VIDEO: Tes­to­va­cí let zatiaľ naj­pok­ro­či­lej­šie­ho hover­bo­ar­du!

Michal Ondro / 13. apríla 2016 / Tech a inovácie

Sám Fran­ky Zapa­ta, zakla­da­teľ fir­my Zapa­ta Racing, sa pre­há­ňa nad malým jaze­rom na nie­čom, čo sil­no pri­po­mí­na lie­ta­jú­ci prí­stroj Zele­né­ho Gob­li­na – úhlav­né­ho nepria­te­ľa Spi­der-Mana. Poda­ri­lo sa mu sku­toč­ne vytvo­riť pre­lo­mo­vý lie­ta­jú­ci hover­bo­ard, kto­rý sa udr­ží nad vodou? 

Zapa­ta Racing je spo­loč­nosť, kto­rá sa napo­sle­dy pre­slá­vi­la vďa­ka úžas­ným Fly­bo­ards — (skoro)lietajúcim stro­jom pohá­ňa­ný­mi sil­ný­mi vod­ný­mi trys­ka­mi. Pred pár dňa­mi uve­rej­ne­né video vyvo­la­lo vo sve­te mini­mál­ne rov­na­ko veľ­ký roz­ruch.

hoverboard1

foto: youtube.com

Je sku­toč­ne mož­né, že sa Zapa­to­vej fir­me poda­ri­lo zre­du­ko­vať Fly­bo­ard do podo­by, kto­rú vidí­me na videu? Zaria­de­niu totiž chý­ba sprie­vod­né pla­vid­lo (vod­ný skú­ter), dlhé hadi­ce a voda ako hlav­ný pohá­ňač. Vyze­rá to tak, že Zapa­ta Racing sku­toč­ne vyro­bi­la malé a osob­né lie­ta­jú­ce zaria­de­nie a dala mu už aj meno – Fly­bo­ard Air.

Áno, Fran­ky Zapa­ta je tým pra­vým člo­ve­kom, kto­rý bude vedieť ako na podob­nom stro­ji lie­tať, no video je až pri­veľ­mi neuve­ri­teľ­né. Zábe­ry lie­ta­jú­ce­ho Zapa­tu sa strie­da­jú s tými z dro­nu a nevi­dí­me zre­teľ­ne ani jeho vzliet­nu­tie ale­bo pri­stá­tie. Nech­ce­me sa pred­sa nechať nachy­tať, že nie? Ja osob­ne si však pra­jem, aby bolo toto video pra­vé.

3741871-6470141028-IM-WI

foto: n3rdabl3.co.uk

Zapa­ta Racing sa so sve­tom pode­li­la aj o schop­nos­ti ich nové­ho zaria­de­nia, kto­ré sú dych­be­rú­ce. Vraj obsa­hu­je nezá­vis­lý pohon­ný sys­tém Unit, kto­rý môže sebes­tač­ne lie­tať po dobu 10 minút, pre­le­tieť vyše 3 kilo­met­re a dosiah­nuť maxi­mál­nu rých­losť až 150 km/h. Riad­ne čís­la. Nepo­zná­me detai­ly o tom, ako Zapa­ta zaria­de­nie kon­tro­lu­je a ria­di, čo ho v sku­toč­nos­ti pohá­ňa a čo by sa sta­lo ak by moto­ry odra­zu zly­ha­li. Pred­sta­vi­teľ Zapa­ta Racing sa nechal počuť, že žiad­ne ďal­šie detai­ly zatiaľ uve­rej­ňo­vať nebu­dú, no jed­ným dychom dodal, že video je sku­toč­né, Fran­ky Zapa­ta nebol ničím iste­ný a v prí­pa­de zly­ha­nia by pros­to len padol do vody. Nič prí­jem­né v tej rých­los­ti a výš­ke.

Zapa­ta Racing však nie je ani zďa­le­ka prvou fir­mou, kto­rá sa o nie­čo podob­né pokú­si­la. Kanad­ský vyná­lez­ca Ale­xan­dre Duru vytvo­ril minu­lý rok sve­to­vý rekord v pre­le­te nad jaze­rom pomo­cou podob­né­ho zaria­de­nia. Gene­rál­ny ria­di­teľ malej letec­kej spo­loč­nos­ti ArcaS­pa­ce posta­vil nedáv­no obdĺž­ni­ko­vý stroj pohá­ňa­ný veľ­kým množ­stvom malých ven­ti­lá­to­rov. O naj­ver­nej­šiu kópiu hover­bo­ar­du z fil­mov Späť do budúc­nos­ti sa posta­ral kórej­ský Lexus.

Spo­mí­na­né zaria­de­nia však slú­ži­li skôr na mar­ke­tin­go­vé úče­ly ako na reál­ne pou­ží­va­nie. Zatiaľ nevie­me potvr­diť, či sa aj Fly­bo­ard Air radí medzi ne ale­bo ide o sku­toč­nú vec a o veľ­ký krok dopre­du. Čas však uká­že, či je taká­to vzru­šu­jú­ca jaz­da mož­ná.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.grindtv.com

Pridať komentár (0)