Video: Soroš vybavil demisiu Kaliňáka

Redakcia / 12. marca 2018 / Zaujímavosti

zdroj: 4mov
  • Nové vi­deo 4mov
  • Oce­ne­nie Oš­tar 2018 alebo kto nám stru­hol naj­väč­šiu oš­taru
  • Ne­chýba ani So­roš

V no­vej sláv­nost­nej epi­zóde 4mov sa spo­ločne po­zrieme na to, kto si stri­hol pred ve­rej­nos­ťou naj­väč­šiu oš­taru. Alu­mí­ni­oví ro­bert­ko­via ča­kajú na no­vých ma­ji­te­ľov. Na­hoďte sa do kvádra a chec­kujte, či si ro­bertka vy­slú­žil vlast­nou hla­vou aj ne­jaký ten hra­nol. Di­vácku cenu v po­dobe Ka­men­nej dla­žob­nej kocky ne­chá­vame ot­vo­renú.

Hla­sujte v ko­men­tá­roch, kto by ju mal zís­kať a prečo. Ko­šer prie­beh an­kety ga­ran­tuje So­ros. Sle­duj vi­deo!

Pridať komentár (0)