Via­nočné Indie­Kicks uvá­dzajú: Levi­tu­júci repro­duk­tor a hudba bohov

Spaceunicorn: R@100 / 27. decembra 2014 / Tech a inovácie

V počí­ta­čoch máme super pro­ce­sory, super gra­fické karty, k tomu ultraHD moni­tory, ale čo väč­ši­nou chýba, je poriadna zvu­ková karta alebo niečo, vďaka čomu by sme mohli počú­vať kva­litnú hudbu. Ak chceme lepší zvuk, zvy­čajne si za to pekne pri­pla­tíme, ale nájde sa aj pár pro­jek­tov, ktoré pri­ná­šajú kva­litu za pri­ja­teľnú cenu.

#1 Mars by cra­zy­baby: A Levi­ta­ting Blu­e­to­oth Spe­a­ker

Mars je levi­tu­júci repro­duk­tor ako z neja­kého sci-fi filmu a ty ho môžeš mať doma. Nemá žiadnu zadnú stranu, zvuk poču­ješ rov­nako zo všet­kých strán vďaka 360° pro­jek­cii. Kva­litu zvuku zvy­šuje levi­tá­cia tým, že nepre­náša nech­cene vib­rá­cie na miesto, kde je polo­žený repro­duk­tor. Okrem toho, že to je repro­duk­tor, jeho pod­sta­vec fun­guje ako sub­wo­ofer a má USB porty na nabí­ja­nie mobilu. Tanier dokáže levi­to­vať a hrať 8 hodín a keď mu dôjde šťava, tak dosadne, dobije sa a opäť vzlietne. Dokonca, keď si kúpiš 2, tak môžu fun­go­vať ako ste­reo. Jeden Mars stojí $189 (+ $30) a v prí­pade ste­reo to je $329 (+ $60).

#2 MIYO: The most ama­zing audio expe­rience out­side the stu­dio.

Na super zvuk ti nesta­čia len kva­litné repro­duk­tory, ale potre­bu­ješ aj pre­vod­ník z digi­tál­neho na ana­ló­gový sig­nál (teda v prí­pade, že nepo­čú­vaš priamo z ana­ló­go­vého zdroja). Tieto pre­vod­níky nie sú práve naj­lac­nej­šia zále­ži­tosť a nie sú ani naj­men­šie. S týmto ti pomôže MIYO, malá kra­bička, stačí pri­po­jiť cez USB, pri­po­jiť slú­chadlá a môžeš počú­vať kva­litný zvuk ako v nahrá­va­com štú­diu. Je už len na tebe, či dáš $250 za tento vyná­lez.

#3 Geek Audio: A Cro­wd­sour­ced High-Rez Sound Sys­tem

Ak ti nestačí pre­došlý pro­jekt a potre­bu­ješ viac, Geek Audio je kom­pletný sys­tém prí­stro­jov od media ser­veru, cez kon­ver­tor, po repro­duk­tory. Vybrať si môžeš jed­not­livé časti, naj­dô­le­ži­tej­šia je asi Geek Pulse, digi­tal-to-ana­log con­ver­ter, to je to, čo vytiahne z hudby v digi­tál­nom for­máte maxi­mum. Zvuk bude určite úžasný, ale aj to bude niečo stáť. Štar­to­vací balíček/model s Geek Pulse ťa vyjde na $400 (plus nejaké poš­tovné). K tomu môžeš pri­dať Geek Source (2-4TB úlo­žisko hudby), pre­d­zo­sil­ňo­vač, zosil­ňo­vače, LPS (kon­ver­tor strie­da­vého na jed­no­smerný prúd) a Geek Tube Buf­fer je to elek­trón­kový buf­fer, ktorý dodá hudbe krásny ana­ló­gový zvuk, ale elek­trónky si musíš dokú­piť oso­bitne. Cena tohto všet­kého sa tak môže vyšpl­hať až na $2000.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)