VIDEO: Tes­to­vací let zatiaľ naj­pok­ro­či­lej­šieho hover­bo­ardu!

Michal Ondro / 13. apríla 2016 / Tech a inovácie

Sám Franky Zapata, zakla­da­teľ firmy Zapata Racing, sa pre­háňa nad malým jaze­rom na nie­čom, čo silno pri­po­mína lie­ta­júci prí­stroj Zele­ného Gob­lina – úhlav­ného nepria­teľa Spi­der-Mana. Poda­rilo sa mu sku­točne vytvo­riť pre­lo­mový lie­ta­júci hover­bo­ard, ktorý sa udrží nad vodou? 

Zapata Racing je spo­loč­nosť, ktorá sa napo­sledy pre­slá­vila vďaka úžas­ným Fly­bo­ards — (skoro)lietajúcim stro­jom pohá­ňa­nými sil­nými vod­nými trys­kami. Pred pár dňami uve­rej­nené video vyvo­lalo vo svete mini­málne rov­nako veľký roz­ruch.

hoverboard1

foto: youtube.com

Je sku­točne možné, že sa Zapa­to­vej firme poda­rilo zre­du­ko­vať Fly­bo­ard do podoby, ktorú vidíme na videu? Zaria­de­niu totiž chýba sprie­vodné pla­vidlo (vodný skú­ter), dlhé hadice a voda ako hlavný pohá­ňač. Vyzerá to tak, že Zapata Racing sku­točne vyro­bila malé a osobné lie­ta­júce zaria­de­nie a dala mu už aj meno – Fly­bo­ard Air.

Áno, Franky Zapata je tým pra­vým člo­ve­kom, ktorý bude vedieť ako na podob­nom stroji lie­tať, no video je až pri­veľmi neuve­ri­teľné. Zábery lie­ta­jú­ceho Zapatu sa strie­dajú s tými z dronu a nevi­díme zre­teľne ani jeho vzliet­nu­tie alebo pri­stá­tie. Nech­ceme sa predsa nechať nachy­tať, že nie? Ja osobne si však pra­jem, aby bolo toto video pravé.

3741871-6470141028-IM-WI

foto: n3rdabl3.co.uk

Zapata Racing sa so sve­tom pode­lila aj o schop­nosti ich nového zaria­de­nia, ktoré sú dych­be­rúce. Vraj obsa­huje nezá­vislý pohonný sys­tém Unit, ktorý môže sebes­tačne lie­tať po dobu 10 minút, pre­le­tieť vyše 3 kilo­metre a dosiah­nuť maxi­málnu rých­losť až 150 km/h. Riadne čísla. Nepo­známe detaily o tom, ako Zapata zaria­de­nie kon­tro­luje a riadi, čo ho v sku­toč­nosti poháňa a čo by sa stalo ak by motory odrazu zly­hali. Pred­sta­vi­teľ Zapata Racing sa nechal počuť, že žiadne ďal­šie detaily zatiaľ uve­rej­ňo­vať nebudú, no jed­ným dychom dodal, že video je sku­točné, Franky Zapata nebol ničím istený a v prí­pade zly­ha­nia by prosto len padol do vody. Nič prí­jemné v tej rých­losti a výške.

Zapata Racing však nie je ani zďa­leka prvou fir­mou, ktorá sa o niečo podobné pokú­sila. Kanad­ský vyná­lezca Ale­xan­dre Duru vytvo­ril minulý rok sve­tový rekord v pre­lete nad jaze­rom pomo­cou podob­ného zaria­de­nia. Gene­rálny ria­di­teľ malej letec­kej spo­loč­nosti ArcaS­pace posta­vil nedávno obdĺž­ni­kový stroj pohá­ňaný veľ­kým množ­stvom malých ven­ti­lá­to­rov. O naj­ver­nej­šiu kópiu hover­bo­ardu z fil­mov Späť do budúc­nosti sa posta­ral kórej­ský Lexus.

Spo­mí­nané zaria­de­nia však slú­žili skôr na mar­ke­tin­gové účely ako na reálne pou­ží­va­nie. Zatiaľ nevieme potvr­diť, či sa aj Fly­bo­ard Air radí medzi ne alebo ide o sku­točnú vec a o veľký krok dopredu. Čas však ukáže, či je takáto vzru­šu­júca jazda možná.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.grindtv.com

Pridať komentár (0)