­ďuje naj­čas­tej­šie ho­axy a mýty o men­ši­nách ší­re­ných v on­line pro­stredí a pri­náša k nim ar­gu­men­tá­cie.

Od­mie­tavé po­stoje ve­rej­nosti voči nie­kto­rým men­ši­nám sú to­tiž často spô­so­bené skres­le­nými in­for­má­ciami a skrat­ko­vi­tým zo­bra­zo­va­ním men­šín v on­line pro­stredí či rôz­nych de­z­in­for­mač­ných zdro­joch. Práve to môže podľa ak­ti­vistu Jána Ja­ňáka z or­ga­ni­zá­cie Ľu­dia proti ra­sizmu ve­rej­nosť zvá­dzať k dojmu, že men­šiny pred­sta­vujú re­álnu hrozbu, voči kto­rej sa treba ra­di­kálne po­sta­viť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Za­stav in­vá­ziu kgá­li­kov

„Ar­gu­men­tuj.sk je in­te­rak­tívny we­bový por­tál pre ši­rokú ve­rej­nosť a mlá­dež ak­tívnu na so­ciál­nych sie­ťach so sek­ciami ve­no­va­nými špe­ciálne uči­te­ľom. Mi­nulý rok sa nám po­da­rilo zo­hnať prvú časť zdro­jov, za ktorú sme vy­tvo­rili prvý e-le­ar­nin­gový prog­ram v téme pra­vi­co­vého ex­tré­mizmu a do­pl­nili ho čas­ťou ob­sahu. Pros­triedky od značky AB­SO­LUT by sme preto ok­rem tvorby gra­fic­kého ob­sahu či vi­deí radi vy­užili aj na ak­ti­vity spo­jené s pria­mou spo­lu­prá­cou s uči­teľmi ako sú vzde­lá­va­cie se­mi­náre či ak­ti­vity spo­jené s pre­zen­tá­ciou por­tálu,“ uvie­dol ak­ti­vista Ján Ja­ňák.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ľu­dia proti ra­sizmu

Ako uviedla Ma­gá­lová, je rada, že v rámci kam­pane Slo­ven­sko žije všet­kým far­bami Ab­so­lut pris­peje práve na do­kon­če­nie tohto vzde­lá­va­cie por­tálu. „Aj vďaka nemu do­káže or­ga­ni­zá­cia Ľu­dia proti ra­sizmu po­sil­niť spo­lu­prácu s uči­teľmi a na­učiť mla­dých ľudí, ktorí aj po­čas na­šej kam­pane na in­ter­nete ší­rili ne­ná­visť, ako roz­li­šo­vať ho­axy a mýty o men­ši­nách od re­a­lity a vy­svet­liť im, aký ne­ga­tívny do­pad má pod­ne­co­va­nie ne­ná­visti na našu spo­loč­nosť,“ uzav­rela Ma­gá­lová.

Ab­so­lut s osla­vou roz­ma­ni­tosti a pes­trosti ne­končí. Pod­po­ro­vať to­le­ran­ciu na Slo­ven­sku môžu ľu­dia aj na­ďa­lej, a to na vy­bra­ných AB­SO­LUT par­ties, kde za každý vy­pitý Ab­so­lut drink ve­nuje značka 20 cen­tov na pod­poru or­ga­ni­zá­cie Ľu­dia proti ra­sizmu.

Pridať komentár (0)