VIDEO: Sam­sung pred­sta­vil špe­ciálnu Bat­man edí­ciu svojho Galaxy S7 Edge

Michal Ondro / 27. mája 2016 / Tech a inovácie

Áno, je to sku­toč­nosť. Sam­sung naozaj vytvo­ril Bat­man edí­ciu jed­ného zo svo­jich smart­fó­nov. Nesie názov Galaxy S7 Edge Injus­tice Edi­tion a jeho najz­re­teľ­nej­ším pozná­va­cím zna­me­ním je zlaté logo Bat­mana na zadnom kryte. Na celú túto nád­heru si posvie­time v tomto článku. 

Jedno video je viac ako tisíc slov, poďme teda na to.

Pred­sta­ve­nie tejto edí­cie nemohlo prísť v lep­šom čase. Bat­man je bez­po­chyby jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších komik­so­vých hrdi­nov sveta a týmto kro­kom môže Sam­sung oslo­viť práve jeho skal­ných fanú­ši­kov. Jeho popu­la­rita nesmierne vzrá­stla najmä vďaka tri­ló­gii Temný rytier Chris­top­hera Nolana, ktorá sa nezma­za­teľ­ným pís­mom zapí­sala do his­tó­rie sve­to­vej kine­ma­to­gra­fie. Nedávno do kín dora­zil aj nový film Bat­man v. Super­man, ktorý si, aj napriek ostrej kri­tike, našiel svo­jich fanú­ši­kov a zás­tan­cov.

Kara-şövalye-yükseliyor-The-Dark-Knight-Rises-1024x640

foto: sinekafe.com

Kto­vie, možno práve tento krok Sam­sungu povzbudí nie­kto­rých z nich pri kúpe ich prvého Sam­sungu. Bat­man je dnes prosto in. Nedo­ťa­huje sa naňho ani Iron man, Cap­tain Ame­rica alebo Spi­der­man.

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-1.0

Sam­sung Galaxy S7 Edge Injus­tice Edi­tion vzniká pri prí­le­ži­tosti tre­tieho výro­čia hry na smart­fó­noch s náz­vom Injus­tice: Gods Among Us, v kto­rej proti sebe bojujú naj­zná­mej­šie postavy sveta DC Comics. Sam­sung pri tvorbe tejto špe­ciál­nej edí­cie spo­lu­pra­co­val s War­ner Bros. Bale­nie, ktoré sa k zákaz­ní­kovi dostane je „napra­tané“ samými úžas­nými vecič­kami.

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-2.0

Nachá­dza sa tu Sam­sung Gear VR Head­set, teda zaria­de­nie na sle­do­va­nie vir­tu­ál­nej rea­lity, sku­točný zlatý Bata­rang a gumené puzdro pri­po­mí­na­júce Bat­ma­nove brne­nie. Fanú­ši­ko­via Tem­ného rytiera sa sku­točne majú na čo tešiť, čo povieš?

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-3.0

Nane­šťas­tie, je tu aj jedna menej pote­šu­júca správa. Dostup­nosť tejto zbe­ra­teľ­skej edí­cie bude zo začiatku cel­kom obme­dzená. Od júna si ju budú môcť zakú­piť fanú­ši­ko­via v Číne, Sin­ga­pure, Kórei, Latin­skej Ame­rike a Rusku. Sam­sung však tvrdí, že postupne budú pri­bú­dať ďal­šie a ďal­šie kra­jiny.

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-4.0

Sme sku­točne vzru­šení z toho, že môžeme spo­lu­pra­co­vať s War­ner Bros a Inte­rac­tive Enter­tain­ment, a môžeme tak fanú­ši­kom Bat­mana a hry Injis­tice: Gods Among Us ponúk­nuť túto špe­ciálnu edí­ciu Galaxy S7 Edge. Veríme, že sa im bude páčiť a budú s ňou spo­kojní,“ vyjad­ril sa Youn­ghee Lee, ktorý v Sam­sungu pra­cuje ako vicep­re­zi­dent pre glo­bálny mar­ke­ting.

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-5.0

Následne dodáva: „Sam­sung sa vždy sna­žil a bude sna­žiť o to, aby mali jeho zákaz­níci tie naj­lep­šie možné zážitky z hra­nia hier na našich smart­fó­noch a par­tner­stvo s týmito spo­loč­nos­ťami je dôka­zom toho, ako nám na týchto ľuďoch záleži.“

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-6.0

Poko­chaj sa ďal­šími obráz­kami tejto špe­ciál­nej edí­cie.

samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-7.0samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-8.0samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-9.0samsung-batman-galaxy-s7-edge-edition-10.0

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­grafi: theverge.com

Pridať komentár (0)